Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Блощинський Ігор Григорович. Формування самооцінки курсантів вищих військових закладів освіти у процесі навчання іноземної мови : Дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 215арк. — Бібліогр.: арк. 167-183.Анотація до роботи:

Блощинський І. Г. Формування самооцінки курсантів вищих військових закладів освіти у процесі навчання іноземної мови. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 “Військова педагогіка і психологія”. – Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню педагогічних шляхів та умов формування самооцінки курсантів у процесі навчання іноземної мови у вищому військовому закладі освіти. Обґрунтовано критерії, показники сформованості і рівні самооцінки курсантів. Визначено та експериментально перевірено основні шляхи формування у курсантів адекватної самооцінки в процесі вивчення іноземної мови: гуманізація взаємовідносин між суб‘єктами педагогічного процесу; розвиток ініціативи та самостійності курсантів; створення ситуації успіху та стимулювання оцінних суджень курсантів.

Розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення педагогічного керівництва розвитком адекватної самооцінки курсантів.

За результатами теоретичного аналізу літературних джерел та дослідно-експериментальної роботи зроблено такі висновки:

1. Самооцінка – це оцінка особистістю себе, власних можливостей, якостей і місця серед інших людей. Як один із найсуттєвіших компонентів у структурі особистості, самооцінка виступає важливим регулятором її поведінки. Від самооцінки залежать взаємостосунки людини з оточуючими, її критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Відтак самооцінка впливає на ефективність навчальної діяльності, професійне становлення курсантів і подальший розвиток їх особистості.

2. У психолого-педагогічних дослідженнях доведено вплив самооцінки на пізнавальну діяльність особистості (сприймання, уявлення, розв’язання інтелектуальних завдань), визначено її місце в системі міжособистісних стосунків, обґрунтовано прийоми формування адекватної самооцінки, а у випадку її деформації – корекції шляхом виховних впливів на особистість. Водночас специфіка організації навчально-виховного процесу у ввзо вимагає наукового обґрунтування шляхів і педагогічних умов формування адекватної самооцінки як важливої професійної якості майбутніх офіцерів.

3. У дослідженні обґрунтовано критерії та показники сформованості самооцінки курсантів: 1) рівень розвитку самоконтролю (уміння планувати діяльність, вносити зміни відповідно до умов діяльності, використовувати різні форми контролю, самостійно складати контрольні завдання); 2) реакція на конструктивну критику викладача (уміння спокійно вислуховувати критичні зауваження, готовність визнати допущену помилку, бажання врахувати поради викладача, уміння уточнювати незрозумілі та суперечливі моменти, здатність бачити причину власних невдач); 3) контактність і характер взаємовідносин з викладачами та однокурсниками (готовність до співробітництва в групових і колективних формах навчальної діяльності, бажання підтримати товариша, ініціативність при вирішенні проблем міжособистісного спілкування, уміння орієнтуватися у новій ситуації, готовність брати участь в організації аудиторних і позааудиторних заходів).

4. На основі визначених критеріїв автором виділено рівні самооцінки курсантів: адекватний – характеризується високим розвитком самоконтролю, конструктивною реакцією на критику і високим рівнем контактності з викладачами та однокурсниками; завищений – недостатній самоконтроль, неадекватна реакція на конструктивну критику і низький рівень контактності; дещо завищений – достатньо високий рівень самоконтролю, здебільшого конструктивна реакція на критику і середній рівень контактності; занижений – завищений рівень самоконтролю, неадекватна реакція на конструктивну критику і низький рівень контактності; дещо занижений – достатній рівень самоконтролю, конструктивна реакція на критику та середній рівень контактності.

5. Діагностика самооцінки курсантів засвідчила, що її формуванню поки що не приділяється достатня увага у навчально-виховному процесі ввзо. В результаті 70% курсантів молодших курсів мають неадекватну самооцінку, що накладає певний відбиток на стиль їхньої поведінки у навчально-виховному процесі та характер міжособистісних стосунків з викладачами, командирами й однокурсниками. Для 30% курсантів характерне неточне уявлення про самооцінку та її прояви у навчальній діяльності. У 87% курсантів недостатньо розвинута критичність до власних якостей, особливо негативних. У той же час близько 90% курсантів прагнуть до вироблення у себе адекватної самооцінки.

