Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Організація управління, планування і регулювання економікою


Брітченко Ігор Геннадійович. Формування та функціонування регіонального банківського ринкознавства : Дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 448арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 381-413.Анотація до роботи:

Брітченко І. Г. Формування та функціонування регіонального банківського ринкознавства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – “Організація управління, планування та регулювання економікою”. – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, Донецьк, 2005 р.

У дисертаційній роботі подано результати дослідження регіональних проблем удосконалення процесів суспільного відтворення, заснованих на банківських механізмах створення, збільшення та розподілу капіталу. Розкрито наукові засади та регіональну сутність банківських механізмів створення та розподілу капіталу, об’єктивну необхідність соціально-орієнтованої економіки у наявності й ефективному функціонуванні регіональних банківських технологій стимулювання платоспроможного попиту населення шляхом споживчого кредитування.

Обґрунтовано стратегію розвитку регіональних структур управління комерційними банками. Запропоновано концепцію визначення достатньої та необхідної кількості регіональних представництв окремого комерційного банку, розподілу представництв як серед регіонів країни, так і в межах конкретного регіону.

Обґрунтовано напрямки трансформації системи міжнародних розрахунків комерційних банків з урахуванням її регіональних економічних інтересів. Визначено основні шляхи та перспективи інтеграції комерційних банків України в міжнародні банківські системи. Обґрунтовано необхідність створення єдиної системи міжнародних розрахунків комерційних банків за допомогою єдиних мультивалютних кореспондентських рахунків Національного банку України.

У дисертації подано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми шляхом розробки механізмів формування та функціонування регіонального банківського ринкознавства, використання можливостей банківської системи для стимулювання регіональних процесів суспільного відтворення. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

 1. Розгляд організаційних та історичних передумов виникнення підприємництва, аналіз понятійного апарата дає можливість простежити динаміку поглядів вітчизняних та закордонних економістів на банківські процеси, яка показала, що регіональне походження та природа банківського капіталу є недостатньо дослідженими і тому досить актуальними для України в умовах розвитку ринкових відносин.

 2. Для вивчення ролі та місця регіональної природи банківських процесів розглянуто регіон як об’єкт наукового дослідження. Підхід до регіону як до ринку показує, що в існуючій вітчизняній та закордонній економічній літературі регіональні процеси суспільного відтворення розглядаються без урахування механізмів формування та функціонування банківського капіталу. Розгляд процесів суспільного відтворення в комплексі з банківськими процесами дозволяє розкрити загальні та окремі особливості розуміння регіональних економічних процесів вітчизняними та закордонними фахівцями, сформулювати головні підходи до регіонального банківського ринкознавства.

 3. Регіональна сутність банківських процесів та регіональний підхід до процесів відтворення обумовлюють виникнення регіонального банківського ринкознавства, в основі якого лежить політика Національного банку України та регіональна політика комерційних банків.

 4. Розгляд регіональної природи формування та функціонування банківського капіталу дозволив визначити його головні риси та особливості, їх зв’язок з обліковою ставкою НБУ та іншими макроекономічними показниками. Головними елементами реального капіталу комерційного банку виступають механізми створення кредитних ресурсів за рахунок використання залишків на поточних рахунках його клієнтів, а реальним капіталом банківської системи є механізм збільшення кредитних ресурсів за допомогою мультиплікаційного ефекту, який виникає у процесі кредитування. Розгляд процесів формування банківського капіталу та його вартості дає можливість встановити взаємозв’язок банківських механізмів із процесами кредитування підприємств-виробників валового внутрішнього продукту та населення. Це обумовлює важливу роль споживчого кредитування в регіональному банківському ринкознавстві. Споживче кредитування дозволяє ліквідувати протиріччя між регіональним принципом розміщення ресурсів, регіональними особливостями формування банківського капіталу та макроекономічними показниками регулювання банківських процесів.

