Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Можаровська Поліна Петрівна. Формування організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в регіон : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2006. — 175арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 152-165.Анотація до роботи:

Можаровська П.П. Формування організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в регіон. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2006.

Дисертація присвячена розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання формуванням функціонально-цільового і структурного організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в регіон. Розглянуто сутність, проведений аналіз і систематизація світового досвіду з метою встановлення напрямів, форм, методів, інструментів державного регулювання процесів формування механізмів активізації інвестицій.

Визначено необхідність вдосконалення та обґрунтовано теоретичні й методичні засади державного регулювання у визначенні цілей і функцій, а також організаційно-правових підходів до вибору форм реалізації організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в регіон. Розроблено методичні основи оцінки ефективності державного регулювання формуванням організаційно-економічного механізму залучення інвестицій на основі розрахунку інтегрального показника інвестиційного розвитку.

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень було сформульовано і реалізовано принципові підходи щодо удосконалення державного регулювання формуванням організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в регіон на основі дослідження й оцінки сучасного стану інвестиційних процесів в Україні і Донецькій області та узагальнення світового досвіду з вирішення питань активізації інвестиційної діяльності.

Отримані в процесі дослідження результати дозволили сформулювати такі висновки:

1. Обґрунтовано, що інвестиції є визначальним чинником економічного зростання. Вони забезпечують оновлення виробничих фондів, структурну перебудову економіки; перехід на інноваційний шлях розвитку, вирішення проблем зайнятості, розвиток соціальної сфери. Тому найважливішим завданням для України є удосконалення державного регулювання формуванням механізмів активізації інвестиційних процесів на державному і регіональному рівні.

2. Зроблено висновок, що інвестиційний механізм є адаптаційним контуром управління в межах державної інвестиційної політики. Запропоновано визначення організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в регіон як сукупності нормативно–правових державних актів, організаційних та економічних заходів, засобів, важелів, стимулів, що застосовуються органами регіонального управління і місцевого самоврядування в межах їх повноважень з метою формуванням на даній території умов для розширеного відтворювання і забезпечення соціально–економічного розвитку. Встановлено принципи побудови організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в регіон, доведено, що його побудову слід розглядати як задачу синтезу. Розроблено концептуальний підхід до формування організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в регіон.

3. Досліджено і узагальнено світовий досвід державного регулювання формуванням механізмів залучення інвестицій. Визначено підходи державної влади до рішення проблеми активізації інвестиційних процесів, які полягають у формуванні інституційних утворень на національному і регіональному рівні, а також у делегуванні частини повноважень на локальний рівень. До інституційних утворень відносяться сприяння діяльності інвестиційних банків, страхових і лізингових компаній, взаємних та пенсійних фондів, агентств регіонального розвитку, створення різних видів вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Делегування повноважень проявляється у формуванні низки структур на рівні держави і регіону, до безпосередніх задач яких відносяться залучення й активізація інвестиційних процесів.

4. Проаналізовано стан та проблеми розвитку інвестиційних процесів в Україні і Донецькій області, визначено, що попит на інвестиційні ресурси перевищує їх пропозицію, структура інвестиційних вкладень і джерел засобів є недосконалою з позиції стратегічного розвитку економіки України. Це свідчить про відсутність відповідних механізмів, мотивів, стимулів для пожвавлення інвестиційних процесів в країні, що потребує вдосконалення державного регулювання формуванням організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в регіон.

5. При обґрунтуванні теоретичних і методичних засад державного регулювання організаційно–економічного механізму залучення інвестицій в регіон доведено, що система цілей повинна базуватися на врахуванні економічних інтересів всіх учасників інвестиційного процесу. Визначено, що стратегічною метою формуванням механізму виступає залучення певних обсягів інвестиційних ресурсів в економіку України. Задачі формуються на основі дерева цілей механізму і полягають у дотриманні вигідних регіону пропорцій в джерелах інвестиційних засобів, напрямах укладень і видах цінностей, що вкладаються. Функції механізму покликані забезпечити реалізацію стратегічної і тактичних цілей і зводяться до дій в таких напрямах: вивчення і оцінка інвестиційного попиту і пропозиції в регіоні; розробка методів зі стимулювання надходжень інвестиційних засобів; забезпечення фінансування інвестиційних проектів.

6. Зроблено висновок, що вдосконалення державного регулювання при виборі інституціональних і організаційних структур реалізації організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в регіон повинно здійснюватися з урахуванням владних і ринкових інструментів. Обґрунтовано, що з позиції реалізації мети і завдань організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в регіон, більш придатною є форма акціонерного товариства, оскільки вона дає змогу об'єднати інтереси трьох груп учасників інвестиційного процесу (держави, регіону, інвестора) вже на стадії формуванням механізму, надає більше можливостей для фінансування діяльності, функціонує на принципах самоокупності й самофінансування, спрямована на отримання комерційного результату від збільшення інвестиційних надходжень у регіон.

