Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Маслікова Інна Володимирівна. Формування менеджменту методичної діяльності в системі муніципального управління розвитком освіти : Дис... канд. наук: 25.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Маслікова І.В. Формування менеджменту методичної діяльності в системі муніципального управління розвитком освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04. – Місцеве самоврядування. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009.

У роботі досліджено один із варіантів розширення повноважень органів місцевого самоврядування у вирішенні соціальних (освітніх) питань в межах підпорядкованих їм територій

Визначено теоретичні і практичні передумови трансформації освітніх суб'єктів і механізмів місцевого самоврядування в елементи інфраструктури ринкової економіці освіти.

Обґрунтовано моніторинг надання муніципальних послуг і доцільність проектування освітнього методичного центру територіальної громади, як суб’єкту місцевого самоврядування.

Запропоновано механізм поліпшення управління освітньою сферою – менеджмент методичної діяльності, який є одночасно складовим компонентом муніципального та освітнього менеджменту.

У дисертаційній роботі розроблено та обґрунтовано теоретичні основи формування менеджменту методичної діяльності в освітній сфері місцевого самоврядування, що є одним із механізмів соціального розвитку муніципального утворення. Сутність основних висновків та пропозицій полягає в наступному:

1. Процес трансформації планової економіки в економіку вільного підприємництва з обєктивною необхідністю вимагає змін в управлінні соціальною сферою суспільства і кожного муніципального утворення. Аналіз вітчизняних та зарубіжних праць щодо втілення в життя принципів децентралізації та субсидіарності, які має забезпечити в Україні майбутня адміністративно-територіальна реформа, пов'язується з переходом від галузевого до функціонального типу управління, зокрема соціального (менеджменту), що забезпечить швидкість адаптації субєктів освіти місцевого самоврядування до ринкових умов в інформаційному суспільстві.

2. Досліджено науково-теоретичні основи управління освітою в суспільстві та муніципальному утворенні. Муніципальна освітня служба є освітнім суб'єктом місцевого самоврядування, стратегічним науково-організаційним ресурсом формування і розвитку освітньої політики в місті. Основною структурно-організаційною одиницею функціонування даної організації є методична діяльність, результатом якої є методичне знання, яке дозволяє адаптувати наукове (теоретичне) знання до потреб практики, поєднати наукові пропозиції з практичним попитом.

У роботі визначено та обгрунтовано можливості використання та розвитку синергетичного потенціалу суб'єктів місцевого самоврядування (здатність соціальних утворень до самоорганізації, властивість системи, взаємодія її складових елементів соціальної цілісності в режимі кооперації або інтеграції), а також емерджентного потенціалу (стрибкоподібне (квантове) надбання системою еволюційно нових якостей) – в умовах ринкових відносин та інформатизації суспільства.

3. Визначено основну ланку в системі управління якістю муніципальної освіти – методичну службу, яка за своїми первісними природними функціями є адаптивно-перетворюючою, прогностично-дослідницькою управлінською ланкою в системі муніципальної освіти та неперервної освіти вчителів. Але аналіз якості функціонування цього суб'єкта місцевого самоврядування показує, що на сьогодні - це додатковий структурно-організаційний ресурс муніципального адміністрування, тобто бюрократичний механізм, який збільшує інформаційний стрес освітньої системи. Методична служба є реальним науково-організаційним ресурсом формування соціальних форм місцевого самоврядування, які функціонують як автономна, енергоінформаційна, самоорганізуюча система.

4. Виділено напрям у теорії освітнього менеджменту, що функціонує на муніципальному рівні – менеджмент методичної діяльності як соціально-адекватний до ринкових умов механізм управління розвитком муніципальної освіти, об'єктом вивчення якого є муніципальна освітня служба - суб'єкт місцевого самоврядування (публічної влади територіальної громади), предметом- процес керівництва наданням госпрозрахункових методичних послуг (в вузькому розумінні) та процес управління методологічною культурою всіх суб'єктів місцевого освітнього простору (менеджерів освіти, вчителів, учнів тощо) – в широкому розумінні. Результатом методичної діяльності є рівень сформованості методологічної культури освітянина – автономної категорії якості загальної культури, творчого, цілісного мислення. Освітня (методична) послуга освітянам є продуктом менеджменту методичної діяльності, енергоінформаційним механізмом гармонізації управлінських відносин в умовах ринкової економіки в системі координат «соціальне замовлення-освітні послуги», «попит (територіальної громади)-пропозиції (освітньої сфери місцевого самоврядування)», „виробник (освітяни міста) – споживач (мешканці муніципального утворення) з урахуванням соціальних і освітніх потреб освітян і територіальної громади.