 5. Розгляд особливостей формування і функціонування віртуальної банківської системи та її зв’язку з реальними банківськими механізмами і процесами відтворення висвітлює природу формування та функціонування капіталу віртуальної банківської системи, доводить його небанківське походження, що пояснюється відсутністю механізму його участі в мультиплікаційних процесах кредитних ресурсів, заснованих на регіональній інфраструктурі банківської системи.

 6. Розглянуто банківський капітал як інструмент регіональної економіки та невід’ємної частини регіональних процесів суспільного відтворення на прикладі Донецького регіону. Порівняльний аналіз можливих схем споживчого кредитування висвітлює особливу роль банківських механізмів стимулювання процесів відтворення в регіоні шляхом підвищення платоспроможного попиту населення внаслідок банківського кредитування. Розроблено модель взаємодії банківської системи регіону з іншими економічними системами в рамках механізму функціонування споживчого кредитування, що дозволяє вдосконалювати регіональний підхід до банківських процесів та капіталу.

 7. Вплив головних макроекономічних факторів на процеси регіонального банківського ринкознавства та вартість банківського капіталу свідчить про їхній зв’язок з емісійними процесами, курсом національної валюти, нормою резервування та обліковою ставкою Національного банку України, іншими макроекономічними процесами, що доводить необхідність посилення державного регулювання банківських процесів з урахуванням регіональної специфіки процесів суспільного відтворення. Функціонування банківської системи на регіональному рівні, що враховує територіальний принцип розташування ресурсів та регіональну сутність банківських процесів, об’єктивно суперечить макроекономічним механізмам їх регулювання. Доцільним є коригування макроекономічних інструментів НБУ для регулювання банківських процесів.

 8. Соціальна сутність механізму банківського споживчого кредитування полягає в її одночасній користі для суспільства та особистості. Суспільна корисність споживчого кредитування полягає в підвищенні ефективності функціонування банківського капіталу, інтенсифікації процесів суспільного відтворення в регіоні. Користь для особистості – у виникненні нових можливостей задоволення власних потреб на рівних умовах. Споживче кредитування дозволяє втілити принцип соціального партнерства бізнесу та населення у формі кредитування банківською системою населення та зменшення відсоткових ставок за кредитами внаслідок усунення об’єктивних передумов для зловживань з кредитними ресурсами та підвищення платіжної дисципліни.

 1. З метою призупинення негативних економічних процесів та падіння обсягів валового внутрішнього продукту доцільними є традиційні методи кредитування банківською системою підприємств-виробників. Процес розширеного суспільного відтворення та його інтенсифікація вимагають створення умов для запровадження банківських механізмів стимулювання платоспроможного попиту населення шляхом споживчого кредитування, яке виступає ефективним інструментом регіональної економіки у зв’язку з регіональним принципом розміщення трудових ресурсів. Новий підхід до формування кредитного портфеля комерційного банку, що ґрунтується на підвищенні питомої ваги споживчого кредитування у його структурі, забезпечить функціонування розширеного суспільного відтворення та стале економічне зростання.

 2. Оптимізація банківських механізмів у регіоні, яка заснована на використанні нових банківських продуктів, дозволяє зменшити втрати кредитних ресурсів та отримати додатковий прибуток за рахунок більш ефективного функціонування мультиплікаційних процесів банківської системи. Визначено об’єктивні передумови підвищення зворотності кредитних ресурсів комерційних банків для використання банківських механізмів стимулювання процесів суспільного відтворення в регіоні шляхом підвищення платоспроможного попиту населення, підвищення його соціальної захищеності, створення умов для соціального партнерства банківської системи та населення регіону.

