Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Возняк Алла Борисівна. Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи (1946 - 2006 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Возняк А.Б. Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи (1946 –2006 рр.). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, 2008.

У дисертації систематизовано та узагальнено зміст формування творчої особистості підлітків у загальноосвітній школі впродовж 1996 – 2006 рр.; обґрунтовано етапи становлення і розвитку проблеми формування творчої особистості підлітка в позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи, кожен з яких відображає генезу поняття "формування творчої особистості підлітків" і позначений відповідними тенденціями; здійснено ретроспективний аналіз змісту позакласної виховної роботи з підлітками в досліджуваний період, уточнено форми і методи позакласної виховної роботи з метою формування творчої особистості підлітків.

Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані під час читання курсу з історії педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах, при підготовці навчально-методичної літератури.

Публікації автора:

 1. Возняк А.Б. Психолого-педагогічна діагностика креативності учнів / А.Б.Возняк // Молодь і ринок. – 2007. – № 10 (33). – С. 151 – 154.

 2. Возняк А.Б. Розвиток творчих здібностей дітей як психолого-педагогічна проблема / А.Б.Возняк // Наукові записки: Серія педагогічні та історичні записки. – Вид-во НПУ імені Драгоманова, 2007. – Вип. LXVI (66). – С. 36 – 41.

 3. Возняк А.Б. Вивчення структури та розвитку здібностей учнів у професійній діяльності педагога / А.Б.Возняк // Науковий вісник Чернівецького університет. Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 363. – С. 18 – 24.

 4. Возняк А.Б. Етапи формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи / А.Б.Возняк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2008. – Вип. 24. – С. 183 – 187.

 5. Возняк А.Б. Система позакласної діяльності у педагогічній практиці В.Сухомлинського // Молодь і ринок. – 2008. – № 7 – 8. – С. 160 – 163.

 6. Возняк А.Б. Форми виховання творчої особистості підлітка у позакласній роботі (1946 – 1991 рр.) / А.Б.Возняк // Людинознавчі студії: Серія: Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2008. – Випуск 17. – С. 131 – 141.

Інші публікації

 1. Возняк А.Б. Формування творчої особистості підлітка у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи: історія, теорія, практика: навч.-метод. посіб. – Дрогобич: Ред.- вид. відділ ДДПУ, 2008. – 96 с.

 2. Возняк А.Б. Вивчаємо досвід колег // Вісник соціально-гуманітарного факультету: Вип.1. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 65 – 68.

 3. Возняк А.Б. Психолого-педагогічні засади виховної роботи з підлітками / А.Б.Возняк // Художньо-освітній простір України у контексті новітньої історії: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 22 – 23 листопада 2007 р.. – К.: "Видавничий дім Дмитра Бурого", 2007. – С.179 – 182.

 4. Возняк А.Б. Розвиток творчої особистості ліцеїста // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф., 16 – 18 травня, 2007 р.: У 6-ти т. – К.: В-во Європ. ун-ту, 2007. – Т.6. – С. 12 – 15.

 5. Возняк А.Б. Розвиток творчої особистості у позаурочний час // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 10 – 11 травня 2007 р. – Дрогобич, 2007. – С. 139 – 143.

 1. Возняк А.Б. Роль класного керівника у вихованні творчої особистості підлітка // Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації: Зб. наук. статей Всеукр. наук.-практ. конф., 1 – 2 червня, 2007 р. – К.: Міленіум, 2007. – С. 331 – 334.