Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Паращенко Людмила Іванівна. Формування організаторських та управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2002. - 228арк. - Бібліогр.: арк. 198-216.Анотація до роботи:

Паращенко Л.І. Формування організаторських та управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування в учнів організаторських і управлінських умінь. Визначено й теоретично обґрунтовано структуру, зміст, педагогічні умови й методи формування в учнів ліцею бізнесу організаторських і управлінських умінь. Розроблено методику діагностики управлінських здібностей учнів. Представлено розроблену й перевірену в Київському ліцеї бізнесу й інших навчальних закладах педагогічну технологію формування організаторських та управлінських умінь у ліцеїстів, яка ґрунтується на принципах ігрової та практичної підготовки, використанні методу проектів і створенню особливого освітнього середовища ліцею.

Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що педагогічна технологія формування в учнів ліцею бізнесу організаторських і управлінських умінь спрямована на індивідуальний розвиток ділової, підприємливої і творчої особистості, дає змогу ліцеїстам оволодіти знаннями в індивідуальному темпі, забезпечує самостійність їхніх навчання і підготовки.

Публікації автора:

  1. Паращенко Л.І. Технологія формування організаторських та управлінських умінь старшокласників у Київському ліцеї бізнесу // Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник. – К.: Гопак, 2000. – С.140–160.

  2. Паращенко Л.І. Включення в освіту як альтернатива мотиваційному підходу до формування ресурсу управлінських кадрів // Школа і підготовка учнівської молоді до життя та діяльності в умовах ринку: Наук.-метод. зб. – Харків, 1996. – С.119 – 120.

  3. Паращенко Л.І. Формування навичок управлінської діяльності в учнів ліцею бізнесу// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – К. – Запоріжжя, 1999.– Вип.16. – С.162–166.

  4. Паращенко Л.І. Особливості організації навчально-виховного процесу щодо формування управлінських умінь старшокласників // Проблеми пед. технологій: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2000. – Вип. 3.– С.73–79.

  5. Паращенко Л.І. Економічна освіта в школі //Наука і сучасність: Зб.наук.праць Нац. пед.ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Вип. 1. Ч.3. – С.119–125.

  6. Паращенко Л.І. Імітаційні ігри як спосіб моделювання процесів виробничої діяльності управлінців //Віс. Технол. ун-ту Поділля (Хмельницький).–2000–№3.– С.162–165.

  7. Паращенко Л.І. Крокуючи за горизонт // – Рід. шк. – 2001. – № 5 (856).– С.3–5.

  8. Паращенко Л.І. Економічній освіті – державні пріоритети //Географія та основи економіки в школі. – 2000. – №2 (16).– С. 40–42.

  9. Паращенко Л.И. Школа и начальная управленческая подготовка старшеклассников// Атриум, серия педагогика: Межвуз. сб. науч. ст. / Междунар. академия бизнеса и банковского дела. – Тольятти: 2001 (апр.). – С.74–80.

  10. Паращенко Л.І. Жити і вчитися в Україні// Практико-орієнтований посібник. – К.: Веселка, 2000.– 178 с.

Анотації