Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Шаповалов Борис Борисович. Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Академія управління МВС. — К., 2007. — 198арк. — Бібліогр.: арк. 162-182.Анотація до роботи:

Шаповалов Б.Б. Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спецiальнiстю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Прикарпатський національний університет, Івано-Франківськ, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню психологічних особливостей спортивно обдарованої молоді та формуванню у них мотивації досягнення успіху.

У дослідженні проаналізовані основні підходи до мотивації досягнення успіху та розглянуто спортивну обдарованість з позиції стратегіального підходу, виокремлені взаємозв’язки між мотивацією досягнення успіху та спортивною обдарованістю.

На основі базових методологічних положень запропоновано концептуально новий спосіб вивчення мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованих студентів та курсантів, які найбільш виразно проявляють себе у взаємозв’язку з мотиваційно-регулятивною, цільовою, продуктивною та емоційно-поведінковою складовими.

Розроблена та експериментально перевірена система з формування мотивації досягнення успіху, яка містить стратегічну, тактичну, психологічну, філософську підготовку, покрокову мікросистему у роботі з мотиваційно-емоційною, когнітивною та руховою сферою, тренінг мотивації досягнення успіху в спортивній та професійній діяльності. У формувальному експерименті доведена ефективність запропонованої системи і встановлено статистичне зростання у спортивно обдарованих студентів показників мотивації досягнення успіху.

Публікації автора:

1. Навчальні посібники:

  1. Шаповалов Б., Добржияловски Я., Шмигин И. Быть неуязвимым. Ч.1. – К., 1998. – 208 с.

  2. Шаповалов Б.Б., Грачов В.І., Яковенко С.І. Підготовка працівників міліції до дій при виникненні загрози їх життю та здоров’ю: Навч.-практ. пос. – К.: НАВСУ, 2001. – 76 с.

  3. Шаповалов Б.Б. и др. Огневая подготовка. Пути повышения профессионального мастерства: Уч. пос. – Луганск: РИО ЛАВД, 2005. – 518 с.

  2. Статті у наукових журналах, збірниках та окремих виданнях:

  2.1. Шаповалов Б.Б., Ременець О.І. Про необхідний мінімум підготовленості з рукопашного бою для працівників міліції //Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ України, 1998. – № 4. – С.70-72.

  2.2. Шаповалов Б.Б. Правову регламентацію застосування зброї при здійсненні необхідної оборони доцільно переглянути // Право України, 1999. – №12. – С.98-101.

  2.3. Шаповалов Б.Б. Стаття у Віснику Львівського юридичного інституту з грифом “таємно” // Вісник Львів. ін-ту внутр. справ України МВС.– Львів: РВ ЛІВС, 1999. – С.269 -277.

  2.4. Шаповалов Б.Б., Закорко І.П., Журавель О.В. Біомеханічний контроль за технічною підготовкою дзюдоїстів високої кваліфікації у передзмагальному періоді підготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб-к наук. пр. – Харків: ХДАДМ (ХХІІІ), 2004. – № 21. – С.80-88.

  2.5. Шаповалов Б.Б., Логвиненко О.І. Напади на працівників правоохоронних органів США: причини та заходи запобігання // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – Вип. 31. – Харків, 2005. – С.95-100.

  2.6. Шаповалов Б.Б. Формування мотивації досягнень спортивно обдарованих студентів і курсантів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб-к наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Т. VIII. – Ч. 8. – К., 2006. – С. 369-376.

  2.7. Шаповалов Б.Б. Діагностика мотивації в процесі формування спортивної обдарованості слухачів та курсантів ВНЗ МВС //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – № 17 (41). – Ч. ІІ. – С.247-251.

  2.8. Шаповалов Б.Б. Проблема розвитку спортивної обдарованості // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Зб-к наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С.234-239.

  2.9. Шаповалов Б.Б. Роль спортивного тренування слухачів, курсантів, студентів вищих навчальних закладів МВС у подоланні негативних наслідків стресових ситуацій // Зб-к наук. ст. Київ. міжнар. ун-ту. Серія: Психологічні науки. – Вип. 10. – К.: КиМУ, 2007. – С.129-136.

  2.10. Шаповалов Б.Б. Формування мотивації успішної діяльності слухачів навчальних закладів правоохоронних органів на заняттях самозахистом // Вісник Академії управління МВС, 2007. – № 1. – С.128-134.

