Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Машталір Анатолій Миколайович. Формування творчих якостей майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — К., 2006. — 253арк. — Бібліогр.: арк. 204-226.Анотація до роботи:

Машталір А.М. Формування творчих якостей майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Київ, 2006.

Дисертація містить результати теоретико-експериментального дослідження наукового завдання формування творчих якостей майбутніх офіцерів.

В роботі здійснено психолого-педагогічний аналіз професійної діяльності військових фахівців, який дав можливість зробити висновок, що ця діяльність буде успішною, якщо буде реалізовуватись на творчому рівні. Розроблено структуру творчих якостей курсанта вищого військового навчального закладу, яка стала основою для діагностування рівнів їх сформованості. Визначено організаційно-педагогічні умови формування творчих якостей та розроблено методику їх реалізації. Проведено формувальний експеримент, який засвідчив, що реалізація запропонованих організаційно-педагогічних умов та методики формування творчих якостей позитивно відображаються на результатах навчання курсантів, на більш високому якісному рівні формує їх як військових фахівців. Розроблені на основі дослідження науково обґрунтовані рекомендації можуть використовуватись науково-педагогічними працівниками вищих військових навчальних закладів у навчально-виховному процесі.

У дисертації одержано низку важливих наукових і практичних результатів, які містять розв’язання наукового завдання з формування творчих якостей майбутніх офіцерів радіоелектронної розвідки у навчальному процесі ВВНЗ:

1. Здійснений аналіз відповідних психолого-педагогічних джерел дозволяє зробити висновок, що творчість – це діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і духовних цінностей. Будучи за своєю сутністю культурно-історичним явищем, творчість має психологічний аспект. Вона передбачає наявність у особистості здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, емпатії, самодетермінації, надситуативності, а також потреби особистості в самоактуалізації, самореалізації, у розкритті і розширенні своїх творчих можливостей. Тому одним із актуальних завдань сучасної освіти, у тому числі і військової, є їх спрямованість на формування цілісної особистості у процесі розвитку творчих якостей людини, які мають інтегруватися у системну цілісність, котру складає особистість. Творча особистість, таким чином, постає системним, утворенням, до якого не зводиться сума творчих рис та якостей людини. У сучасних наукових дослідженнях у цілому залишається незрозумілим процес трансформації окремих творчих якостей у системну цілісність творчої особистості.

2. Завдяки вивченню специфічних умов служби офіцерів частин радіоелектронної розвідки з'ясовано, що вони потребують формування певних особистісних рис, серед яких творчі якості займають провідне місце.Тому професійна підготовка курсантів має бути спрямована на досягнення творчого рівня діяльності, формування творчої особистості, що дозволяє ефективно виконувати професійні обов’язки за умов експоненціального темпу розвитку сучасного світу, швидкого поновлення сучасних знань та технологій. Констатувальний експеримент, аналіз стану фахової підготовки майбутніх офіцерів та вивчення недоліків, виявлених за оцінкою службової діяльності випускників, показали невідповідність зазначеної фахової підготовки сучасним вимогам до військового спеціаліста.

3. На основі аналізу професіограм та специфіки професійної діяльності офіцерів РЕР розроблена структура творчих якостей курсантів, яка включає три блоки: мотиваційно-ціннісний, психолого-педагогічний зміст якого передбачає, що творчість особистості постає певною цінністю (а в теоретичному наближенні є ідеалом як вищою цінністю); інтелектуально-гностичний, психолого- педагогічний зміст якого передбачає, що творчість пронизує акт пізнання дійсності особистістю (а в теоретичному наближенні є суттєвим моментом цього пізнання); поведінково-практичний, психолого-педагогічний зміст якого передбачає, що діяльність людини набуває творчого характеру. У структурі вперше відображені творчі якості майбутніх військових фахівців у контексті їх професійних умінь та фахових завдань.

4. Організаційно-педагогічні умови формування творчих якостей курсантів полягають у комплексних завданнях професіоналізації творчої особистості: розширенні їх соціально-рольового репертуару, перцептивного сприйняття оточення, розвитку емпатійності, рефлективності, творчого діалектичного мислення та освоєнні дійсності, мотивації творчої активності, виробленні у курсантів морально-світоглядних установок, розвитку механізмів саморегуляції, участі у науково-пошуковій діяльності тощо. Зазначені завдання дослідження у процесуальному та технологічному плані було реалізовано у запропонованому факультативі “Творчість як шлях до професійного самовдосконалення”.

