Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Сінкевич Сергій Валентинович. Формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мови : Дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 189арк. — Бібліогр.: арк. 157-167.Анотація до роботи:

Сінкевич С. В. Формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 "Військова педагогіка і психологія". – Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню чинників та педагогічних умов формування ціннісного ставлення курсантів до вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах. Обґрунтовано показники та рівні сформованості ціннісного ставлення курсантів ввзо. Визначено та експериментально перевірено основні умови формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових закладів освіти до вивчення іноземної мови: застосування особистісно-орієнтованого підходу; застосування професійно-орієнтованого підходу; практична спрямованість навчання іноземної мови; творча обстановка на заняттях з іноземної мови.

Розроблено та впроваджено до навчально-виховного процесу ввзо модель формування ціннісного ставлення курсантів до вивчення іноземної мови та програму щодо її реалізації.

За результатами теоретичного аналізу літературних джерел та дослідно-експериментальної роботи було зроблено такі висновки:

1. Ціннісне ставлення курсантів до вивчення іноземної мови є складним інтегральним утворенням, яке виражає особистісний смисл учбової діяльності і синтезує три взаємозв’язані компоненти: пізнавальний, емоційно-вольовий і дієвий.

2. Основними показниками ціннісного ставлення курсантів до іноземної мови є: 1)особистісна значущість знань з іноземної мови; 2) стійкий пізнавальний інтерес; 3) успішність; 4) активність на занятті; 5) самостійне читання літератури іноземною мовою. На основі комплексного врахування цих показників визначено чотири рівні ставлення курсантів до вивчення іноземної мови: свідомо-дієвий, свідомо-позитивний, нейтральний та негативний.

3. Формування ціннісного ставлення до вивчення іноземної мови є складним і багатофакторним процесом, який повинен вестися з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей курсантів, а також спиратися на наявний рівень розвитку та зміст їх мотиваційної сфери.

4. Внаслідок емпіричного дослідження виділено чинники, що найбільшою мірою впливають на розвиток мотивації вивчення курсантами іноземної мови: 1) чинники реалізації пізнавальних, професійних потреб та мотивів; 2) чинники організації та планування навчального процесу; 3) соціально-психологічні чинники; 4) чинники, пов’язані з умовами самопідготовки; 5) чинники, пов’язані з умовами та способами викладання іноземної мови. Крім того визначено мотиво-утворюючі чинники, які поділяються на чинники власне навчальної мотивації, чинники пізнавальної мотивації та чинники професійної спрямованості.

5. На основі аналізу психолого-педагогічних джерел та експериментального дослідження обґрунтовано педагогічні умови формування у курсантів ціннісного ставлення до вивчення іноземної мови: забезпечення суб’єктивного прийняття курсантами цілей вивчення іноземної мови; включення діяльності з оволодіння іноземною мовою в провідну діяльність курсантів, яка має для них особистісний смисл, та розкриття на цій основі реального зв’язку цілей засвоєння мови з мотивами професійного становлення; залучення курсантів до професійно орієнтованої діяльності, що сприяє формуванню зацікавленого ставлення до мови як засобу розширення та поглиблення професійних знань; реалізація під час відбору змісту навчання принципу емоційності, що активізує позитивні почуття і пізнавальну діяльність курсантів; використання проблемних текстів і комунікативно спрямованих завдань, що стимулюють мовленнєво-пізнавальну активність курсантів; організація активного перетворення курсантом об’єкту засвоєння за допомогою дій з мовними засобами та прийомів роботи з навчальним матеріалом; орієнтація курсантів на засвоєння способів здобуття знань, формування у них потреби в самостійному поглиблені та розширені знань.

6. Обґрунтовані педагогічні умови покладено в основу розробленої моделі формування ціннісного ставлення курсантів до іноземної мови та програми її практичної реалізації, що передбачає послідовне проходження трьох етапів: підготовчого, формуючого та корективно-регулюючого. З’ясовано, що на першому етапі основну увагу доцільно приділяти оптимальному вибору змісту та способів навчання. Мета другого етапу полягає у формуванні в курсантів інтересу до пізнавальної діяльності, способів і прийомів набуття знань і умінь. На третьому етапі центральним є завдання розвитку в курсантів мотивації пошукової діяльності, формування потреби в самостійному набутті знань, у засвоєнні узагальнених алгоритмів пізнавальної діяльності.

Проведений формуючий експеримент підтвердив істинність висунутої гіпотези щодо педагогічних умов формування ціннісного ставлення курсантів до вивчення іноземної мови.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є такі напрямки подальшої роботи: обґрунтування педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій офіцерів у процесі їх професійної діяльності; вдосконалення організації виховної роботи у ввзо щодо формування ціннісних орієнтацій курсантів; дослідження індивідуально-психологічних чинників формування ціннісного ставлення курсантів до вивчення фахових дисциплін; вивчення впливу особливостей педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі ввзо на формування ціннісних орієнтацій курсантів.

Публікації автора:

1. Сінкевич С. В. Історичні аспекти розвитку аксіологічного знання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – №2. – С. 9-11.

2. Сінкевич С. В. Аналіз розуміння деяких аксіологічних категорій // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 5. – Вінниця: ВАТ (Віноблдрукарня), 2001. – С. 150-154.

3. Сінкевич С. В. Модель формування ціннісного ставлення курсантів до вивчення іноземної мови та програма щодо її застосування // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. – Випуск 15. – 2002. – С. 367-372.

4. Сінкевич С. В. Розвиток та управління потребнісно-мотиваційною сферою курсантів ввузів // Збірник наукових праць. – №18. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ. – 2001. – С. 51-55.

5. Сінкевич С. В. Аспекти розуміння категорії «ставлення» в різних науках // Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції "Проблеми сучасної інженерної технології". Збірник наукових праць. – №19. Частина ІІ (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ. – 2002. – С. 27-29.

6. Сінкевич С. В. Чинники, що впливають на формування ціннісного ставлення курсантів ввузів до вивчення іноземної мови // Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції "Морально-психологічне забезпечення службової та навчально-виховної діяльності". – Збірник наукових праць. – №17. Частина ІІ (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ. – 2001. – С. 22-25.