Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Чорна Ірина Михайлівна. Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003. : табл.Анотація до роботи:

Чорна І.М. Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07.- педагогічна та вікова психологія. - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ,2003.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми формування психологічної готовності студентів педвузу до профорієнтаційної роботи у школі. Визначено структуру психологічної готовності студента до профорієнтаційної роботи у школі, емпіричні показники, критерії оцінки та рівні сформованості даного феномену. Створено комплекс методик для діагностики рівня сформованості психологічної готовності студента до профорієнтаційної роботи у школі. Розроблено систему психолого-педагогічної роботи з формування психологічної готовності студента до профорієнтаційної роботи у школі. Проведено експериментальне дослідження умов та чинників, що впливають на її формування. Встановлено, що ефективність формування психологічної готовності студентів до профорієнтаційної роботи у школі забезпечується шляхом комплексного формування мотиваційного, емоційного, когнітивного, операційно-дійового компонентів при домінуючій ролі когнітивного та операційно-дійового.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення наукової проблеми формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі, яке полягає у: систематизації головних напрямків у дослідженнях проблеми готовності до професійної діяльності; розгорнутій характеристиці сучасного стану профорієнтаційної роботи у школі; аналізі змісту, структури та специфіки профорієнтаційної діяльності вчителя; визначенні структури психологічної готовності майбутнього вчителя до даного аспекту діяльності; визначенні емпіричних показників, критеріїв оцінки та рівнів сформованості психологічної готовності студентів до профорієнтаційної роботи у школі; запровадженні коефіцієнта сформованості, завдяки якому стає можливим у цифровому еквіваленті виразити рівень сформованості як окремого компонента, так і психологічної готовності в цілому; теоретичному обґрунтуванні системи психолого-педагогічної роботи з формування досліджуваної готовності; розробці та апробації програми експериментального навчання з формування психологічної готовності студентів педвузу до профорієнтаційної роботи у школі.

1. Сучасний стан профорієнтаційної роботи у школі характеризується відсутніс тю системи роботи, дефіцитом сучасних науково-методичних розробок, стихійністю застосування застарілих методів роботи, неефективністю, форма лізмом та скептичним ставленням до профорієнтаційних заходів, непідготов леністю вчителів до даного аспекту педагогічної діяльності, що не відповідає вимогам нової концепції освіти в Україні, а тому потребує перегляду наукових підходів до організації та впровадження якісно нової системи профорієнтацій ної роботи у школі і розробки наукових підходів до формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі.

2. Психологічна готовність до профорієнтаційної роботи являє собою особли- вий стан особистості, що інтегрує у собі психологічну налаштованість та професійну підготовленість до здійснення даного виду діяльності, структуру якого складають: мотиваційний, емоційний, когнітивний та операційно- дійовий компоненти.

3. Кожен структурний компонент психологічної готовності характеризується емпіричними показниками та критеріями оцінки:

3.1. Емпіричними показниками сформованості мотиваційного компонента є: розуміння значення профорієнтаційної роботи; ставлення до неї, як до важливого аспекту майбутньої педагогічної діяльності; знання власних обов’язків, пов’язаних із даною діяльністю, особистісне ставлення до них; знання особливостей, специфіки та труднощів, умов протікання даного виду діяльності; розуміння значення професійного самовизначення у житті людини; усвідомлення особистої відповідальності педагога за об’єктивність профдіагностичних досліджень та ефективність протікання профорієнтаційної діяльності в цілому; наявність інтересу до профорієнтаційної діяльності; обґрунтованість мотивації студента у відповідності до його теоретичної обізнаності; дієвість мотивів.

Критерії оцінки: глибина, усвідомленість, інтерес, дієвість.

3.2. Емпіричними показниками сформованості емоційного компонента є: емоційний тонус; інтерес; психічна активація; напруженість; комфортність; тривожність.

Критерії оцінки: стійкість, ступінь вираженості.

3.3. Емпіричними показниками сформованості когнітивного компонента є: знання змісту та суті профорієнтаційної роботи; знання аспектів профорієнтації; знання структури системи профорієнтаційної роботи у школі; знання особливостей профорієнтаційної діяльності вчителя, знання компонентів та категорій профорієнтації; прикладні знання; знання методів профдіагностики.

Критерії оцінки: глибина, усвідомленість.

3.4. Емпіричними показниками сформованості операційно-дійового компонента є: вміння адекватно підбирати та використовувати методики профдіагностики; вміння узагальнювати результати комплексного дослідження; вміння використовувати дані науково-методичної літератури для розробки навчального професіографічного матеріалу; вміння складати професіограму; вміння складати профорієнтаційну характеристику учня; вміння використовувати засоби навчального матеріалу для формування професійної спрямованості учнів.

Критерії оцінки: якість та скрупульозність у виконанні професійних дій.

4. Виявлений рівень психологічної готовності студентів педвузу до профорієнтаційної роботи у школі є вкрай низьким, що проявляється у недостатній психологічній налаштованості на профорієнтаційну діяльність, поверхне-вості мотивів, емоційній нестійкості, високому рівні тривожності, пов’язаної із даним видом діяльності, відсутності теоретичних знань та практичних вмінь, низькому рівні технологічної культури та досвіду розв’язання подібних проблем, що викликає занепокоєння і вказує на необхідність організації цілеспрямованої роботи в напрямку посилення підготовки до даного аспекту майбутньої професійної діяльності вчителя.

5. Можливість формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі базується на положенні про необхідність запровадження такої системи психолого-педагогічної роботи, яка б забезпечила комплексне формування мотиваційного, емоційного, когнітивного, операційно-дійового компонентів при домінуючій ролі когнітивного та операційно-дійового.

