Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Мартиненко Ірина Володимирівна. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання : дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 231арк. — Бібліогр.: арк. 199-219.Анотація до роботи:

Мартиненко І.В. Формування мотиваційно-вольової готовності шестирічних дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми мотиваційно-вольової готовності шестирічних дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання, особливостям її сформованості, визначенню умов та методики її спеціального формування.

У роботі описано психологічний зміст мотиваційного та вольового компонентів особистості, виділено структурні компоненти мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання, етапи розвитку мотиваційно-вольових компонентів особистості в онтогенезі. Визначено рівні сформованості мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей шестирічного віку із ЗНМ, розкрито особливості, характер і причини недостатньої її сформованості.

У ході дослідження виявлено та експериментально доведено ефективність спеціальної методики поетапного формування учбової мотивації та саморегуляції дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

Публікації автора:

 1. Мартиненко І.В. Психологічна характеристика дитини шестирічного віку (мотиваційно-вольовий аспект)// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними та психічними можливостями: інноваційний підхід” – 6-8 жовтня 2004 року. – Полтава, 2004. – С.130-132.

 1. Мартиненко І.В. Особливості мотиваційної готовності до школи дітей із загальним недорозвиненням мовлення //Імідж сучасного педагога. -2005--№6-7 (55-56).- С.35-38.

 2. Мартиненко І.В. Особливості дослідження мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей із ЗНМ.//Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб.: Вип.6/ за ред. В.І.Бондаря, В.В. Засенка. -К., 2005.-С.379-382.

 3. Мартиненко І.В. Особливості формування мотиваційно-вольових компонентів особистості в онтогенезі // Наук. часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (серія 19): Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наук. праць. – К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.2 – С.33-39.

 4. Мартиненко І.В. Питання мотиваційно-вольової готовності до школи дітей з мовленнєвими порушеннями // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб.матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ.конф., Київ, 12-13 травня 2005 р., у 6-ти т./ редкол.: Тимошенко І.І. (відп.ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005.-Т.1. – С. 79-81.

 5. Мартиненко І.В. До проблеми мотиваційно-вольової готовності дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - №3. – С.266-272.

 6. Мартиненко І.В. Проблема діагностики психологічної готовності до школи дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - №3. –С.272-279.

 7. Мартыненко И.В. Вопросы диагностики личностной готовности к школьному обучению детей с общим недоразвитием речи // Современные технологии диагностики, профилактики и коррекции нарушений развития: научно-практическая конференция, посвященная 10-летию МГПУ. Том 2.-М.:МГПУ, 2005.-С.168-173.

 8. Мартиненко І.В. Рівні сформованості мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей із загальним недорозвиненням мовлення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Підвищення ефективності логопедичної роботи в умовах здійснення дошкільної та початкової освіти” - Херсон, 2006. - С.32-38.

 9. Мартиненко І.В. Особливості вольової готовності до шкільного навчання дітей шестирічного віку із загальним недорозвиненням мовлення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - №5. – С.159-164.

 10. Мартиненко І.В. Особливості сформованості мотиваційно-вольового компонента психологічної готовності до школи дітей із ЗНМ // Теорія і практика сучасної логопедії: Зб.наук.праць: Спеціальний випуск. – К.: Актуальна освіта, 2006.- С.75-83

 11. Мартиненко І.В. Особливості формування вольового компонента мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання у дітей із загальним недорозвиненням мовлення // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського Державного університету. Серія соціально-педагогічна. – Випуск 6. Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. – Кам’янець-Подільський, 2006 – С.265-269