Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Тарнавський Марк Мирославович. Формування культури управлінської діяльності у майбутніх офіцерів- прикордонників : Дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 250арк. — Бібліогр.: арк. 164-174.Анотація до роботи:

Тарнавський М. М. Формування культури управлінської діяльності у майбутніх офіцерів-прикордонників. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 “Військова педагогіка і психологія”. - Національна академія Прикордонних військ України, Хмельницький, 2001.

Дисертацію присвячено дослідженню питань формування культури управлінської діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників. Проведено психолого-педагогічний аналіз проблеми, визначено та обґрунтовано основні педагогічні умови і шляхи підвищення ефективності формування зазначеної властивості у курсантів. Автором розроблено комплексну програму з удосконалення формування культури управлінської діяльності майбутніх офіцерів та методику визначення рівня її сформованості, ефективність яких обґрунтовано теоретично та підтверджено експериментально і практично. Встановлено, що підвищення рівня сформованості культури управлінської діяльності позитивно впливає на загальну успішність курсантів, створює сприятливі умови для ефективного розв’язання оперативно-службових завдань на державному кордоні. Основні результати дослідження використано у навчально–виховному процесі Національної академії Прикордонних військ України.

1. Культура управлінської діяльності офіцера-прикордонника – це така професійно важлива властивість, яка передбачає наявність у офіцера специфічних для його професії знань теорії і психології управління, спеціальних умінь і навичок, а також набір особистісних якостей, які забезпечують ефективність його управлінської діяльності під час виконання оперативно-службових завдань у будь-якій обстановці.

2. Структурно культура управлінської діяльності складається з таких компонентів:

знання теорії управління малими групами, психології управління військовими колективами, а також документів, що регламентують управлінську діяльність;

вміння та навички – гностичні, організаційні, комунікативні;

особистісні якості (високий інтелект і компетентність, управлінська спрямованість, управлінська мораль, вимогливість, управлінський такт, лідерський потенціал, комунікабельність, інтуїція).

3. Основними критеріями та показниками культури управлінської діяльності майбутніх офіцерів є:

особистісний, який конкретизується такими показниками:

мотиваціно-цільовий;

освітній;

розвиток інтелектуальної та вольової сфер;

соціальний критерій конкретизується такими показниками:

управлінської комунікативності;

управлінської моральності;

лідерського потенціалу;

вияву турботи про особовий склад;

діяльнісний критерій був розкритий за допомогою операційного та результативно-діяльнісного показників.

4. Формування культури управлінської діяльності курсантів детермінується наступними педагогічними умовами:

спрямованість навчально-виховного процесу на формування у майбутніх офіцерів умінь та навичок управлінської діяльності;

посилення внутрішньої мотивації у майбутніх офіцерів щодо вироблення умінь та навичок управлінської діяльності на особистісному рівні;

активізація професійного самоудосконалення майбутніх офіцерів.

5. Найбільш прийнятними педагогічними шляхами для створення зазначених педагогічних умов є:

озброєння курсантів сучасними знаннями теорії та практики психології управління соціальними колективами;

створення умов для набуття усіма курсантами практичного досвіду керівництва малими колективами;

ширше застосовування активних форм та методів проведення занять;

розвиток мотивації, інтересу та активності курсантів щодо набуття знань, навичок і умінь, які необхідні військовому керівнику;

організація дійового керівництва процесом саморозвитку культури управлінської діяльності у курсантів з боку викладачів і командування курсантських підрозділів;

підвищення культури управлінської діяльності викладачів, постійного складу НАПВУ;

сформування ідеалу військового керівника.

6. Розроблені в дисертації методика визначення рівнів сформованості культури управлінської діяльності у майбутніх офіцерів, комплексна програма і практичні рекомендації щодо удосконалення їхньої військово-професійної підготовки дають можливість підвищити ефективність формування зазначеної властивості особистості офіцера, сприяють якісній підготовці висококваліфікованих офіцерських кадрів для Прикордонних військ України.

7. Результати дослідно-експериментальної роботи підтвердили висунуту гіпотезу, дозволили розробити практичні рекомендації щодо удосконалення військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників і можуть сприяти подальшим дослідженням за такими напрямками, як розробка методики оцінки рівня культури управлінської діяльності офіцерів-викладачів, офіцерів-командирів та вихователів; особливості культури управлінської діяльності офіцерів-жінок; особливості формування військово-професійних якостей у курсантів іноземних держав під час навчання в Академії ПВУ тощо.

На основі отриманих в дослідженні результатів, в якості практичних рекомендацій щодо організації роботи з підвищення рівня культури управлінської діяльності у майбутніх офіцерів, можна висловити наступні пропозиції: застосувати у ВВЗО України спеціальну комплексну педагогічну програму формування культури управлінської діяльності у курсантів розроблену в дисертаційному дослідженні; включити в систему командирської підготовки спеціальний курс спрямований на підвищення культури управлінської діяльності викладачів і постійного складу НАПВУ; збільшити обсяг практичного виконання курсантами обов‘язків керівника військового колективу шляхом введення на останньому курсі навчання двомісячного стажування на посаді командира навчальної групи 1-2 курсу з виставленням диференційованої оцінки.

Список опублікованих автором праць

за темою дисертації

  1. Тарнавський М.М. Управлінська діяльність у професійній освіті: понятійно-термінологічні аспекти // Науково-методичний журнал. Педагогіка і психологія професійної освіти (Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України, Львівський науково практичний центр). –2000. –№ 4. –С. 92-96.

  2. Тарнавський М.М. Критерії оцінки рівня сформованості культури управлінської діяльності офіцерів і курсантів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. –2001. –№3. –С. 6-10.

  3. Тарнавський М.М. Про культуру управлінської діяльності
    // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. –2001.-№4. –С. 93-95.

  4. Тарнавський М.М. Характеристика сформованості культури управлінської діяльності у майбутніх офіцерів-прикордонників // Збірник наукових праць.-Хмельницький: Вид-во НАПВУ, –2001.-№12. Ч. ІІ. –С. 161-165.

  5. Тарнавський М.М. Основні умови та шляхи підвищення ефективності формування культури управлінської діяльності у курсантів НАПВУ. // Збірник наукових праць.-Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2001.-№14. Ч. ІІ. -С. 262-265.

  6. Тарнавський М.М. Дослідно-експериментальне дослідження формування культури управлінської діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників // Збірник наукових праць, №13, ч.II. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2000. – С. 231-236.

  7. Тарнавський М.М. Аналіз управлінської діяльності від минулого ло сучасності // Збірник наукових праць, №17, ч.II. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2001. – С. 126-129