Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Пальшкова Ірина Олександрівна. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід : Дис... д-ра наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Пальшкова І.О. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.- Одеса, 2009.

У дисертації науково обґрунтовано концепцію формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи на засадах практико-орієнтованого підходу. Доведено, що за своїм змістом професійно-педагогічна культура відображає і акумулює лише частину досвіду різноманітної педагогічної практики і педагогічної діяльності. Визначено: компоненти професійно-педагогічної культури вчителів початкової школи (когнітивний, діяльнісно-поведінковий, ціннісно-орієнтаційний); педагогічні умови її формування (відображення у змісті навчальних предметів професійно-педагогічної культури вчителя як історично, соціально і суб’єктно-персоніфікованого феномена; використання у навчальному процесі пізнавальних ситуацій, що спонукають майбутніх учителів до усвідомлення цілей, змісту і засобів професійної діяльності крізь призму їхньої культурної відповідності історичним і соціальним обставинам; упровадження інтерактивних форм навчання, що забезпечують набуття майбутніми вчителями досвіду пізнання і критичного осмислення практики навчання і виховання учнів за відповідними культурними зразками і нормами професійної діяльності); критерії (обізнаність, навченість, схильність), показники (знання, уміння, настанови) та схарактеризовано рівні сформованості професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів (високий, середній, низький); обґрунтовано і введено в науковий обіг поняття «практико-орієнтований підхід».

Публікації автора:

Монографії:

 1. Пальшкова І.О. Практико-орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів початкових класів: теоретико-методологічний аспект: Монографія. / І.О. Пальшкова – Одеса, 2008. – 339с.

Навчальні посібники та методичні рекомендації:

 1. Пальшкова І.О. Методика формування професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів початкових класів: Програма спецкурсу. / І.О. Пальшкова– Одеса: СМИЛ, 2006. – 36 с.

 2. Пальшкова І.О. Організація педагогічної практики в педагогічному вузі. / І.О. Пальшкова. - Одеса: СМИЛ, 2006. – 82 с.

Наукові статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Пальшкова І.О. Принципи побудови концептуальної моделі професійно-педагогічної діяльності/ І. О. Пальшкова// Наука і освіта. – № 5-6. – Одеса, 2003.– С.109-113.

 2. Пальшкова І.О. Методологічні засади вивчення проблеми професійно-педагогічної діяльності в системі вищої педагогічної освіти / І. О. Пальшкова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Вип. 5. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – С.12-19.

 3. Пальшкова І.О. Особливості застосування системного підходу до аналізу професійно-педагогічної діяльності / І. О. Пальшкова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 7-8.– Одеса, 2003.– С.118-127.

 4. Пальшкова І.О. Методологічні засади формування професійно-педагогічної діяльності у майбутніх педагогів / І. О. Пальшкова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. (спец. випуск). – Вип. 6.– Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – С.82-83.

 5. Пальшкова І.О. Вивчення особистості вчителя з позицій культурології / І. О. Пальшкова // «Наша школа». – Одеса, 2004. – № 2. – С.5-10.

 6. Пальшкова І.О. Поняття та сутність професійно-педагогічної діяльності / І. О. Пальшкова // Людинознавчі студії: Зб. наук. пр. – Вип. 9: Педагогіка. – Дрогобич, 2004. – С.26-38.

 7. Пальшкова І.О. Динаміка формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів / І. О. Пальшкова // Наука і освіта. – Одеса, 2004. – № 2. – С.91-95.

 8. Пальшкова І.О. Теоретичні засади формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя / І. О. Пальшкова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. – № 7.– С. 61-70.

 9. Пальшкова І.О. Педагогічні чинники формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів / І. О. Пальшкова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Одеса, 2004. – № 3-4.– С.114-120.

 10. Пальшкова І.О. Теоретичні засади застосування практико-орієнтованого підходу при формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів / І. О. Пальшкова // Вісник Київського міжнародного університету: Зб. наук. пр. – Серія: Педагогічні науки. – К., 2004. – Вип. 5. – С.174-185.

