Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Терещенко Вікторія Анатоліївна. Формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями. : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2009.Анотація до роботи:

Терещенко В. А. Формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», – Київ, 2009.

У дисертації на емпіричному рівні досліджуються особливості формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями. Проаналізовані ознаки інтерактивної взаємодії у навчально-виховному процесі, провідними серед яких виступають її спрямованість на організацію спільної діяльності вчителя з учнями та між самими учнями, дієвість, продуктивність, кооперативний характер.

Розроблено теоретичну модель досліджуваної готовності, компонентами якої виступають мотиваційна, когнітивна та праксична складові; виділено їх показники (орієнтованість на партнерство, ставлення до інтерактивної взаємодії з учнями, продуктивність мислительних процесів, загальні та спеціальні знання про інтерактивну взаємодію, вміння виступати її організатором та учасником), на підставі яких подано характеристику рівнів (високого, середнього та низького) психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями.

Проаналізовано розподіл студентів за рівнями як окремих компонентів досліджуваної готовності, так і за її інтегральним показником.

Виявлено залежність рівня досліджуваної готовності від зовнішніх умов професійної підготовки майбутніх учителів у вищому навчальному закладі та від особистісних якостей самих студентів.

Розкрито методику формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями за допомогою спеціального практикуму, що передбачає формування у студентів мотивації інтерактивної взаємодії з учнями, засвоєння ними знань з питань такої взаємодії; відпрацювання вмінь організації та участі в інтерактивній взаємодії.

 1. У результаті проведеного теоретичного дослідження розкрита сутність інтерактивної взаємодії – різновиду міжособистісної взаємодії, що забезпечує організацію та виконання спільної діяльності, виступає в єдності ділової та особистісно-емоційної (духовної) сторін та спричиняє активізуючий вплив на особистість її учасників. Доведено що інтерактивна взаємодія вчителя з учнями виступає необхідною умовою оновлення форм навчання і виховання у напрямку забезпечення гуманістичних цінностей, створення умов особистісного розвитку учнів, повного розкриття їх творчого потенціалу.

 2. Розкрита структура та розроблено теоретичну модель психологічної готовності майбутніх вчителів до інтерактивної взаємодії з учнями, що включає мотиваційні, когнітивні та праксичні компоненти.

 3. Визначено критерії та показники досліджуваної готовності, на підставі яких виділено її високий, середній та низький рівні. Високий рівень дозволяє студентам систематично й ефективно впроваджувати інтерактивну взаємодію з учнями у навчально-виховний процес. Студенти із середнім рівнем готові самостійно реалізовувати таку взаємодію лише у сприятливих умовах, а студенти із низьким рівнем можуть налагодити її лише при допомозі досвідчених педагогів.

 4. Проведене емпіричне дослідження виявило, що переважна більшість майбутніх учителів відзначається середнім рівнем (63,0 %). Високий і низький рівні готовності зафіксовано приблизно у однакової кількості досліджуваних (19,5 % та 17,5 % відповідно).

 5. Емпіричне дослідження виявило позитивний взаємозв’язок між рівнем досліджуваної психологічної готовності і такими особистісними властивостями, як чуйність, конформність, екстраверсія, відкритість новому. Негативний взаємозв’язок виявлено із домінантністю, негативізмом, ворожістю, упередженістю, соціальною відчуженістю.

 6. Доведено, що зовнішніми чинниками, які впливають на рівень досліджуваної готовності майбутніх учителів, є тривалість їх професійної підготовки та приналежність до певної педагогічної спеціальності.

 7. Розроблена та апробована програма довела, що формування досліджуваної психологічної готовності відбувається у процесі включення майбутніх педагогів в інтерактивну взаємодію під час навчальних занять із забезпеченням рефлексивного ставлення студентів до виконання ними ролей організатора й учасника інтерактивної взаємодії.

 8. Ефективним засобом формування досліджуваної психологічної готовності є організація спільної навчально-професійної діяльності студентів у їх команді та включення їх у такі форми і методи роботи, як евристичні бесіди, обговорення, дискусії, тренінгові і психодіагностичні вправи, самостійна і групова робота, ділові ігри, практичні завдання, розробка проектів.

