Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Михайлишин Орест Олегович. Формування професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національна академія держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2006. — 200, [6]арк. — Бібліогр.: арк. 162-181.Анотація до роботи:

Михайлишин О. О. Формування професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми формування професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій. У роботі розроблено класифікацію нестандартних ситуацій, що виникають при проведенні виховної роботи, виділено рівні готовності офіцера до проведення виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій.

Розроблено та апробовано педагогічну технологію і педагогічні умови формування професійно-педагогічної готовності офіцерів до проведення виховної роботи в нестандартних ситуаціях, удосконалено критерії, визначено показники і рівні професійно-педагогічної готовності офіцерів до виховної роботи. Формувальний експеримент підтвердив гіпотезу щодо можливостей формування у навчально-виховному процесі професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій.

1. Визначено, що дослідження проблеми професійно-педагогічної підготовки офіцерів до проведення виховної роботи мали досить тривалу історію. До XVІІІ століття у історичних джерелах йдеться лише про окремі приклади підготовки офіцерів до навчання і виховання підлеглих. З початку ХІХ століття формується певна педагогічна система підготовки офіцерів. У минулому столітті, за радянських часів, було розроблено науково-педагогічні основи підготовки офіцерів до виховної роботи з підлеглими. Передумови для професійно-педагогічної підготовки офіцерів до проведення виховної роботи визрівали поступово. Нині недостатньо уваги приділяється нестандартним ситуаціям, які все частіше виникають у професійній діяльності офіцерів. Нестандартна ситуація – це фрагмент педагогічної ситуації, який містить суперечності між отриманим результатом і тим на який очікувалось у виховному процесі. У переважній більшості нестандартні ситуації – це сфера взаємовідносин начальника й підлеглих. З огляду на це доведено, що розв’язати нестандартні ситуації можна лише в тому випадку, якщо бачити за кожною ситуацією сигнал про негатив у розвитку підлеглого або військового колективу. Підготовка офіцерів до виховної роботи з підлеглими в умовах нестандартних ситуацій під час навчання на оперативно-тактичному факультеті Національної академії ДПС України є складним і суперечливим процесом, що характеризується зовнішніми і внутрішніми протиріччями.

Сучасний рівень підготовки офіцерів до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій є недостатнім, що проявляється у невідповідності процесу підготовки в Національній академії ДПС України реальним потребам професійно-педагогічної діяльності офіцерів в органах охорони кордону.

2. Професійно-педагогічну готовність офіцера до проведення виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій можна визначити як особистісне утворення, що передбачає наявність у випускника академії гностичних, конструктивних, організаторських і комунікативних умінь, які забезпечують подальшу професійну діяльність. Змістом гностичних умінь є недопущення виникнення нестандартної ситуації у військовому колективі. Змістом конструктивних умінь є прийняття рішення щодо попередження і подолання нестандартної ситуації в роботі з особовим складом. Організаторські вміння включають організацію діяльності щодо попередження і подолання нестандартної ситуації. Комунікативні вміння передбачають встановлення контакту і словесне стимулювання діяльності військовослужбовців з метою активізації їхньої діяльності щодо попередження і подолання нестандартної ситуації.

3. Розроблена та експериментально перевірена технологія формування професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій передбачає: мету, етапи (теоретичний, навчально-моделюючий, корекційно-реалізуючий), форми (індивідуальні, групові, масові), методи (моделювання, вправа, компроміс, ділова гра, проблемне навчання, суперництво, співпраця, самореалізація), прийоми (паралельна та послідовна робота, використання нормативів, пошук помилок у прийнятих рішеннях, взаємозаміна посадових осіб), заходи (навчальні заняття та збори, стажування на кордоні, тактичні навчання, науково-методичні конференції), педагогічні умови забезпечення її дієвості та результат.

