Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Закір'янова Ірина Аксанівна. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2006.Анотація до роботи:

Закір'янова І.А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. - Інсгитут вищої освіти АПН України. - Київ, 2006.

У дослідженні систематизовано теоретичні аспекти проблеми соціокультурної компетентності; розкрито суттевість феномену соціокультурної компетентності; визначено структура соціокультурної компетентності вчителів іноземної мови; виявлено організаційно-педагогічні і психолого-педагогічні умови, що сприяють формуванню соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови; опрацьовано модель формування соціокультурної компетентності у студентів на підставі якісно іншого підходу до вивчення питання професійної підготовки вчителя іноземної мови в контексті професійного становлення, розвитку, саморозвитку особистості вчителя іноземної мови; розроблена і опрацьована система методичних заходів, спрямованих на формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови.

Ключові слова', соціокультурна компетентність, професійна підготовка вчителів іноземної мови, гуманістична парадигма освіти, професійно-особистісний розвиток.


Дослідження дозволило зробити такі висновки:

    1. Теоретичний аналіз проблеми формування соціокультурної компетентності свідчить про те, що в психолого-педагогічній літературі немає єдиного розуміння визначення соціокультурної компетентності, проте важливість формування такої особистісно значущої професійної якості у вчителів іноземної мови в плані їх професійної і особистісної готовності до здійснення гуманістично орієнтованого освітнього процесу визнана всіма дослідниками беззаперечно.

    2. Ґрунтуючись на аналізі наукових джерел і власних спостережень, ми сформулювали наступне визначення соціокультурної компетентності, зміст якого послужив основою для формулювання гіпотези і програми дослідження: соціокультурна компетентність – це інтегральна якість особистості, яка дозволяє людині на основі відрефлексованої наявної системи знань визначати свої ціннісні переваги, виходячи з яких конструювати свою поведінку і відносини з партнерами по взаємодії, надавати конструктивну відповідь на проблемні ситуації в системах відносин "Людина - людина", самореалізуватися в конкретних культурно-історичних умовах власної життєдіяльності.

    Основними складовими соціокультурної компетентності є:

    внутрішньо особистісний компонент, який припускає особистісну зрілість вчителя, його готовність до прояву соціокультурної компетентності;

    інструментально-операційний компонент, що припускає способи зовнішньої реалізації особистісної готовності вчителя іноземної мови конструювати педагогічну діяльність і педагогічне спілкування в термінах соціокультурної компетентності.

      1. Формування соціокультурної компетентності – процес цілісний і багатогранний, такий, що припускає не просто навчання вчителя іноземної мови новим способам професійної діяльності, а становлення його мотиваційної, інтелектуальної, афективної і поведінкової сфер особистості. Тому формування соціокультурної компетентності доцільно здійснювати в рамках основної професійної підготовки, тобто в процесі вузівського навчання і на тому наочному змісті, який складає основу майбутньої спеціалізації. В цьому випадку соціокультурна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови як психічне новоутворення стає центральним особистісним новоутворенням.

      2. Процес формування соціокультурної компетентності не має бути спонтанним, стихійним процесом. Програмоване досягнення високого рівня соціокультурної компетентності можливе тільки при здійсненні спеціальних формуючих методичних дій, які вимагають самовизначення, самовираження індивіда, його творчої самореалізації. Дослідження дозволило констатувати досить високий рівень розвитку соціокультурної компетентності за відсутності сприятливих психолого-педагогічних умов (без цілеспрямованого формування соціокультурної компетентності) лише у невеликого відсотка вчителів і студентів. Проте, експериментально доведено, що за адекватних психолого-педагогічних умов можливий успішний розвиток соціокультурної компетентності високого рівня у абсолютної більшості педагогів, зокрема вчителів іноземної мови.

      3. Цілеспрямованому формуванню соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови сприяє концептуальна модель формування соціокультурної компетентності, що включає аналітичний опис наступних компонентів:

      чотири етапи становлення мотиваційних установок, життєвих цінностей, позицій, поведінки і, як правило, формування високого рівня соціокультурної компетентності у майбутнього вчителя іноземної мови;

      базові психічні процеси, що активно протікають на кожному етапі: актуалізація мотивів професійного навчання; осмислення альтернатив педагогічних рішень; свідомий вибір; професійно-особистісне самоствердження і самореалізація;

      комплекс методів педагогічної дії (традиційних і інтерактивних), що використовувалися на кожному етапі.