6. Система психолого-педагогічної роботи з формування психологічної готовності студентів до профорієнтаційної роботи у школі повинна бути органічною структурною ланкою всієї системи професійної підготовки майбутніх вчителів, і здійснюватись цілеспрямовано, послідовно та поетапно впродовж всього навчання у вузі, бути за змістом гнучкою та динамічною, лояльною до змін та доповнень згідно вимог часу, завдань, що стоять перед вищою школою.

7. Зміст програми експериментального навчання визначається виявленим домінуванням когнітивного та операційно-дійового компонентів, що означає посилення акценту на засвоєння знань, умінь та навичок, які у свою чергу будуть зумовлювати формування мотиваційного та емоційного компонентів психологічної готовності до профорієнтаційної роботи.

8. Формування провідних компонентів психологічної готовності, когнітивного та операційно-дійового, може здійснюватись засобами спецкурсу “Психологічні основи профорієнтаційної роботи у школі”, який має включати як теоретичну частину, так і практичну підготовку під час проходження різних видів практики, яка сприяє екстраполяції отриманих знань у практичну діяльність. Апробація запропонованого спецкурсу значно підвищила рівень сформованості усіх компонентів психологічної готовності до профорієнтаційної роботи у школі і особливо когнітивного та операційно-дійового, що підтверджує ефективність розробленої нами програми експериментального навчання та є підтвердженням висунутої нами гіпотези. Досягнення високого рівня сформованості психологічної готовності студентів до профорієнтаційної роботи у школі дає нам підстави рекомендувати впровадження розробленої нами програми спецкурсу з формування даної готовності у навчальні плани педагогічних вузів.

Проведене нами дослідження не вичерпує всієї проблеми формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі. Подальшу розробку даної проблеми ми вбачаємо у пошуку інших шляхів та засобів процесу формування цієї готовності у студентів під час їхньої підготовки у вузі; у більш глибокому дослідженні впливу різних психолого-педагогічних факторів на даний процес; у вивченні можливостей більш ефективного використання вчителями засобів навчального матеріалу різних предметів для формування професійної спрямованості учнів сучасної школи.

Основний зміст десертації викладено у наступних публікаціях:

1. Чорна І.М. Сучасний стан профорієнтаційної роботи у школі (ч.1). //Психологія. Збірник наукових праць.-К.:НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 12, 2001.-С.137-143.

2. Чорна І.М. Сучасний стан профорієнтаційної роботи у школі (ч.2). //Психологія. Збірник наукових праць.-К.:НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 15, 2002.-С.299-305.

3. Чорна І.М. Професійне самовизначення сучасного школяра. //Психологія. Збірник наукових праць.-К.:НПУ імені М.П.Драгоманова.Випуск.20,2003.-С.174-180.

4. Чорна І.М. Ставлення вчителів до профорієнтаційної роботи у сучасній школі. //Психологія. Збірник наукових праць: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження Д.Ф.Ніколенка “Проблеми підготовки вчителя в спадщині Д.Ф.Ніколенка”.-К.:НПУ, імені М.П.Драгоманова. Випуск 4(7),1999.-С.74-79.

5. Чорна І.М. Підготовка майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі. //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнар.наук.конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17-18 грудня 2001 року.,м.Київ).-Т.1.-К.:Міленіум,2002.-С.210-213.

6. Чорна І.М. Підготовка майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі.//Вісник Харківського університету. Психологія: Матеріали IV Міжнародних психологічних читань “Психологія у сучасному вимірі: теорія та практика”.-Харків: Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.Випуск 550(1),2002.-С.267-268.

7. Чорна І.М. Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи у школі. - Тернопіль.ТДПІ.-1995.-74с.

8.Чорна І.М. Психологічні основи профорієнтаційної роботи у школі. //Навчально-тематичний план. Робоча програма.-Тернопіль.ТДПУ,2003.- 44с.

Анотації

Публікації автора:

1. Чорна І.М. Сучасний стан профорієнтаційної роботи у школі (ч.1). //Психологія. Збірник наукових праць.-К.:НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 12, 2001.-С.137-143.

2. Чорна І.М. Сучасний стан профорієнтаційної роботи у школі (ч.2). //Психологія. Збірник наукових праць.-К.:НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 15, 2002.-С.299-305.

3. Чорна І.М. Професійне самовизначення сучасного школяра. //Психологія. Збірник наукових праць.-К.:НПУ імені М.П.Драгоманова.Випуск.20,2003.-С.174-180.

4. Чорна І.М. Ставлення вчителів до профорієнтаційної роботи у сучасній школі. //Психологія. Збірник наукових праць: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження Д.Ф.Ніколенка “Проблеми підготовки вчителя в спадщині Д.Ф.Ніколенка”.-К.:НПУ, імені М.П.Драгоманова. Випуск 4(7),1999.-С.74-79.

5. Чорна І.М. Підготовка майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі. //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнар.наук.конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17-18 грудня 2001 року.,м.Київ).-Т.1.-К.:Міленіум,2002.-С.210-213.

6. Чорна І.М. Підготовка майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі.//Вісник Харківського університету. Психологія: Матеріали IV Міжнародних психологічних читань “Психологія у сучасному вимірі: теорія та практика”.-Харків: Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.Випуск 550(1),2002.-С.267-268.

7. Чорна І.М. Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи у школі. - Тернопіль.ТДПІ.-1995.-74с.

8.Чорна І.М. Психологічні основи профорієнтаційної роботи у школі. //Навчально-тематичний план. Робоча програма.-Тернопіль.ТДПУ,2003.- 44с.