5. Методика розвитку творчих якостей майбутніх офіцерів базується на положеннях синергетичної концепції розвитку особистості, відповідно до якої формування компетентного спеціаліста передбачає розвиток творчої особистості майбутнього офіцера в цілому. Зазначений підхід відповідає особистісно орієнтованій парадигмі освіти, яка наголошує на необхідності формування гармонійної, творчої особистості.Тому результати дисертаційного дослідження засвідчують, що розвиток творчих якостей курсанта має бути реалізованим на рівні його цілісної особистості.

6. Зазначена методика у процесуальному плані була реалізована у технологічному підході формування творчих якостей, який містить систему науково-обґрунтованих дій щодо формування творчих якостей майбутнього офіцера: високої самосвідомості, стійких соціально-значущих мотивів службової діяльності, потреби у самовдосконаленні, патріотизму, розвитку вольових механізмів саморегуляції, високих організаторських якостей та компетентності у комунікативній діяльності, здатності до емпатії та співпереживання, вміння гнучко виконувати різні соціальні ролі, розвитку сенсорних каналів сприйнятті дійсності, здатності до творчого діалектичного мислення, ініціативності, самокритичності, творчого стилю діяльності, широкої ерудиції та культури, професійної компетентності, розвитоку художньо-естетичного світобачення.

7. Формувальний експеримент та діагностування курсантів контрольної та експериментальної груп підтверджують гіпотезу дослідження та ефективність запропонованої методики формування творчих якостей курсантів. Діагностування параметра творчого потенціалу засвідчило, що як у контрольній, так і в експериментальній групах спостерігалися певні зміни щодо прояву цього параметру протягом терміна дослідження, але в експериментальній групі, на відміну від контрольної, ці зміни після проведення формувального експерименту виявилися достовірно значущими. Аналіз результатів тестування засвідчує, що представники експериментальної групи виявили більш виражені творчі здібності, що свідчить не тільки про їхній вищий творчий потенціал, але й про більшу обізнаність з проблем творчості та більшу спрямованість на креативну діяльність.

8. У дисертації набула подальшого розвитку психолого-педагогічна структура професійної готовності майбутніх офіцерів до виконання своїх службових обов’язків у контексті творчих особистісних якостей, які розглядаються як суттєвий чинник професійного становлення, самовдосконалення, творчої самореалізації курсантів, а також методика оцінювання творчих якостей особистості

9. Критерієм доведеності ефективності запропонованої методики є статистична значущість відмінності досліджувальних ознак їх професійної підготовленості, а саме: динаміка результатів у рівнях сформованості показників творчих якостей курсантів експериментальної групи під впливом обґрунтованої методики та різниці досягнутих результатів курсантами експериментальної і конрольної груп. Статистичне доведення гіпотези дослідження підтверджує, що формування творчих якостей курсантів ВВНЗ у процесі фахової підготовки буде здійснюватися більш успішно завдяки розробці структури їх творчих якостей та врахування системи відповідних організаційно-педагогічних умов.

10. Перспективними напрямами дослідження з проблеми нашої дисертаційної роботи є: теоретико-методологічне обґрунтування формування творчих якостей майбутніх офіцерів у різних умовах функціонування військових частин; методичне обгрунтування цілісної системи формування творчої особистості курсанта в системі вищої військової освіти у навчальній та позанавчальній діяльності.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

Машталір А.М., Кубицький С.О., Вознюк О.В. Формування творчої особистості курсанта: синергетичний аспект // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – Київ, 2004. – №38. – С.109-117.

Машталір А.М. До проблеми формування творчої особистості // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – Київ, 2004. – №37. – С.160-169.

Машталір А.М. Проблемні питання формування творчої особистості // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – Київ, 2004. – №39. – С.90-97.

Машталір А.М. Технологія формування творчої особистості курсанта // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – Київ, 2004. – №39. – С.221-228.

Машталір А.М. Діагностика сформованості творчих якостей у майбутніх офіцерів // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – Київ, 2005. – №41. – С.135-147.

Тези у збірниках матеріалів конференцій:

Машталір.А.М. До питання формування творчої особистості курсанта ВВНЗ // Особистість в інформаційному просторі: Мат-ли науково-метод. конф. Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П.Корольова. – Житомир, 2004. – С.61-63.

Машталір.А.М. Організаційно-педагогічні умови формування творчої особистості курсанта // Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків: Мат-ли міжнародної науково-практ.конф. – Житомир, 2005. – С.68-69.

Машталір.А.М. До питання розвитку творчої особистості в умовах переходу до Європейського освітнього простору // Мат-ли міжвузівської науково-метод. конф. Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П.Корольова – .Житомир, 2005. – С.35-36.