 11. Пальшкова І.О. Умови та етапи формування професійно-педагогічної діяльності вчителя / І. О. Пальшкова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Зб. наук. пр. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 17.– С.91-96.

 12. Пальшкова І.О. Використання практико-орієнтованого підходу у професійному навчанні майбутніх педагогів / І. О. Пальшкова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. – № 8. – С.81-88.

 13. Пальшкова І. О. Організація педагогічного керівництва формуванням професійно-педагогічної культури майбутнього педагога в період педагогічної практики / І. О. Пальшкова // Наука і освіта.– № 1.– Одеса, 2004. – С.109-113.

 14. Пальшкова І.О. Методологічне обґрунтування дидактичних закономірностей практико-орієнтованого підходу у професійному навчанні / І. О. Пальшкова // Наука і освіта. – Одеса, 2005. – № 1-2. – С.80-85.

 15. Пальшкова І.О. Форми прояву та компоненти професійно-педагогічної культури вчителя / І. О. Пальшкова // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Серія «Педагогіка та психологія». – Чернівці, 2005. – Вип. 244. – С. 122-128.

 16. Пальшкова І.О. Педагогічна практика як фактор формування педагогічної культури вчителя початкової школи / І. О. Пальшкова // Наука і освіта. – Одеса, 2005. – № 7-8. – С.58-61.

 17. Пальшкова І.О. Про ефективність організації педагогічної практики студентів 2-4 курсів як засобу розвитку педагогічної культури особистості / І. О. Пальшкова // Педагогічні науки.: Зб. наук. пр. – Херсон, 2006. – Вип. XXXXІ. - С. 322-325.

 18. Пальшкова І.О. Визначення критеріїв зростання професійно-педагогічної культури студентів при реалізації практико-орієнтованого підходу у навчанні / І. О. Пальшкова // Наук.-метод. зб. «Гуманізація навчально-виховного процесу». – Слов’янськ, 2006. – Вип. XXX. – С.51-55.

 19. Пальшкова І.О. Вивчення проблеми формування професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів початкової школи / І. О. Пальшкова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. –Кривий Ріг, 2006. – № 15. – С.292-297.

 20. Пальшкова І.О. Модель професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів (на засадах практико-орієнтованого підходу) / І. О. Пальшкова // Початкова школа. – Київ, 2006. – №7. – С.48-51.

 21. Пальшкова І.О. Особливості практико-орієнтованого підходу при формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів / І. О. Пальшкова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. – Харків, 2006. – Ч. 1. – Вип. 24. – С.131-137.

 22. Пальшкова І.О. Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ / І. О. Пальшкова // Зб. наук. пр. № 4 (педагогічні науки). – Бердянськ, 2006. – С.158-163.

 23. Пальшкова І.О. Педагогічна культура як складова професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів / І. О. Пальшкова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Глухів, 2006. – Вип. 8. – С.168-171.

 24. Пальшкова І.О. Професійна компетентність як важлива складова професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів / І. О. Пальшкова // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. XXXXV. – С.329-332.

 25. Пальшкова І.О. Визначення структури, критеріїв та показників професійно – педагогічної культури майбутніх вчителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ / І. О. Пальшкова // Молодь і ринок: Зб. наук. пр. – Дрогобич, 2007. – № 11-12 (34-35). – С.35-38.

 1. Пальшкова І.О. Формування професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів початкової школи: практико-орієнтований підхід / І. О. Пальшкова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань, 2007. – Вип. 23. – С.27-35.

 2. Пальшкова І.О. Професійно-педагогічна культура: уявлення студентів і вчителів / І. О. Пальшкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта, 2008. – Ч. 1. – Вип. 18. – С.159-166.

 3. Пальшкова І. О. Проблема формування професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів у наукових дослідженнях / І. О. Пальшкова // Педагогічні науки.: Зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. XXXXІХ. – С.279-285.