5. Сформульовано основні напрями процесу трансформації суб'єкта місцевого самоврядування – муніципальної освітньої служби – в елемент ринкової освітньої інфраструктури та механізму його функціонування: від адміністрування методичними послугами до формування менеджменту методичної діяльності на ринку муніципальних освітніх послуг та напрями процесу формування менеджменту методичної діяльності в системі управління освітою територіальної громади, що складається з двох етапів: по-перше, удосконалення організаційного ресурсу методичної служби в умовах ринкової економіки, результатом якого є моніторингова система освітнього менеджменту, інноваційна модель методичних послуг муніципальної освітньої служби; по-друге, проектування інноваційної моделі соціальної форми місцевого самоврядування, результатом якого є модель консалтингового, інформаційно-освітнього центру. Якість, ефективність, цілісність функціонування цих моделей забезпечується виробництвом системних ефектів (зв'язність, адаптивність, синергія). Ці моделі відрізняються структурою і об'єднані організаційним ресурсом функціонування муніципальної методичної служби.

6. Запропоновано система організаційного ресурсу менеджменту методичної діяльності (комплекс технологій, підходів, систем, методів), які дозволяють підвищити якість освітніх (методичних) послуг муніципальної освітньої служби: моніторингова система освітнього менеджменту – стратегічний механізм управління якістю муніципальної освіти; технологія керівництва дослідною діяльністю вчителя; технологія освітнього моделювання, результатом якого є інтелектуальний інноваційний продукт освітянина; технологія педагогічного іміджменту, що ґрунтується на знаннях психологічних основ розвитку особистості дорослої людини, природи творчої діяльності людини і включає систему акмеологічних підходів до роботи з учителями: рівнево-кваліфікаційного підходу (варіативна система методичного супроводу проектного навчання вчителів у період атестації з урахуванням їх професійних потреб); вікового підходу (система методичного супроводу навчання вчителів з урахуванням деструктивних і позитивних аспектів їх педагогічної діяльності); індивідуального підходу (система методичного керівництва дослідною діяльністю вчителів з урахуванням їх індивідуального природного стилю (за типом темпераменту, типом півкульності, типом сприйняття інформації)); а також метод муніципальних освітніх проектів – механізм формування і розвитку соціальних форм самоорганізації освітян, які забезпечують формування соціальної, творчої активності освітян та метод індуктивної подачі інноваційної інформації – соціально-психологічний механізм адаптації вчителів до інноваційних змін в освітній системі.

Розроблені механізми є методологічною основою формування соціальних форм самоорганізації освітян, проектування індивідуальних програм, стратегій (імідж-траєкторій) розвитку професійної кар'єри вчителів з урахуванням їхньої природи розвитку особистості, що дозволяє вирішити проблему якості освіти дорослих на індивідуальному рівні; виконують функцію енергоінформаційного забезпечення самоорганізації всіх суб'єктів місцевої освітньої системи.

7. Проаналізовано та обґрунтовано ефективність впровадження менеджменту методичної діяльності в системі управління розвитком освіти територіальної громади, що дозволяє:

розкрити природний потенціал муніципальної освіти - здатність функціонувати як автономна, відкрита енергоінформаційна система, результатом якої є оригінальний, інноваційний продукт творчої інтелектуальної діяльності освітян, ефективні моделі соціальної організації місцевого самоврядування;

виділити нову роль муніципальної освітньої служби як суб'єкта управління розвитком освіти територіальної громади, формування соціальних форм, структур, моделей, функцій, методів і процедур діяльності органів місцевого самоврядування та менеджменту методичної діяльності як енергоінформаційного механізму самоорганізації суб'єктів та об'єктів освітньої системи, розвитку синергетичного, емерджентного потенціалу енергоінформаційної формації Світу, природи, суспільства, людини;

сприяти розвитку суб'єктів і механізмів місцевого самоврядування;

задіяти внутрішні фактори саморозвитку освітньої сфери місцевого самоврядування;

ефективно використати синергетичний, емерджентний потенціал менеджменту методичної діяльності, отримати відповідний системний ефект, нову якість управління освітньою системою місцевого самоврядування;

створити передумови для наближення якості освітніх муніципальних послуг до міжнародних стандартів, інтеграції у європейський освітній простір.

Впровадження менеджменту методичної діяльності в освітню сферу муніципального утворення є одним із шляхів реалізації ідеї розширення повноважень органів місцевого самоврядування в галузі вирішення соціальних (освітніх) питань у межах підпорядкованих їм територій.

8. На основі реструктуризації, децентралізації, диверсифікації освітніх послуг методичної служби запропоновано оформити і затвердити її статус як консалтингового інформаційно - освітнього центру, як органу освітньої галузі місцевого самоврядування з новою розгалудженою диференційованою штатною і фінансовою структурою, варіативною нормативно-правовою системою зв'язків з освітніми структурами (соціальне замовлення, соціальні контракти, договори, угоди, участь освітян у формах місцевого самоврядування: творчі ініціативи, громадські слухання, звернення до органів виконавчої влади).

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Маслікова І.В. Моніторингові дослідження в управлінській діяльності методичної служби / І.В. Маслікова // Освіта і управління. – 2003 .- №3. - С. 119-123.