6. У результаті дослідно-експериментальної роботи автором обгрунтовано основні шляхи формування адекватної самооцінки курсантів у процесі навчання іноземної мови: гуманізація взаємовідносин між суб‘єктами педагогічного процесу; розвиток ініціативи та самостійності курсантів; створення ситуації успіху та стимулювання оцінних суджень курсантів.

Педагогічними умовами гуманізації відносин між суб’єктами педагогічного процесу є: організація педагогічної взаємодії з курсантами на основі суб’єкт-суб’єктного підходу; врахування індивідуальних особливостей курсантів; реалізація принципів діалогічного спілкування у навчально-виховному процесі; встановлення особистісного контакту з курсантами; формування доброзичливих і довірливих відносин з ними; ознайомлення курсантів з рекомендаціями щодо формування адекватної самооцінки; обґрунтування викладачем виставлених оцінок; моральне і матеріальне стимулювання курсантів з урахуванням характеру їх самооцінки.

Педагогічними умовами розвитку ініціативи та самостійності курсантів є: формування у курсантів умінь самоаналізу і реалістичного визначення цілей самовдосконалення; вироблення навичок самоконтролю на всіх етапах виконання навчальних завдань; створення на заняттях проблемних ситуацій, активізація критичних суджень курсантів; формування у них потреби творчо використовувати результати самостійної діяльності в колективі однокурсників.

Формування адекватної самооцінки вимагало створення у педагогічному процесі ситуацій успіху та стимулювання у курсантів оцінних суджень. Це досягалося шляхом забезпечення таких педагогічних умов: ознайомлення курсантів із структурою вміння оцінювати інших людей, з єдиними критеріями оцінювання знань, умінь і навичок; мотивування оцінних суджень курсантів; спонукання курсантів до порівняльного аналізу власних робіт з роботами однокурсників.

7. Результати дослідно-експериментальної роботи підтвердили висунуту гіпотезу та засвідчили високу ефективність обґрунтованих автором педагогічних шляхів і умов формування адекватної самооцінки курсантів у процесі навчання іноземної мови.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є такі напрямки подальшої роботи: обґрунтування педагогічних умов формування самооцінки офіцерів у процесі їх професійної діяльності; формування адекватної самооцінки курсантів ввзо у процесі вивчення фахових дисциплін; вдосконалення організації виховної роботи у ввзо щодо формування адекватної самооцінки курсантів; дослідження індивідуально-психологічних факторів формування адекватної самооцінки курсантів; вивчення впливу особливостей педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі ввзо на формування самооцінки курсантів.

Публікації автора:

  1. Блощинський І. Г. Деякі аспекти аналізу практики формування самооцінки у курсантів ввузу // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2001р. - №6. – С. 55-58.

  2. Блощинський І. Г. Обгрунтування критеріїв і показників ефективності процесу формування адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ввузу // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 4. – Вінниця: ВАТ (Віноблдрукарня),2001. – С.74-76.

  3. Блощинський І. Г. Проблема самооцінки в психолого-педагогічній літературі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 99. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 15-19.

  4. Блощинський І. Г. Удосконалення гуманістичних взаємовідносин між викладачем і курсантами як шлях формування адекватної самооцінки курсантів у ввузі // Збірник наукових праць №16. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2001. – С. 182-185.

  5. Блощинський І. Г. Фактори, що впливають на формування самооцінки курсантів у навчальному процесі вищого навчального закладу // Збірник наукових праць №12. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2000. - С. 66-69.

  6. Блощинський І. Г. Розвиток самостійності як шлях формування самооцінки курсантів у навчальному процесі // Проблема вдосконалення воєнної безпеки держави. Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції // Збірник наукових праць №13. Частина ІІ. (Спеціальний випуск). - Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2000. – С. 5-9.

  7. Блощинський І. Г. Стимулювання оцінних суджень як шлях формування адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ввузу // Збірник наукових праць №17. Частина ІІ. (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Моральне-психологічне забезпечення службової та навчально-виховної діяльності. Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції // Видавництво Національної академії ПВУ, 2001. – С. 9-12.