      Дана модель формування соціокультурної компетентності сприяє становленню мотиваційної, інтелектуальної, афективної і поведінкової сфер особистості майбутнього вчителя іноземної мови.

         1. Застосування моделі формування соціокультурної компетентності дозволяє трансформувати репродуктивний рівень виконання дій і операцій в творчий, а також гармонізувати комунікативний, діяльнісний і особистісний аспекти професійної готовності майбутніх вчителів іноземної мови до педагогічної діяльності, про що свідчить позитивна динаміка соціокультурної компетентності студентів експериментальної групи.

         У центрі уваги викладача вузу, який здійснює формування соціокультурної компетентності, повинна бути не адаптивна активність студентів (виконання вправ, завдань по жорстких схемах, шаблонах, сліпе копіювання моделей, зразків і ін.), а усвідомлення кожним студентом узагальнених принципів і пошук нових форм самоаналізу, самоконтролю, самооцінки.

            1. Матеріали дисертації можуть бути використані викладачами як педагогічних вузів різних рівнів акредитації в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, так і установ системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, а також авторами програм, підручників і методичної допомоги.

            Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого вивчення потребує проблема формування соціокультурної компетентності в студентів із різною структурою психологічних і психофізіологічних характеристик, з різними видами особистісної спрямованості й емоціональної гнучкості. Особливої уваги заслуговує питання про розвиток даної інтегральної якості особистості у студентів - "радикалів" із переважаючою направленістю: необхідно розробити спеціальні навчальні і корекційні програми, тренінги.

Публікації автора:

1. Закір'янова І.А. До проблеми формування соціокультурної компетентності у студентів педагогічних вузів // Теоретичні пигання освіти та виховання:

Збірник наукових праць.-Київ.-Видавничий центр КДЛУ.-2000.-Випуск 11.-С.35-38.

2. Закір'янова І.А. Проблема соціокультурної компетентності // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. - Київ: Видавничий центр КДЛУ. - 2000-Випуск 13.-С.109-112.

3. Закір'янова І.А. Динаміка соціокультурної компетентності майбутніх педагогів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. - Київ: Видавничий центр КДЛУ. - Випуск 21.-2002. - С. 183-189. 4. Авдеева І.М., Закір'янова І.А. Методика оцінки надситуативного сприйняття у педагогів // Педагогіка і психологія.-Київ: Педагогічна преса.-2003.-№ 2.-C.I 06-111.-(особистий внесок-0,25д.а.).

5. Закір'янова І.А. Аналіз проблем соціокультурної підготовки педагогів у контексті світової психотерапевтичної практики.-Горизонты образования. -Севастополь.-2003.-№ 2.-C.104-110.

6. Закір'янова І.А. Можливості формування соціокультурної компетентності у майбутніх педагогів в умовах викладання різних навчальних дисциплін // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.-Зб. ста-тей:Вип.6.Ч.1.-Ялта:РВВКДГІ.-2004.-324с.-С.219-225.

7. Закір'янова І.А. Педагогічна спрямованість особистості як компонент соціокультурної компетентності // Ідеї B.I. Вернадського та взаємообумовленість стратегічного партнерства вищого навчального закладу і школи в освітньому просторі регіону: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. - Кременчук.-2002.-С.69-72.

8. Закір'янова І.А. Соціокультурна компетентність як педагогічна проблема // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Матеріали п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції. -Вінниця.-2002.-С. 55-60.

9. Закір'янова 1.А. Соціокультурна компетентність і адаптація // Мова. Культура. Бізнес: Матеріали Міжнародної науково-практичної конфере-ції.-Випуск 2.-К.:Правові джерела,2004.-С. 107-113.

Закір'янова І.А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. - Інсгитут вищої освіти АПН України. - Київ, 2006.

У дослідженні систематизовано теоретичні аспекти проблеми соціокультурної компетентності; розкрито суттевість феномену соціокультурної компетентності; визначено структура соціокультурної компетентності вчителів іноземної мови; виявлено організаційно-педагогічні і психолого-педагогічні умови, що сприяють формуванню соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови; опрацьовано модель формування соціокультурної компетентності у студентів на підставі якісно іншого підходу до вивчення питання професійної підготовки вчителя іноземної мови в контексті професійного становлення, розвитку, саморозвитку особистості вчителя іноземної мови; розроблена і опрацьована система методичних заходів, спрямованих на формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови.

Ключові слова', соціокультурна компетентність, професійна підготовка вчителів іноземної мови, гуманістична парадигма освіти, професійно-особистісний розвиток.