 4. Пальшкова І. О. Історичний аспект підготовки вчителів початкової школи до професійної діяльності як складової професійно-педагогічної культури / І. О. Пальшкова // Наука і освіта. – Одеса, 2008. – № 1-2. – С.80-85.

 5. Пальшкова І. О. Компетентнісний підхід до формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців / І. О. Пальшкова // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. (спец. випуск). – Кривий Ріг, 2008. – № 22. – С.46-51.

 6. Пальшкова І. О. Культурологічний підхід до формування особистості майбутнього вчителя в педагогіці вищої школи / І. О. Пальшкова // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 142. – С.99-104.

Наукові статті в зарубіжних виданнях:

 1. Пальшкова И.А. Дидактические закономерности практико-ориентированного подхода в подготовке педагога-профессионала / И. А. Пальшкова // Pedagog – jednej czy wielu drog? – Czesc 3.– Siedlce, 2005.– С. 177-187.

 2. Пальшкова И.А. Формирование готовности будущого учителя к превентивной деятельности с учащимися как важной составляющей их педагогической культуры / И.А. Пальшкова // Превентивная педагогика – теория и практика: Сб. научн. тр. – Габрово, 2005. – С.356-360.

Статті у збірниках наукових праць та матеріали наукових конференцій:

 1. Пальшкова І.О. Особливості формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів: матеріали VІІ міжн. наук.-практ. конф. [«Наука і освіта ’2004»], (10-25 лютого 2004 р.). – Том 40.– Стратегічні напрями реформування системи освіти. – Дніпропетровськ, 2004. – С.43-46.

 2. Пальшкова І.О. Зміна уявлень студентів про професійно важливі якості педагога в період педагогічної практики: матеріали міжн. наук.-практ. конф. [«К.Д.Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти»], (21-22 жовтня 2004 р.). – Том 1.– Одеса, 2004.– С.190-193.

 3. Пальшкова І.О. Організаційний аспект формування професійно-педагогічної культури майбутнього педагога в період педагогічної практики: матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф. [«Динаміка наукових досліджень 2004»], (21-30 червня 2004 р.). – Том 26.– Педагогіка. – Дніпропетровськ, 2004. – С.29-32.

 4. Пальшкова І.О. Роль педагогічної практики в формуванні професійно педагогічної культури майбутніх педагогів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі»], (27-29 квітня 2004 р.). – Житомир, 2004.– С.57-64.

 5. Пальшкова І.О. Використання відеометодичного тренінгу на заняттях з педагогіки у вищій школі: матеріали міжн. наук.-практ. конф. [«Розвиток наукових досліджень 2005»], (7-9 листопада 2005 р.). – Полтава, 2005. – С.65-68.

 6. Пальшкова И.А. Развитие творческих способностей студентов как составляющая педагогической культуры будущих специалистов: материалы междун. науч.-практ. конф. [«Методология и технологии образования в 21 веке: математика, информатика, физика»], (17-18 ноября 2005 г.). – Минск, 2005. – С.123-126.

 7. Пальшкова І.О. Формування творчої особистості вчителя початкових класів засобами впровадження педагогічних ситуацій у навчальний процес вищої школи: матеріали міжн. наук.-практ. конф. [«Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті»], (4-5 травня 2006 р.). – Тернопіль, 2006. – С.85-88.

 8. Пальшкова І.О. Новий напрямок вищої освіти: практико-орієнтоване навчання майбутніх вчителів початкової школи як складова професійно-педагогічної культури: матеріали міжн. симпоз., присвяченого 190 річниці Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського [«Революція в університетській освіті: глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє»], (25-30 травня 2007 р.). – Одеса, 2007.– С.99-100.

 9. Пальшкова І.О. Педагогічна культура як складова професіоналізму майбутнього вчителя початкової школи: матеріали міжн. наук.-практ. конф. [«Розвиток освітньо-виховного простору в Карпатах в умовах глобалізації: стан, проблеми, перспективи»], (9-11 жовтня 2008 р.). – Івано-Франківськ, 2009. – С. 179-185.