 3. Модель оцінки ефективності банківського кредитування демонструє, що зменшення ціни кредитних ресурсів комерційних банків є можливим не стільки внаслідок зменшення їх собівартості або облікової ставки НБУ, скільки за умови зменшення втрат кредитних ресурсів у процесі кредитування та розширення ресурсної бази як окремого банку, так і всієї банківської системи. Важливим аспектом моделі є той факт, що для одних регіонів характерним є надлишок ресурсів (наприклад, Донецький і Дніпропетровський регіони), тобто банки залучають ресурси в більших розмірах, ніж мають кредитні можливості. Для інших регіонів характерним є дефіцит ресурсів. Цей аспект банківської діяльності проявляє себе в перерозподілі ресурсів у системі крупних комерційних банків, що мають філії в багатьох регіонах. Кредитна політика банку при цьому повинна спрямовуватись на мінімізацію втрат кредитних ресурсів як найважливішого засобу забезпечення якісних параметрів його роботи, що можна досягнути через упровадження споживчого кредитування. У контексті запропонованої моделі визначається головна пропорція між часткою кредитного портфеля банку, спрямованою на кредитування виробника, та часткою, спрямованою на споживче кредитування.

 4. Роль інформаційних потоків у регіональному банківському ринкознавстві пояснює їх зв’язок з ефективністю банківських процесів. Інформаційне забезпечення являє собою процес задоволення потреб окремих споживачів інформації, що досягається за допомогою спеціальних методів та засобів її отримання, обробки, накопичення та впровадження у зручному для користувача вигляді. Форми організації інформаційних потоків засновані на створенні ринку регіональної економічної інформації. При цьому акцент прийняття управлінських рішень банківською системою переноситься на регіональний рівень та забезпечує створення реального платоспроможного попиту на науково-дослідні послуги в галузі банківського ринкознавства. Запропоновано механізм організації інформаційних потоків комерційного банку.

 5. Важлива роль у процесах регіонального банківського ринкознавства належить фактору власності та оцінки майна. Для ефективного функціонування регіональної банківської системи особливо корисною є її колективна форма, що реалізується через акціонерне товариство відкритого типу (ВАТ) і дозволяє найбільш повно використовувати механізми формування та функціонування власного капіталу комерційного банку.

 6. Потенціал регіональної структури управління комерційним банком залежить від наявності дієвих механізмів використання унікальних можливостей банківської системи створювати та розподіляти кредитні ресурси, від ефективності функціонування регіональної інфраструктури комерційного банку. Запропоновано метод розрахунку оптимальної кількості регіональних структурних підрозділів комерційного банку, необхідних для його ефективного функціонування в умовах посилення конкуренції на ринку банківських продуктів.

 7. Шляхи оптимізації регіональної структури комерційного банку ґрунтуються на раціональному розташуванні його регіональних представництв як серед регіонів, так і в межах окремого регіону та принципі оптимальної участі регіональної банківської системи в мультиплікаційних процесах національної банківської системи. Для цього запропоновано використовувати систему регіональних коефіцієнтів, яка враховує головні показники розвитку регіону.

 8. Мінімізацію втрат капіталу національної банківської системи України можливо здійснювати шляхом міжнародних платежів регіональних комерційних банків за допомогою мультивалютних кореспондентських рахунків Національного банку України. При цьому доцільним є подальший рух України до європейського економічного простору та впровадження єдиної європейської валюти в Україні, що дозволить повністю уникнути втрат національного банківського капіталу. Запропоновано регіональну економічну політику Національного банку, яка надасть можливості інтегруватись до зони обігу єдиної європейської валюти еволюційним шляхом.

Публікації автора:

Монографії

 1. Бритченко И. Г. Региональные аспекты банковского рынковедения. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 291 с.

 2. Бритченко И. Г. Региональное банковское рынковедение: (теория, методология, технология): В 3 ч. – Донецк: ДонГУЭТ, 2002 – 2003. – 354 с.

 3. Бритченко И. Г. Системность банковского дела и реальный капитал. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1998. – 134 с.

 4. Бритченко И. Г. Управление банковским рынковедением / Под ред. В. В. Финагина. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2003. – 368 с.

 5. Макромаркетинг: (поведение, реклама, администрирование) / Под ред. Бритченко И. Г., Белявцева М. И., Садекова А. А. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 427 с. (Особистий внесок: Глава 1. Введение в макромаркетинг – 1,9 д. а.).

