Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія та методика виховання (з напрямків та сфер діяльності)


Чабан Наталя Іванівна. Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників: дисертація канд. пед. наук: 13.00.07 / Херсонський держ. ун- т. - Херсон, 2003.Анотація до роботи:

Чабан Н.І. Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання, Херсонський державний університет, Херсон, 2003.

Дисертацію присвячено проблемі формування у старшокласників відповідальності, організованості й практичності як морально-вольових якостей ділової людини. На основі систематичного вивчення проблеми обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови та структурно-функціональну модель процесу формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників. Запропоновано залучення учнів до діяльності з елементами морально-ділового підходу до життя, що поєднує моральний і раціонально-прагматичний аспекти удосконалення життєвих ситуацій. Розроблено і практично підтверджено ефективність організаційно-методичного забезпечення процесу формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників на базі шкільного клубу ділових людей. Основні результати дослідження знайшли впровадження у навчально-виховному процесі загальноосвітніх та професійних навчальних закладів.

Публікації автора:

 1. Чабан Н.І. Формування у студентів морально-вольових якостей ділової людини засобами української літератури та художньої культури // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 5. – Херсон, 1998. – С. 75-79.

 2. Чабан Н.І. Оцінювання у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини при вивченні гуманітарних дисциплін // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 6. – Херсон, 1998. – С. 109-114.

 3. Чабан Н.І. Формування культури взаємовідносин старшокласників засобами української драматургії // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 7. – Херсон, 1999. – С. 150-155.

 4. Чабан Н.І. Досвід формування у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини в сучасній загальноосвітній школі // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 12. – Херсон, 2000. – С. 260-266.

 5. Чабан Н.І. Формування організованості та раціональності у студентів при вивченні творів художньої культури // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 16. – Херсон, 2000. – С. 343-348.

 6. Чабан Н.І. Формування морально-вольових якостей підлітків у процесі роботи хореографічного гуртка // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 17. – Херсон, 2001. – С. 299-304.

 7. Чабан Н.І. Використання художніх творів для формування у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 30. – Херсон, 2002. – С. 220-229.

 8. Чабан Н.І. Використання творів М. Куліша для формування у старшокласників ідеалу ділової людини // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 32. У 2-х ч. Ч. 1. – Херсон, 2002. – С. 243-247.

 9. Чабан Н.І. Організаційно-методичне забезпечення клубу ділових людей для учнів ІХ-ХІ класів // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 33. – Херсон, 2003. – С. 208-214.

 10. Чабан Н.І. Використання ділових ігор для формування у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини // Інтелігенція і влада: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 277-284.

 11. Чабан Н.І. Формування у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини на факультативних заняттях // Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Збірник статей до традиційної IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – С. 325-328.

 12. Чабан Н.І. Підготовка старшокласників до ділової діяльності у навчально-виховному процесі // Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства: Зб. наук.-метод. праць. – Херсон, 2002. – С. 469-476.

 13. Чабан Н.І. Обґрунтування структурно-педагогічної моделі морально-ділового підходу старшокласників до життєдіяльності // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 126-132.

 14. Чабан Н.І. Обґрунтування критеріїв та показників сформованості морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників // Шляхи реалізації особистісно орієнтованого навчання при вивченні природничо-математичних дисциплін: Матеріали обласної конференції. – Херсон: Айлант, 2002. – Вип. 5. – С. 417-422.

 15. Кравченко І., Чабан Н. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Психологія праці” для студентів денної форми навчання інженерно-педагогічного факультету спеціальності 7.010104. “Професійне навчання”. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – 40 с.

 16. Кравченко І., Чабан Н. Розробки виховних заходів: Методичні рекомендації для студентів-практикантів. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 31 с.

 17. Чабан Н.І. Програма факультативного курсу “Ділова людина” для учнів ІХ класів. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 26 с.