 9. За наслідками формувального експерименту доведено ефективність використаної програми: в експериментальній групі зафіксовано зростання (з 18,3 % до 41,6 %) кількості студентів із високим рівнем досліджуваної психологічної готовності, зниження кількості студентів із середнім (з 63,4 % до 50,0 %) та низьким (з 18,3 % до 8,3 %) рівнями (значущість р<0,05). У контрольній групі зафіксовано статистично незначуще зростання кількості студентів із високим рівнем досліджуваної психологічної готовності (з 20,0 % до 21,7 %), відсутність змін стосовно середнього рівня (63,3 %) та незначне зменшення стосовно низького (з 16,7 % до 15,0 %).

Перспективна розробка проблеми формування досліджуваної психологічної готовності може відбуватись у таких напрямках:

порівняльний аналіз особливостей формування досліджуваної готовності майбутніх учителів у процесі їх навчання та виховання;

дослідження проблеми психологічної готовності до інтерактивної взаємодії з учнями майбутніх і працюючих учителів залежно від їх спеціальності;

гендерний аспект проблеми забезпечення інтерактивної взаємодії вчителя з учнями;

вплив на процес інтерактивної взаємодії з учнями особистісних деформацій працюючих учителів;

особливості розвитку психологічної готовності вчителів до інтерактивної взаємодії з учнями у системі післядипломної освіти.

Публікації автора:

 1. Терещенко В. А. Аналіз рівнів психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями / В. А. Терещенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. / ред. кол. : В. В. Олійник (гол. ред.) та ін. К. : Геопринт, 2007. Вип. 6. С. 200–207.

 2. Яцюк В. А. (Терещенко) Формування духовної спільності студентів у процесі їх навчально-пізнавальної співпраці / В. А. Яцюк // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка – Т. 9.– Ч. 6. – К. : Гнозіс, 2007. – С. 515–522.

 3. Яцюк В. А. (Терещенко) Психологічна модель позиції педагога у ролі організатора навчальної співпраці між учнями / В. А. Яцюк // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. П. Драгоманова : серія 12 Психологічні науки. Вип. 21 (45). К. : НПУ ім. П. Драгоманова, 2008. С. 143–149.

 4. Терещенко В. А. Зміст та умови психологічної підготовки майбутніх педагогів до інтерактивної взаємодії з учнями / В. А. Терещенко //Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка – Т. 7.– Вип. 13. – К. : Гнозіс, 2008. – С. 204–210.

 5. Яцюк В. А. (Терещенко) Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / В. А. Яцюк, Т. В. Дуткевич. – Кам.-Под. : Друк. ПП Буйницький О. А., 2006. – 208 с. (Автором розроблено розділ «Педагогічна психологія»)

 6. Яцюк В. А. (Терещенко) Бар’єри у розумінні психологічних знань студентами педагогічних спеціальностей / В. А. Яцюк, Т. В. Дуткевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Вип. 4. Том. 1. Кам-Под, 2005. С. 195–196. (Автор підготувала результати емпіричного дослідження)

 7. Яцюк В. А.(Терещенко) Психологічна підготовка майбутніх педагогів до використання інтерактивних методів навчання / В. А. Яцюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів і аспірантів, 17–18 квітня 2006 р. – Вип. 5. – Т. 3. – Кам.- Под. : Кам-Под. держ. університет, інформаційно-видавничий відділ, 2006. – С. 56–57.

 8. Яцюк В. А. (Терещенко) Проблема навчальної співпраці між учнями у працях Софії Русової та на сучасному рівні її розроблення / В. А. Яцюк // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Вип V. – Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Ковальчук, упорядн. В. А. Гурський. – Кам.-Под : Абетка-НОВА, 2007. – С. 232–239.

 9. Яцюк В. А. (Терещенко) Особливості психологічної готовності майбутніх педагогів до організації навчальної співпраці учнів / В. А. Яцюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Серія: Психологічні науки. Вип. 1. Кам.-Под. : Видавець Зволейко Д. Г., 2007. С. 243–248.