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Бритченко И. Г. Информационное обеспечение банковского маркетинга // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації. – Дніпропетровськ: НДАУ, 1999. – С. 62 – 66.

 2. Бритченко И. Г. Банковский маркетинг Донбасса // Проблемы теории и практики управления в современной экономике. Управление экономическими процессами на макроуровне. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – Т.2. – С. 162 – 166.

 3. Брітченко І. Г., Товстик В. А. Реальний капітал в сучасних умовах // Схід. – 1999. – № 3(27). – С. 17 – 24. (Особистий внесок: визначення вартості капіталу у часі – 0,1 д.а.).

 4. Бритченко И. Г. Проблемы и перспективы развития банковского маркетинга в Донбассе // Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине. – Донецк: ИРСП, 2000. – С. 51 – 54.

 5. Брітченко І. Г. Стан та перспективи кредитних вкладень у вугледобувні підприємства та шляхи їх досконалення // Банківська справа. – 2000. – № 3(33). – С. 43 – 46.

 6. Бритченко И. Г. Маркетинговый инструментарий как залог успеха фирмы // Наука, релігія, суспільство. – 2000. – №2. – С. 35–42.

 7. Бритченко И. Г. Виртуальные банки и их связь с реальной банковской системой // Наука, релігія, суспільство. – 2001.– №2. – С. 3 – 10.

 8. Бритченко И. Г. Стратегия развития общественного производства при помощи банковских технологий стимулирования платежеспособного спроса населения // Стратегія економічного розвитку України. – К.: КНЕУ, 2002.– Вид.8. – С. 417 – 425.

 9. Бритченко И. Г. Перспективы развития мобильных банковских услуг в регионе // Вісник ТАНГ. – 2002. – №5. – С. 21 – 25.

 10. Брітченко І. Г. Регіональна клієнтура банку та формування ринкознавчої стратегії // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. 139. – С. 87 – 95.

 11. Брітченко І. Г. Регіональний аспект стимулювання споживчого кредитування комерційних банків // Сіверянський літопис. – 2002.– № 3(45). – С.157 – 162.

 12. Бритченко И. Г. Цели управления банковским рынковедением и способы их представления // Маркетинг: теорія і практика. – 2002. – №8. – С. 19–26.

 13. Бритченко И. Г. Проблемы науки рынковедения // Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право. – 2002. – Вип. 1–2. – С. 151 – 159.

 14. Брітченко І. Г. Планування інвестиційних ризиків та механізми їх мінімізації // Вісник технологічного університету Поділля: Економічні науки. Вип. 5. – 2002. – Ч.2.–Т.3. – С. 171 – 174.

 15. Брітченко І. Г. Стан та перспективи впливу емісійних тенденцій на вартість банківського капіталу // Торгівля і ринок України. – 2002. – Вип. 14. – Т. ІІ. – С.104–110.

 16. Бритченко И. Г. Влияние банковской системы на процесс производства валового внутреннего продукта Украины // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип.153. – С. 10–16.

 17. Брітченко І. Г. Актуальні питання розвитку споживчого кредиту (на прикладі Донецької області) // Вісник соціально–економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2002. – Вип. 11. – С. 181 – 185.

 18. Бритченко И. Г. Модель оптимизации потребительского кредитования // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип.155. – С. 9–20.

 19. Бритченко И. Г. Проблемы формирования и реализации модели оценки эффективности потребительского кредитования // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. 165. – С. 13–20.

 20. Брітченко І. Г. Управління і аналіз доходів комерційного банку // Торгівля і ринок України. – 2002. – Вип. 13. – Т. IІІ. – С. 24–31.

 21. Брітченко І. Г. Споживче кредитування в Україні: поточні тенденції та шляхи вдосконалення // Вісник ДонДУЕТ. – 2002. – № 4 (16). – С. 18 – 24.