  2.11. Шаповалов Б.Б. Русское боевое искусство: Украинская версия // Боевое искусство планеты, 2001. – №2. – С. 90-91.

  2.12. Шаповалов Б.Б. Не только выжить, но и победить //Бізнес і безпека. Досвід, проблеми, перспективи, 2002. – № 65. – С.17-18.

  2.13. Шаповалов Б.Б. У кікбоксінгу велике майбутне //Бізнес і безпека. Досвід, проблеми, перспективи, 2003. – С.37.

  2.14. Шаповалов Б.Б., Гончаренко І.Д. Українські кікбоксери готуються до чемпіонату в Греції // Міліція України, 2004. – № 2. – С. 31.

  2.15. Шаповалов Б.Б., Дворецький Е.Г., Кузнець О.В. Розділ кікбоксінгу “самозахист” (селф-дефенс), як модель сучасного бойового мистецтва правоохоронців //Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в ВУЗах: Сб-к науч. статей. – Харків-Белгород-Красноярск, 2006. – С.273-275.

  2.16. Шаповалов Б.Б., Закорко І.П., Журавель О.В. Критерії оцінки ефективності технічних дій з самозахисту // Проблеми підготовки та вдосконалення професійної діяльності працівників міліції громадської безпеки: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2006. – С. 219-221.

  2.17. Шаповалов Б.Б. Про необхідність комплексної підготовки працівників міліції до дій в умовах небезпеки для життя та здоров’я на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки // Проблеми підготовки та вдосконалення професійної діяльності працівників міліції громадської безпеки: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ: ЛДУВС, 2006. – С.70-72.

  2.18. Шаповалов Б.Б., Бабенко В.Г., Москалик С.В. До питання виживання працівників охорони в умовах, небезпечних для життя і здоров’я // Бизнес и безопасность, 2006. – №4. – С. 44-45.

  2.19. Шаповалов Б.Б., Козленко Ю. О. Обучение сотрудников личной охраны специалистами международной ассоциации телохранителей // Бизнес и безопасность, 2006. – №2. – С.49-51.

  2.20. Шаповалов Б.Б. Тренінгова підготовка курсантів та слухачів ВНЗ МВС до майбутньої професійної кар’єри засобами спорту та фізичної культури // Нові технології навчання: психологічні проблеми: Тези наук.-практ. конф. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С.113-114.

  2.21. Шаповалов Б.Б. Тренінгова програма з формування мотивації успішної діяльності майбутнього правоохоронця і умовах критичних ситуацій // Психологические тренинговые технологии в правоохранительной деятельности: научно-метод. и организац.-практ. проблемы внедрения и использования, перспективы развития. Материалы ІІІ междунар. науч.-практ. конф. – Донецк, 2007. – С.403-407.

  2.22. Шаповалов Б.Б., Ващенко І.В., Мальсагов В.Г. Роль здатності правоохоронців до виживання під час забезпечення національної безпеки //Психологічні аспекти національної безпеки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Львів: Вид-во ПП “Арал”, 2007. - С.39-42.

  2.23. Шаповалов Б.Б. Засоби розвитку у майбутніх працівників ОВС мотивації щодо здійснення професійних обов’язків на сучасному етапі // Тези доповідей ХІІ між нар. наук.-практ. конф. “ХХІ століття: Наука. Технологія. Освіта”. – Мукачево, 2007. – С.333 -334.

  3. Методичні рекомендації та програми:

  3.1. Шаповалов Б.Б., Закорко І.П., Журавель О.В. Спортивний розділ самбо і дзюдо (інструктивно-методичні матеріали до практичних занять). – К.: РВВ КЮІ МВС, 2005. – 20 с.

  3.2. Шаповалов Б.Б., Закорко І.П., Бикова Г.В. Методичні рекомендації для підготовки до вступних іспитів в магістратуру з дисципліни “Фізична підготовка”. – К.: РВВ КЮІ МВС, 2005. – 17 с.

  3.3. Шаповалов Б.Б., Закорко І.П., Журавель О.В. Фізична підготовка (інструктивно-методичні матеріали до практичних занять). – К.: РВВ КЮІ МВС, 2005. – 20 с.

  3.4. Shapovalov Borys and Anatolyy Guseinov. Policing in a Democratic State. Instructors material. – Sarajevo, 1999.