Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мірошниченко Олена Анатоліївна. Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Мірошниченко О.А. Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2008.

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. Проаналізовано процес формування соціально значущих якостей в історико-педагогічному та соціально-психологічному аспектах, подано аналіз базових понять дослідження. На цій основі створено структурну модель формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя, яка вміщує наступні блоки: цільовий, організаційно-змістовий, реалізації, оцінно-результативний. Розроблено педагогічну технологію формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

Ефективність структурної моделі та технології перевірена експериментально.

Основні результати дослідження впроваджено у навчальний процес вищих навчальних закладів.

У дисертації представлено теоретично узагальнене нове розв’язання проблеми формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності педагогічної технології і методик, які сприяють успішності формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

Результати теоретичного й експериментального дослідження підтвердили гіпотезу, засвідчили вирішення поставлених завдань і дали підстави для наступних висновків:

1. У роботі проаналізовано зміст, форми, методи формування соціально значущих якостей в історично-педагогічному та соціально-психологічному аспектах; виділено основні існуючи підходи до його розвитку у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, які взаємодіють, збагачують, доповнюють один одного і дозволяють всебічно вивчати проблему.

У контексті досліджуваної проблеми розглянуто науково-теоретичні підходи до формування соціально значущих якостей у майбутніх учителів: соціально-філософський, гуманістичний, історично-педагогічний, креативний, технологічний. Спираючись на сучасні підходи до розгляду досліджуваної проблеми, особливу увагу було приділено визначенню базових понять дослідження: «соціальна система», «структура особистості вчителя», «соціалізація», «соціально значущі якості», «формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя».

Сутність поняття «соціально значущі якості» розглядається нами як особлива комбінація професійно необхідних особистісних властивостей (змістових і динамічих), що зумовлює громадсько-педагогічну активність педагога, спрямовану на розвиток, виховання і навчання школяра у соціальному середовищі.

Структурними компонентами соціально значущих якостей є: спрямованість (соціальна, гуманістична, професійна) та сфера (когнітивна, комунікативна, рефлексивна).

На основі аналізу соціально-філософської, історико-педагогічної, психолого-педагогічної та спеціальної літератури зроблено висновок про те, що, не зважаючи на істотне зростання кількості наукових праць, присвячених проблемі формування соціально значущих якостей, переважна більшість їх досліджує лише окремі аспекти означеної проблеми; недостатньо визначеним є питання процесуальних аспектів їх формування. На підставі зазначеного вище зроблено висновок про недостатню педагогічну ефективність традиційного змісту, форм і методів формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя.

2. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя, яка впроваджувалась на формувальному етапі дослідження і передбачала реалізацію визначених блоків: цільового (мета, принципи, компоненти), організаційно-змістового (три етапи технології – діагностичний, реалізаційний, завершальний); блоку реалізації (спрямованість навчально-виховного процесу на формування соціально значущих якостей – оновлення змісту психолого-педагогічного процесу підготовки вчителя на основі діяльнісного підходу та особистісно орієнтованих технологій, поєднання традиційних та інноваційних методів).

3. Критеріями сформованості соціально значущих якостей майбутнього вчителя нами визначено: мотиваційний, соціальний, когнітивний, комунікативно-діяльнісний, моральний. Для кожного критерію було виокремлено певні показники. На основі виділених критеріїв та їх показників визначено й охарактеризовано три рівні сформованості соціально значущих якостей майбутніх педагогів: високий, середній, низький.

4. Експериментально перевірено та впроваджено у навчально-виховний процес технологію формування соціально значущих якостей майбутніх учителів, яка складалась з трьох етапів і передбачала включення студентів в різні види навчальної, позанавчальної, та громадсько-педагогічної діяльності та забезпечувалась різними формами, методами та засобами з метою спрямованості педагогічного процесу у вищому навчальному закладі на формування соціально значущих якостей. За розробленою технологією формувальний етап нашого дослідження передбачав реалізацію цільового, змістового, операційно-діяльнісного та контрольно-оцінного компонентів навчальної та позанавчальної діяльності.

У процесі експериментального дослідження визначено рівень сформованості соціально значущих якостей у студентів експериментальної та контрольної груп. Результати порівняльного дослідження засвідчили переваги застосованої технології в експериментальних групах. Доведено, що підвищенню ефективності формування соціально значущих якостей майбутніх вчителів сприяє зміст факультативного курсу «Пізнай і створи себе».

Завершальний етап експерименту свідчить про те, що отримані за допомогою методів математичної статистики результати підтверджують достовірність висновків щодо його ефективності.

5. Результати дослідження дозволили сформулювати рекомендації, що мають сприяти зростанню соціально-громадської активності студентів, запропонувати модель формування соціально значущих якостей майбутніх учителів з метою виконання соціальних ролей у суспільстві. Підготовлено методичний посібник «Вивчення особистості майбутнього вчителя» для викладачів вищих навчальних закладів, студентів. Виконане дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про необхідність створення технології формування соціально значущих якостей у майбутніх учителів для виконання соціальних ролей у суспільстві.

Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя. На нашу думку, подальшого теоретичного та експериментального дослідження потребують такі аспекти вказаної проблеми, як: визначення та обґрунтування сутності умов застосування педагогічних технологій, розробка спеціальних комп’ютерних програм до організації тренінгових занять зі студентами, які займаються громадською діяльністю в позанавчальний час.