 22. Брітченко І. Г. Переваги застосування нових кредитних технологій // Схід. – 2003. – № 3(53). – С.55–58.

 23. Бритченко И. Г. Социальная политика банков в регионе // Социально–экономические аспекты промышленной политики. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2003. – Т. 2.– С. 51–55.

 24. Брітченко І. Г. Актуальні питання споживчого кредитування в Україні // Держава та регіони. Економіка та підприємництво. – 2003. – №1. – С. 36–41.

 1. Бритченко И. Г. Модель оценки потребительского кредитования банковской системой Украины // Экономика и финансы. – 2003. – № 1 (23). – С. 29 – 35.

 2. Брітченко І. Г. Впровадження організації споживчого банківського кредиту в регіоні // Економіка та право. – 2003. – № 2 (6). – С. 37 – 41.

 3. Брітченко І. Г. Концепція оптимального розташування банківських філій за допомогою порівняльної оцінки регіонів // Вісник ДонДУЕТ. – 2003. – №4(20). – С. 232 – 241.

 4. Брітченко І. Г., Садєков А. А. Підвищення ефективності підприємництва на базі банківського ринкознавства // Торгівля і ринок України. – 2004. – Вип. 16. – Т. ІІ. – С. 152–157. (Особистий внесок: запропоновано методику підвищення ефективності підприємництва на базі банківського ринкознавства – 0,2 д.а. ).

 5. Бритченко И. Г., Белявцев М. И. Динамика банковского капитала на региональном и международном рынках // Вісник ТАНГ. – 2004. – № 5–2. – С. 89 – 94. (Особистий внесок: розроблено методичні засади мінімізації втрат національною банківською системою України – 0,2 д.а.).

 6. Бритченко И. Г. Регулирование валютной позиции банка как способ повышения эффективности функционирования банковской системы Украины // Наука, релігія, суспільство. – 2004. – №2. – С. 87 – 88.

 7. Садєков А. А., Брітченко І. Г., Перепелиця Р. К. Іпотечне кредитування на Україні // Вісник ДонДУЕТ. – 2004. – № 3(23). – С. 4 – 14. (Особистий внесок: актуальність та впровадження банківського іпотечного кредитування – 0,3 д.а.).

 8. Бритченко И. Г. Актуальные аспекты формирования региональной банковской инфраструктуры // Экономика и управление. – 2004. – № 6. – С. 45 – 48.

 9. Брітченко І. Г., Перепелиця Р. К. Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України // Вісник НБУ. – 2005. – № 4(110). – С. 23 – 27. (Особистий внесок: обгрунтовано банківську специфіку фондових операцій – 0,4 д.а.).

 10. Брітченко І. Г. Споживче кредитування як напрямок активізації банківського підприємництва в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2005. – №7. – С. 130 – 137.

Публікації за матеріалами конференцій

 1. Бритченко И. Г. Проблемы инвестирования коммерческими банками предприятий угольной отрасли // Труды V научной конференции преподавателей и студентов МЭГИ. – Макеевка: МЭГИ, 1999. – С. 6 – 7.

 2. Брітченко І. Г., Верзілова М. Г. Технологія здійснення операцій кредитування юридичних осіб // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С. 187 –188. (Особистий внесок: розроблено стратегію розвитку банківського кредитування – 0,03 д.а.).

 3. Бритченко И. Г. Стимулирование потребительских тенденций и развитие общественного производства путем кредитования населения // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції “Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи”, 13 березня 2002 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2002. – С. 29 – 30.

 4. Бритченко И. Г. Создание инфраструктуры потребительского кредитования как механизм решения социально-экономических проблем // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Прикладна соціальна політика: проблеми використання та росповсюдження”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – Т.ІІІ. – С. 9 – 13.

 5. Брітченко І. Г. Регіональні аспекти розвитку системи споживчого кредитування в Україні // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону”, 7-8 листопада 2002 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 6 – 8.

