Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Чистовська Ірина Петрівна. Формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національна академія оборони України. — К., 2006. — 226арк. — Бібліогр.: арк. 153-171.Анотація до роботи:

Чистовська І.П. Формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Національна академія оборони України, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління засобами технології навчання. У роботі обґрунтовано концептуальні положення стосовно сутності, змісту, структури педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління; розроблено критерії оцінки рівнів її сформованості; розроблено, обґрунтовано, експериментально перевірено технологію особистісно орієнтованого навчання, яка сприяє формуванню педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління; розроблено практичні рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо формування педагогічної компетентності слухачів у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечуються виваженим методологічним підходом до вирішення наукового завдання, використанням комплексу методів, які відповідають предмету, меті, завданням дослідження; кількісним і якісним аналізом результатів дослідження; підвищенням рівнів педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління.

У процесі дослідження одержано низку важливих наукових і практичних результатів, які вирішують наукове завдання формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління засобами технології навчання, що має істотне значення для теорії і методики професійної освіти.

На основі здійсненого дослідження зроблено такі узагальнюючі висновки:

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування педагогічної компетентності засвідчив, що зміст і технології формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління не мають відповідного теоретичного обґрунтування. Тому виникла потреба в обґрунтуванні та конкретизації змісту і структури педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління, а також науковому пошуку шляхів, які б забезпечували необхідний рівень їхньої педагогічної компетентності.

У результаті теоретичного аналізу різних підходів до формування педагогічної компетентності з’ясовано, що педагогічна компетентність майбутніх магістрів військового управління – це інтегративна властивість особистості, яка включає сукупність знань, навичок, умінь у психолого-педагогічній галузі, здатність впливати на процес розвитку і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості військовослужбовців, дозволяє виконувати соціально-ціннісні функції у військовому колективі, попереджувати й усувати прояви негативної поведінки підлеглих.

Структура педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління являє собою єдність чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, комунікативного і рефлексивного.

2. Для діагностування рівнів сформованості педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління було визначено й обґрунтовано критерії її оцінювання за відповідними показниками:

потреба у педагогічній діяльності, спрямованість на педагогічну діяльність, ініціація спілкування, активне включення у спілкування, інтерес до навчання і виховання підлеглих (мотиваційно-ціннісний критерій);

знання про педагогічну діяльність, застосування педагогічних знань при вирішенні завдань у різних військово-педагогічних ситуаціях, навички та вміння організовувати педагогічний процес (когнітивний критерій);

культура педагогічного спілкування та поведінки, толерантне сприйняття співрозмовника (комунікативний критерій);

адекватна самооцінка педагогічної діяльності, корекція власної поведінки, педагогічного впливу на підлеглих (рефлексивний критерій).

Вибір критеріїв і показників, які найбільш повно характеризують педагогічну компетентність майбутніх магістрів військового управління, дав можливість визначити рівні її сформованості: інтуїтивний (низький), нормативний (середній), активний (високий), креативний (вищий).

3. Обґрунтовано педагогічні умови, що сприяють формуванню педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління:

чітка цільова спрямованість у вивченні психолого-педагогічних дисциплін, що дозволяє слухачам визначати ціль кожної навчальної теми, змістовного модуля, творчо ставитися до набуття у ВВНЗ власного досвіду педагогічної діяльності;

системне змістовне забезпечення навчального процесу, що передбачає формування у майбутніх магістрів військового управління умінь дослідження, прогнозування, оцінювання власної педагогічної діяльності та дає їм можливість пізнати структуру педагогічних дій;

організаційно-методичне забезпечення навчального процесу, що дає можливість сформувати у майбутніх магістрів військового управління уміння здійснювати відбір методів, форм, засобів навчання і виховання підлеглих, адекватних цілям, віковим та індивідуальним особливостям;

конструктивна операційно-діяльнісна спрямованість у вивченні психолого-педагогічних дисциплін, що сприяє формуванню у майбутніх магістрів військового управління педагогічних умінь і навичок з урахуванням формування в них творчого педагогічного мислення, підвищення рівня педагогічної культури, рефлексії, діалогічної структури взаємодії НПП і слухачів;

мотиваційно-ціннісна орієнтація слухачів, що сприяє формуванню їх позиції до змісту навчання, смислових орієнтирів, цілей навчання, способів взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу.