Основні положення дослідження відображено у таких публікаціях автора:

Методичні посібники:

 1. Мірошниченко О. А. Вивчення особистості майбутнього вчителя : метод. посіб. до вивчення дисципліни «Практикум із загальної психології» / О. А. Мірошниченко. – Житомир, 2007. – 200 с.

Методичні рекомендації:

 1. Мірошниченко О. А. Из опыта организации и работы педагогического отряда для проведения профилактических и воспитательных мероприятий с трудновоспитуемыми подростками : метод. реком. / О. А. Мірошниченко. – Житомир: ЖОЦССМ, 1994. – 16 с.

 2. Мірошниченко О. А. Психологічні методи вивчення «важкого» підлітка : метод. реком. / О. А. Мірошниченко. // Прийди і допоможи : Інформаційно-методичний бюлетень. – № 1. – 1996. – С. 3–36.

 3. Мірошниченко О. А. Діагностика соціально значущих якостей особистості майбутнього вчителя: метод. реком. для викладачів та студентів педагогічних вузів / О. А. Мірошниченко. – Житомир, 2002. – 27 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Мірошниченко О. А. Соціально-педагогічний тренінг як засіб формування моральних якостей майбутнього вчителя / О. А. Мірошниченко // Вісник Житомирського педагогічного інституту. – 1998. – Вип. 2. – С. 61–65.

 1. Мірошниченко О. А. Формування у сучасної молоді соціально значущих ідеалів і ціннісних орієнтацій / О. А. Мірошниченко // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2000. – Вип. 6. – С. 69–72.

 2. Мірошниченко О. А. Зміст та структура поняття «соціально значущі якості особистості» / О. А. Мірошниченко // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2002. – Вип. 9. – С. 200–202.

 3. Мірошниченко О. А. Формування особистості майбутнього вчителя як об’єкта соціальних стосунків / О. А. Мірошниченко // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2003. – Вип. 13. – С. 83–86.

Інші публікації:

 1. Мірошниченко О. А. Розвиток у студента педвузу комунікативних вмінь і навичок як засобу формування особистості творчого вчителя / О. А. Мірошниченко // Психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителя та сучасні технології навчання : тези обл. наук.-практ. конф. – Житомир: ЖДПІ, 1993. – С. 81–82.

 2. Мірошниченко О. А. Формування у студентів педвузу вмінь та навичок спілкування і роботи з важковиховуваними підлітками / О. А. Мірошниченко // Психологічні основи підготовки творчого вчителя : наук.-метод. пос. / За ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: ЖДПІ, 1996. – С. 58–62.

 3. Мірошниченко О. А. Актуальність провідних ідей І. І. Огієнка для перебудови сучасної школи / О. А. Мірошниченко, З. М. Ржевська // Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні : матеріали доп. і повід. Всеукр. наук.-практ. конф. / За ред. М. В. Левківського. – Житомир: «Журфонд», 1997. – С. 48–49.

 4. Мірошниченко О. А. Деякі прийоми формування соціально-педагогічних якостей у майбутніх учителів / О. А. Мірошниченко // Педагогічні основи виховної діяльності в дитячих громадських організаціях України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Відп. ред. В. Є. Литньов. – Житомир: Полігр. Центр ЖДПІ, 1998. – С. 72–74.

 5. Мірошниченко О. А. Определение социально-педагогических качеств учителя ХХІ столетия / О. А. Мірошниченко // Журнал «Персонал» : наук. зб. Житомирської філії МАУП. – Житомир, 1999. – С. 20–22.

 6. Мірошниченко О. А. Етапи соціалізації особистості / О. А. Мірошниченко // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя : зб. наук.-метод. пр. / Ред. кол. Дубасенюк О. А. та ін. – К.: ІЗМН, – Житомир: ЖДПІ, 1999. – С. 87–90.

 7. Мірошниченко О. А. Про необхідність росту політичної і правової свідомості жінок на сучасному етапі розвитку суспільства / О. А. Мірошниченко // Жінка і влада : зб. наук. ст. – Вип.1. – К.: АТ «Віпол», 1999. – С. 41–44.

 8. Мірошниченко О. А. Психологічні основи виховання у майбутніх учителів соціально-значимих якостей / О. А. Мірошниченко // Тези доповідей десятої науково-методичної конференції ЖВІРЕ, ч. ІІ. – Житомир: ЖВІРЕ, 1999. – С. 19–20.

 9. Мірошниченко О. А. Структура акмеологічної культури майбутнього спеціаліста / О. А. Мірошниченко // Спрямованість особистості сучасних школярів: зб. наук пр. / За ред. О. Л. Музики, Л. М. Король. – Житомир: ЖДПУ імені Івана Франка, 2001. С. 63–68.

 10. Мірошниченко О. А. Формування соціально значимих якостей вихователя (у контексті ідей А. С. Макаренка) / О. А. Мірошниченко // Національна освіта у контексті творчості А. С. Макаренка: зб. наук. пр. / За ред. М. В. Левківського. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2003. – С. 141–145.

 11. Мірошниченко О. А. Формування ціннісних орієнтацій у майбутнього педагога // Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: зб. наук пр. / За ред. М. В. Левківського. – Київ – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С 72–77.

 12. Мірошниченко О. А. Інноваційні підходи до формування соціально значущих якостей особистості майбутнього педагога: теоретико-методологічний аспект / О. А. Мірошниченко, О. М. Власенко, О. В. Плотницька // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. В. Петренка. – К.: НАУ, 2006. – Т. 1. – С. 74–76.