Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика навчання та виховання (по областях і рівню освіти)


Раков Сергій Анатолійович. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Раков С.А. Формування математичних компетентностей учителя
математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій.
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики. – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми використання ІКТ для
формування математичних компетентностей учителя математики на основі
дослідницького підходу в навчанні базових та спеціальних курсів математики, курсів методики викладання математики, у процесі обчислювальної практики, самостійній та індивідуальній роботі, науково-дослідній роботі студентів,
курсовому та дипломному проектуванні, творчих конкурсах та олімпіадах з
інформатики та математики.

Запропоновано основи комп’ютерно-орієнтованої методичної системи
формування математичних компетентностей учителя математики, що включає в себе програмно-методичні комплекси (оригінальне програмне забезпечення та методичні матеріали) з комп’ютерно-орієнтованих математичних курсів для
вищої та загальноосвітньої школи.

У дисертації здійснено теоретико-концептуальне обґрунтування створеної автором методичної системи формування математичної компетентності учителя математики на основі дослідницьких підходів у навчанні з використанням
інформаційних технологій і на практиці доведено її ефективність.

Основні результати дослідження.

 1. Запропоновано концепцію математичних компетентностей учителя математики.

 2. Створено комп’ютерно-орієнтовану методичну систему формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні можна з використанням комп’ютерних математичних систем (КМС): пакетів комп’ютерної геометрії та комп’ютерної алгебри.

 3. Створено оригінальна комп’ютерна математична система – пакет динамічної геометрії DG для використання як у навчанні математичних курсів ЗНЗ, ВНЗ, так і в професійній математичній роботі.

 4. Розроблено принципи та методику використання КМС у навчальному процесі на основі програмно-методичних комплексів (ПМК), що складаються з навчально-методичних матеріалів, інтегрованих із КМС.

 5. Розроблено ПМК з курсів математичного аналізу й аналітичної геометрії, які побудовані на дослідницьких засадах у навчанні на основі КМС DG і Derive.

 6. Розроблено програмно-методичний комплекс підтримки шкільного курсу геометрії „ПМК DG”.

 7. Розроблено спеціальні курси “Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі геометрії ЗОШ”, “Навчальні дослідження та їх підтримка
  засобами ІКТ у курсі алгебри та початків аналізу ЗОШ” для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ, основу яких складають
  оригінальні ПМК із курсів геометрії та алгебри і початків аналізу ЗНЗ.

 8. Розроблено принципи побудови комп’ютерних К-тестів (компетентнісних
  тестів), орієнтованих на компетентнісну парадигму освіти і 12-бальну шкалу оцінювання.

 9. Розроблено й упроваджено в практику генератор тестів TG-3 для автоматизації процесу підготовки К-тестів, забезпечення бланкового або комп’ютерного тестування в локальній або глобальній мережі.

 10. Підготовлено й упроваджено в практику комплекти К-тестів для курсів математичного аналізу.

Аналіз результатів упровадження розроблених компонентів комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання у процес підготовки майбутніх учителів математики дає підстави стверджувати, що поставленої мети досягнуто і відповідні завдання виконано.

Сукупність результатів, отриманих у дисертаційному дослідженні, в
опублікованих дисертантом роботах, дозволяє кваліфікувати реферовану роботу як теоретичне узагальнення здобутків науково-методичних досліджень, які
проводились як в Україні, так і за її межами, власних наукових напрацювань
дисертанта, досвіду роботи вищих педагогічних навчальних закладів із
підготовки вчителів математики. Пропоноване дослідження вносить певний вклад у розв’язання актуальної проблеми в галузі методики навчання інформатики і математики у вищих педагогічних навчальних закладах, воно відкриває
новий напрямок у розробці комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математики, який дозволить суттєво підняти рівень підготовки вчителя математики, що є соціально значущою необхідністю.

Під час дослідження автором дисертації було поставлено багато проблемних питань, які потребують спеціального вивчення. До них у першу чергу слід віднести:

 1. Створення універсального пакета DM динамічної математики (Dynamic Mathematics), який би забезпечував: інтеграцію систем як динамічної геометрії (DG), так і комп’ютерної алгебри (CAS); можливості їх застосування
  користувачами різних рівнів від школярів до професійних науковців.

 2. Створення науково-освітнього математичного сайту MathPET (Mathematics Portal for Educational Toolkits), який має служити основою для накопичення матеріалів з питань навчальної, навчально-дослідницької та дослідницької
  математичної діяльності з використанням ІКТ.

 3. Розробка дистанційних курсів для опанування дослідницьким підходом у
  навчанні з використанням ІКТ для широкого освітянського загалу, практикуючих та майбутніх учителів та викладачів математики ЗНЗ і ВНЗ.

Над цими проблемами під керівництвом дисертанта працює творчий
колектив із студентів, аспірантів, пошукачів та викладачів.

Публікації автора:

 1. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ.– Харків: “Факт”, 2005.– 360 с.