4. Результати педагогічного експерименту свідчать, що реалізація спроектованої технології ООН у навчально-виховному процесі ВВНЗ сприяє формуванню педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління.

Так, вищий і високий рівні сформованості педагогічної компетентності слухачів, при застосуванні технології особистісно орієнтованого навчання в експериментальних групах збільшився з 30,31% до 43,56% (на 13,25%), кількість слухачів з низьким рівнем зменшилася з 39,02% до 21,97% (на 17,05%). У контрольних групах вищий і високий рівень педагогічної компетентності слухачів збільшився з 15% до 20% (на 5%), середній рівень – з 35% до 40% (на 5%), а кількість слухачів з низьким рівнем педагогічної компетентності зменшилася з 50% до 40% (на 10%). В експериментальних групах кількість слухачів із вищим і високим рівнем педагогічної компетентності зросла на 8,25% більше, ніж у контрольних. Отримано позитивну динаміку рівнів сформованості педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління, що свідчить про ефективність запропонованої нами технології особистісно орієнтованого навчання.

5. Подані у дослідженні організаційно-педагогічні основи розробки та застосування технології ООН з метою формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління дають можливість науково-педагогічним працівникам ВВНЗ на науковій основі вирішувати цю проблему, а застосування практичних рекомендацій щодо її проектування, конструювання та реалізації дозволяє підвищити якість педагогічної підготовки військових фахівців.

Викладені в дослідженні результати теоретичного аналізу, проведений педагогічний експеримент, в цілому, підтвердили висунуту гіпотезу дослідження. Однак вони не претендують на остаточне та вичерпне вирішення наукового завдання щодо формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління засобами технології навчання.

Перспективними напрямами подальшого дослідження є: дослідження закономірностей, принципів, умов формування педагогічної компетентності і педагогічної культури майбутніх магістрів військового управління на основі взаємозв’язку та взаємозумовленості їх становлення і розвитку, подальший розвиток та обґрунтування інноваційних педагогічних технологій підготовки слухачів ВВНЗ на основі особистісно орієнтованої концепції навчання тощо.

Публікації автора:

Статті у провідних наукових фахових виданнях

1. Чистовська І.П. Активні методи навчання та їх роль у формуванні педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління // Військова освіта: Зб. наук. пр. – К.: Наук.-метод. центр військової освіти МО України, 2006. – № 1 (17). – С. 211–217.

2. Чистовська І.П. Динаміка формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління засобами технології навчання // Зб. наук. пр. факультету підготовки фахівців з гуманітарних питань Національної академії оборони України. – К.: НАОУ, 2006. – № 4 (41). – С. 65–68.

3. Чистовська І.П. Історико-педагогічний аналіз процесу формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Наук.-теоретичний зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006. Спец. Випуск. – С. 528–531.

4. Чистовська І.П. Проблеми впровадження дистанційного навчання у підготовку військових фахівців у ВВНЗ // Зб. наук. пр. Національної академії оборони України. – К.: ВГІ НАОУ, 2003. – № 4 (35). – С. 72–75.

5. Чистовська І.П. Проблеми реформування системи вищої військової освіти у сучасних умовах // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Наук.-теоретичний зб. – Переяслав-Хмельницький, 2005. Спец. випуск. – С. 448–553.

6. Чистовська І.П. Сучасні напрями поглиблення змісту та методики викладання педагогічних дисциплін у ВВНЗ // Зб. наук. пр. гуманітарного факультету Національної академії оборони України. – К.: НАОУ, 2004. – № 2 (39). – С. 67–72.

Статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

1. Чистовська І.П. Зміст та структура педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління // Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у ВНЗ України / Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Хмельницький: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2006. – С. 69–70.