У дослідженні охарактеризовано компоненти (пізнавальний, процесуальний, мотиваційно-ціннісний та особистісний), критерії (обсяг і повнота знань змісту певних навчальних предметів і готовність до реалізації отриманих знань та умінь для вирішення нестандартних ситуацій при проведенні виховної роботи; ступінь сформованості гностичних, комунікативних, організаторських та конструктивних умінь керівника; готовність до використання діалогового стилю спілкування з підлеглими, прагнення до постійного аналізу діяльності та вивчення індивідуальних психологічних особливостей підлеглих; розвиненість педагогічного мислення, рефлексивні здібності керівника, його особиста військово-професійна підготовка) професійно-педагогічної готовності офіцерів до проведення виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій. Кожен критерій було охарактеризовано трьома рівнями: високий (творчий), достатній (репродуктивний) та низький (інтуїтивний).

Експериментальна робота з перевірки ефективності запропонованої технології у цілому засвідчила позитивні результати. Унаслідок проведеного формувального експерименту відбулися статистично значущі зміни у рівнях професійно-педагогічної готовності випускників до проведення виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій в експериментальних групах: кількість слухачів курсів перепідготовки з високим (творчим) рівнем готовності зросла з 46% до 68%, відповідно зменшилось число слухачів з низьким (інтуїтивним) з 18% до 7% та достатнім (репродуктивним) з 36% до 25% рівнями. В експериментальних групах оперативно-тактичного факультету кількість слухачів з високим (творчим) рівнем готовності зросла з 48% до 62%, відповідно зменшилось число слухачів з низьким (інтуїтивним) з 8% до 4% та достатнім (репродуктивним) з 44% до 34% рівнями. Результати теоретичного і експериментального дослідження дали можливість сформулювати практичні рекомендації щодо вдосконалення підготовки випускників академії.

4. Серед основних шляхів, які забезпечують дієвість запропонованої педагогічної технології, визначено педагогічні умови забезпечення підготовки офіцерів до проведення виховної роботи в нестандартних ситуаціях. Використання технології формування професійно-педагогічної готовності офіцера до проведення виховної роботи в нестандартних ситуаціях є ефективним за умови впровадження таких педагогічних умов: наявності комплексу ситуаційних задач; індивідуалізації або диференціації навчання; формування соціально-професійної зрілості у випускників.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів, пов’язаних з проблемою підготовки офіцерів до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій. Потребують подальшого вивчення такі питання: підготовка офіцерів до проведення виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій під час проходження навчальних зборів; розробка методики підготовки сержантського складу до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій; оптимізація підготовки професорсько-викладацького складу академії до впровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій.

Публікації автора:

  1. Михайлишин О. О. Проблеми оновлення змісту підготовки офіцерів до виховної роботи з особовим складом в особливих умовах // Збірник наукових праць №32. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2004. – С. 134135.

  2. Михайлишин О. О. Проблеми готовності офіцерів до прогнозування виникнення нестандартних ситуацій у роботі з особовим складом // Збірник наукових праць №34. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького, 2005. – С. 3638.

  3. Михайлишин О. О. Формування готовності офіцерів до виховної роботи в нестандартних ситуаціях // Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць: Випуск 4. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – С. 209213.

  1. Михайлишин О. О. Технологія формування готовності офіцерів до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць: Вип. 300: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 7682.

  2. Михайлишин О. О. Педагогічні умови забезпечення ефективної підготовки офіцерів до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2006. №6 С. 6266.

  3. Михайлишин О. О. Підготовка офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах розв’язання нестандартних ситуацій у професійній діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – №7 – С. 8589.

  4. Сердюк Ю. І., Михайлишин О. О. Обґрунтування педагогічної технології формування професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій та її експериментальна перевірка // Збірник наукових праць №36. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2006. – С. 130133.

8. Михайлишин О. О. Індивідуалізація і диференціація навчання як педагогічна умова вдосконалення підготовки фахівців у навчальному закладі // Науково-методичний бюлетень №8. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2006. – С. 1115.

9. Михайлишин О. О. Деякі проблеми педагогічної готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом в умовах нестандартних ситуацій // Збірник наукових праць №30. Частина ІІ (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Вид-во Національної академії ДПСУ, 2004. – С. 142143.

10. Михайлишин О. О. Компоненти готовності офіцерів до дій в особливих умовах (нестандартних ситуаціях) // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України”. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2006. – С. 190192.

11. Михайлишин О. Формування готовності офіцерів до виховної роботи в умовах нестандартних ситуацій // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 134135.