Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Фігура Олег Володимирович. Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі занять східними єдиноборствами : Дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 200арк. — Бібліогр.: арк. 165-185.Анотація до роботи:

Фігура О.В. Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі занять східними єдиноборствами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02. – військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України імені Б.Хмельницького, м. Хмельницький, 2002.

Розкрито суть і структуру морально-вольових якостей майбутнього офіцера-прикордонника, визначено показники та рівні їх розвитку, обґрунтовано психолого-педагогічні умови та можливості ефективного впливу східних єдиноборств на формування морально-вольової сфери курсантів.

Розроблена методика поетапного формування морально-вольових якостей курсантів у процесі занять східними єдиноборствами. Отримані в дослідженні результати можуть бути використані з метою вдосконалення морально-вольової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, формування у них потреби у професійному самовдосконаленні.

  1. Морально-вольові якості відіграють важливу роль у професійному становленні та практичній діяльності офіцерів-прикордонників. На основі аналізу наукових джерел та експертних оцінок нами визначено перелік основних морально-вольових якостей офіцера-прикордонника: цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, рішучість, сміливість, ініціативність, самостійність, витримка і самовладання.

  2. Психологічна структура морально-вольових якостей складається з трьох компонентів: інтелектуального, мотиваційного і виконавчого.

  Інтелектуальний компонент виявляється в прийнятті адекватних конкретним умовам рішень про цілі, шляхи та способи діяльності, в пізнанні психологічних і тактичних особливостей діяльності офіцера-прикордонника, орієнтуванні в конкретних ситуаціях, спостереженні за ходом власних дій, їх аналізі й самооцінці, з’ясуванні допущених помилок, формулюванні завдань подальшого професійного самовдосконалення.

  Мотиваційний компонент пов’язаний з активізацією значущих для офіцера-прикордонника мотивів, серед яких виділяються результативні та процесуальні. Їхня спонукальна сила зумовлюється цінністю для особистості результатів діяльності, значущістю поставлених цілей.

  Виконавчий компонент виявляється у свідомій мобілізації та спрямуванні активності на виконання прийнятих рішень, в спеціальних уміннях долати труднощі і переборювати перешкоди, концентрувати увагу на майбутніх діях, відключатися від гнітючих думок, забезпечувати перехід від думок і почуттів до дій, спрямовувати у потрібне русло психічні процеси та рухову активність.

   1. Основними показниками сформованості морально-вольових якостей курсантів є сила (вираженість, активність) і широта (генералізованість). Сила морально-вольової якості визначається інтенсивністю, рівнем вияву морально-вольового зусилля, спрямованого на подолання труднощів. Широта чи вузькість морально-вольової якості визначається через кількість діяльностей, різноманітних ситуацій, в яких вона чітко виявляється. Виділені параметри морально-вольових якостей є відносно автономними та ортогональними – змістовно незалежними. Кожен із них відображає особливий аспект морально-вольової поведінки і може використовуватись в якості показника оцінювання морально-вольової сфери курсантів.

   2. На основі зазначених параметрів можна виділити чотири типи морально-вольової активності, які одночасно характеризують рівень розвитку морально-вольової сфери майбутніх офіцерів-прикордонників: генералізовано-активний, ситуаційно-активний, генералізовано-пасивний, ситуаційно-пасивний.

   3. Розвиток морально-вольових якостей у майбутніх офіцерів-прикордонників вимагає відповідної організації усього навчально-виховного процесу в вищому військовому закладі освіти. Найсприятливіші для цього можливості забезпечуються в тих видах активності, які найбільшою мірою наближені до складних ситуацій майбутньої професійної діяльності курсантів. Значний виховний потенціал у цьому контексті мають заняття східними єдиноборствами, які ставлять особливі вимоги до здатності курсантів свідомо організовувати та регулювати власну діяльність, мобілізувати морально-вольові зусилля на подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод, концентрувати увагу на діях, керувати емоційним станом, долати несприятливі психічні стани і думки тощо.

   4. Основними педагогічними умовами ефективного формування у курсантів морально-вольових якостей у процесі занять східними єдиноборствами є:

   створення у спортивно-тренувальній діяльності ситуацій, що вимагають регулярного подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод, напруження морально-вольових зусиль;

   забезпечення органічного взаємозв’язку розвитку морально-вольових якостей з формуванням моральної свідомості та емоційної стійкості курсантів;

   спрямування виховної роботи на вдосконалення інтелектуального, емоційного і виконавчого компонентів у структурі морально-вольових якостей;

   орієнтація педагогічного керівництва на розвиток у курсантів потреби та практичної готовності до морально-вольового самовдосконалення.

   1. З’ясовано, що цілеспрямоване формування морально-вольових якостей доцільно здійснювати послідовно за такими етапами: підготовчий, самооцінювальний, цільовий, тренувальний і підсумковий. Кожен етап передбачає реалізацію специфічних завдань і використання відповідних форм, методів та прийомів навчально-виховної роботи.

   Проведений формуючий експеримент підтвердив істинність висунутої гіпотези щодо педагогічних умов формування та вдосконалення морально-вольових якостей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі занять східними єдиноборствами.

Публікації автора:

 1. Фігура О.В. Вольові якості як складова професійної підготовки майбутнього офіцера-прикордонника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. — Випуск 5. – Вінниця, 2001. – С. 73-75.

 2. Фігура О.В. Педагогічні умови виховання вольових якостей у майбутніх офіцерів-прикордонників // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 45. Частина II. – Кіровоград, 2002. – С. 143-145.

 3. Фігура О.В. Східні єдиноборства як засіб формування вольових якостей курсантів // Збірник наукових праць № 20. Частина II. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – С. 281-286.

 4. Фігура О.В. Методика формування морально-вольових якостей курсантів у процесі занять східними єдиноборствами // Збірник наукових праць № 21. Частина II. (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Самовиховання, як фактор розвитку особистості. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції // Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – С. 145-154.

 5. Фігура О.В. Формування морально-вольових якостей курсантів-прикордонників у процесі занять східними єдиноборствами: Методичні рекомендації. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – 40 с.