7. Розроблені методичні підходи до оцінки ефективності державного регулювання формуванням організаційно-економічного механізму залучення інвестицій. У запропонованій методиці визначені критерії результативності функціонування організаційно-економічного механізму залучення інвестицій з позиції реалізації тактичних і стратегічних цілей розвитку регіону і держави, що інтегруються в єдиний показник інвестиційного розвитку. Це дасть можливість органам державної влади своєчасно відстежувати вплив інвестиційних чинників на розвиток соціально-економічних процесів у регіонах і розробляти регулюючі дії.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях:

  1. Можаровская П.П. Системный подход к решению задач привлечения инвесторов в регион // Зб. наук. праць ДонДАУ. – Т. IV. Сер. «Державне управління». – Вип. 28. «Фінансові аспекти державного управління». – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 229-240.

  2. Можаровская П.П. Регулирование инвестиционных процессов как фактор расширенного воспроизводства // Зб. наук. праць ДонДАУ. – Т. IV. Сер. «Державне управління». – Вип. 20. «Фінансовий механізм державного управління економікою України». – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 228-239.

  3. Можаровська П.П. Формування інвестиційного механізму в контексті розвитку державного і регіонального управління // Зб. наук. пр. – «Актуальні проблеми державного управління». – Вип. 3. – Дніпропетровськ: ДРІНДУ НАДУ, 2004. – С. 151-155.

  4. Можаровська П.П. Державне і регіональне управління інвестиційними процесами в регіоні // Зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління. – Актуальні проблеми державного управління. – Вип. 3. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. – С. 321-331.

  5. Можаровська П.П. Формуванням організаційно-економічного механізму залучення інвестора в регіон // Зб. наук. праць ДонДУУ. – Т. IV. Сер. «Державне управління». – Вип. 20. «Фінансовий механізм державного управління економікою України». – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 242-253.

Статті в інших виданнях, друковані праці, наукові конференції:

1. Дудка А.И., Можаровская П.П. Фьючерсный контракт: понятия, инструменты исследования, анализ рынка в Украине // Сб. науч. тр. – Модели управления в рыночной экономике. – Вып. 3. – Донецк: ДонГУ, 2000. – С. 181-188.

Особистий внесок: розкрито відмінності у використанні ф’ючерсних і форвардних контрактів.

2. Дудка А.И., Можаровская П. П. К вопросу о моделировании инвестиций во фьючерсные контракты // Региональный сборник научных трудов по экономике «Прометей». – Вып. 3. – Донецкий экономико-гуманитарный институт, институт экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – С. 238–243.

Особистий внесок: обґрунтовано особливості моделювання інвестицій у ф’ючерсні контракти.

3. Можаровская П.П. К проблеме моделирования финансовых инвестиций // Региональный сборник научных трудов по экономике «Прометей». – Вып. 3. – Донецкий экономико-гуманитарный институт, институт экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – С. 316–321

4. Можаровська П.П. Оцінка ефективності регіонального інвестиційного механізму // Схід. – 2005. – № 4. – С. 29–33.

5. Можаровська П.П., Якимовська М.О. Фінансування підприємств в Україні: сучасний стан та напрямки покращення // Зб. наук. праць ДонДУУ. – Сер. «Економіка». – Вип. 42. – «Маркетинг і логістика в управлінні суб’єктами господарювання». – Донецьк, ДонДУУ, 2004. – С. 113-120.

Особистий внесок: проаналізовано джерела фінансування та запропоновано напрямки щодо покращення фінансової діяльності підприємств України.

6. Степанчук С.С. Можаровская П.П. Проверка гипотезы информационной эффективности фондового рынка Украины // Тези докладів першої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики». – Донецьк, 2002. – С. 50.

Особистий внесок: проведено кореляційний аналіз фондових індексів.

7. Степанчук С.С. Можаровская П.П. Построение портфеля институционального инвестора украинского рынка // Тези докладів першої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики». – Донецьк, 2002. – С. 19-20.

Особистий внесок: розроблено математичну модель обґрунтування інвестиційних рішень в умовах інформаційно неефективного фондового ринку.

8. Можаровская П.П Система национальной экономики // Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково–технічний розвиток: економіка, технології, управління». – К.: Пошуково–видавниче агентство “Книга Пам’яті України”, 2003. – С. 438–439.