 2. Маслікова І.В. Методична служба як маркетингова сфера освітніх послуг у муніципальній системі управління якістю освіти / І.В. Маслікова // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ. - Харків, 2006. – вип. 1(13), серія „Теорія і практика державного управління”.– С. 112-115.

 3. Маслікова Інна. Моніторингова система освітнього менеджменту як стратегічний механізм місцевого управління якістю освіти / І. Маслікова // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №3. - С. 325-330.

 4. Маслікова І.В. Муніципальна система управління якістю освіти / І.В. Маслікова // Менеджер. - 2006. – №2 (36). – С. 167-176.

 5. Гамаюнов В.Г. Муніципальний проект реформування методичної служби в освіті / В.Г. Гамаюнов, І.В. Маслікова // Інновації в державному управлінні та місцевому самоврядуванні: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2007. – т.VIII, вип. 88, серія „Державне управління”. – С. 40 - 48.

Особистий внесок здобувача: запропоновано інноваційну модель освітніх послуг методичної служби.

 1. Маслікова І.В. Муніципальне управління методичним знанням / І.В. Маслікова // Проблеми підвищення ефективності управління інноваційними проектами та об'єктами інтелектуальної власності: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2008. – т.IX, вип. 98, серія „Державне управління”. – С. 121 - 129.

Друковані праці в матеріалах наукових конференцій:

 1. Маслікова І.В. Моніторингова система освітнього менеджменту як стратегічний механізм місцевого управління якістю освіти / І.В. Маслікова // Внесок молодих учених у розвиток науки регіону: перша регіон. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2005 р.: тез. доп. - Луганськ, 2005. - С. 210 - 217.

 2. Маслікова І.В. Педагогічний іміджмент у системі маркетингу освітніх послуг / І.В. Маслікова // Інноваційний менеджмент у системі модернізації управління освітою: міжнародна наук.-практ. конф., 17-18. черв. 2004 р.: тез. доп. – Донецьк, 2004. - С. 86-88.

 3. Маслікова І.В. Методичний менеджмент як освітній феномен невиробничої сфери / І.В. Маслікова // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти: міжнародна наук.-практ. конф., 2-5 жовт. 2005 р.: тез. доп. – Луганськ, 2005. – С. 151-155.

 4. Маслікова І.В. Формування методичного менеджменту в муніципальній системі управління якістю освіти / І.В. Маслікова // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: шоста міжнародна міждисциплінарна наук.-практ. конф., 4–9 листоп. 2005 р.: тез. доп. - Харків, 2005. - С. 36-37.

 5. Маслікова І.В. Методична служба як об'єкт дослідження в системі муніципальної освіти / І.В. Маслікова // Наукові дослідження – теорія та експеримент - 2006: друга міжнародна наук.-практ. конф., 15-17 травн. 2006 р.: тез. доп. – Полтава, 2006. – С. 54-56.

 6. Маслікова І.В. Інноваційна модель методичної служби в системі муніципальної освіти / І.В. Маслікова // Стратегія якості в промисловості і освіті: друга міжнародна наук.-практ. конф., 2-9 черв. 2006 р.: тез. доп. – Варна, 2006. – С. 70-72.

 1. Гамаюнов В.Г. Інноваційний ресурс муніципальної системи управління якістю освіти / В.Г. Гамаюнов, І.В. Маслікова // Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управление, результаты: вторая международная науч.-практ. конф., 20 апрел. 2007 г.: тез. докл. - Донецк, 2007. -С. 310-313.

Особистий внесок здобувача: обгрунтована необхідність реформування муніципальної освіти в ринкових умовах трансформаційного суспільства, зроблено пропозиції та рекомендації стосовно їх вирішення.

Друковані праці у інших виданнях:

 1. Маслікова І.В. Методологічні основи формування інтелектуально-духовної культури педагога / І.В. Маслікова // Філософські науки: зб. наук. праць Сумського державного педагогічного університету ім.. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. – вип.. 56, серія „Філософські науки”. - С. 148-153.

 2. Маслікова І.В. Теорія і практика управління методичною діяльністю в системі муніципальної освіти / І.В. Маслікова // Науковий вісник: зб. наук. праць Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – вип. 6 - 7. – С. 157-162.

 3. Маслікова І.В. Моніторингова система освітнього менеджменту: навч.-метод. посібник / І.В. Маслікова. – Харків.: Основа, 2005. – 144 с.

 4. Маслікова І.В. Дослідницька діяльність як продуктивна освітня послуга методичного менеджменту: навч.-метод. посібник / І.В. Маслікова. – Харків.: Основа, 2008. – 160 с. – С. 99-159.

 5. Степанова В.В. Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.О. Сухомлинського в системі освітнього простору навчального закладу / В.В. Степанова, Н.В.Шевченко, І.В. Маслікова // Управління школою. – 2006. - №34 (154). – С. 5-11.

Особистий внесок здобувача: розробка концептуальних основ та інноваційних моделей функціонування навчального закладу.