 6. Бритченко И. Г. Перспективы развития банковского менеджмента кредитных операций // Тези доповідей і виступів IV міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених “Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми”, 20-21 листопада 2002 р. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 159 – 161.

 7. Бритченко И. Г. Динамика развития банковских технологий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень”, Дніпропетровськ – Донецьк – Харків, 28 жовтня – 4 листопада 2002 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – Т. 19. – С. 41 – 43.

 8. Бритченко И. Г. Развитие новых банковских технологий в регионе // Матеріали ІІ міжнародної та ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Донецького національного університету “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”, 11-13 грудня 2002 р. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 190 – 193.

 9. Бритченко И. Г. Региональные аспекты развития потребительского кредитования в Украине // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика перебудови економіки”, 25-27 листопада 2002 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 241 – 243.

 10. Бритченко И. Г. Проблемы формирования и реализации модели оценки эффективности потребительского кредитования // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарчого суб’єкта”, м. Дніпропетровськ, 12-13 грудня 2002 р. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 10 – 12.

 11. Бритченко И. Г. Значение методики совершенствования механизма функционирования коммерческого банка // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2003”, Дніпропетровськ-Донецьк-Харків, 20 – 24 січня 2003 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 20. Економіка. – С. 6 – 9.

 12. Бритченко И. Г. Финансовая деятельность предприятия в условиях перехода банковской системы к прогрессивным кредитным технологиям // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции “Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях”, Севастополь, 20-25 апреля 2003 г. - Севастополь: СевНТУ, 2003. – С. 83 – 84.

 13. Бритченко И. Г. Менеджмент внешнеэкономической деятельности и регулирование валютной позиции регионального банка // Материалы международной научно-практической конференции “Управление предприятиями: проблемы и пути их решения”, Ялта, 2-3 октября 2003 г. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – С. 28 – 33.

 14. Брітченко І.Г. Соціально-економічна ефективність державного регулювання банківською системою // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика”, Львів, 23 січня 2003 р. – Львів: ЛРІДУ, УАДУ, 2003. – С. 84 – 91.

 15. Бритченко И. Г. Актуальные аспекты формирования региональной банковской инфраструктуры // Тезисы докладов научно-практической конференции “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины в контексте глобализации”, Алушта, 29.09–01.10.2004 р. – Симферополь: ТНУ, 2004.– С. 53–54.

 16. Бритченко И. Г., Садєков А. А. Реформирование национальной банковской системы в контексте глобализации // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “М. І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації”, м. Донецьк, 20-21 січня 2005 р. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С. 178 – 181. (Особистий внесок: розроблено стратегію реформування банківської системи України – 0,1 д.а.).

Навчальні посібники

 1. Основы маркетингового управления (макромаркетинга): Учеб. пособие / Белявцев М. И., Бритченко И. Г. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 453 с. (Особистий внесок: Раздел 1. “Начала макромаркетинга”; Раздел 4. “Региональный банковский маркетинг”; Раздел 5. “Управление рисками и страхование”; Раздел 6. “Маркетинговая логистика: управление цепочками поставок”; Раздел 7. “Макромаркетинговое планирование и администрирование” – 8,0 д.а.)

 2. Структурно-логическая схема по курсу “Основы банковского дела”: (для студентов специальностей 7.050107 “Экономика предприятия” и 7.050201 “Менеджмент организаций” очной и заочной формы обучения) / Сост: Омельянович Л. А., Яркова Н. И., Бритченко И. Г., Канеева И. И. – Макеевка, ДонГАСА, 2001. – 36 с. (Особистий внесок: розроблено теоретичні основи банковського кредитування – 0,5 д.а.).

 3. Бритченко И. Г. Банковское рынковедение: Учеб. пособие – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 547 с.

 4. Бритченко И. Г. Банковское рынковедение: Учеб. прогр. спецкурса. – Донецк: ДонГУЭТ , 2004. – 20 с.