Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Миропольська Наталія Євгенівна. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова: дисертація д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Миропольська Н.Є. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено теорії і методиці формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова. Визначено концепцію досліджуваної теми. Розроблено принципи (лінгвокультурології, естетичної актуалізації мовних одиниць, полілінгвізму, дитячої мовної творчості) і умови (організація естетичного споглядання, естетичного переживання і естетичної практики) створення естетичної логосфери школи – основного чинника формування художньої культури учнів. Створено систему навчально-виховних комплексів на матеріалі мистецтва слова для учнів початкової, основної і старшої школи. Обґрунтовано психолого-педагогічні підходи до вимірів сформованості художньої культури школярів. Відображено процес і результати експериментального дослідження у різних умовах організації навчально-виховного процесу. Створено програмно-методичне забезпечення процесу формування художньої культури учнів.

1. Соціально-економічні завдання розвитку нашої країни зумовлюють пошук оновлених підходів до їх розв’язання. Українській державі необхідне покоління з високим рівнем освіченості і культури, здатне сприймати національні й загальнолюдські цінності, творчо діяти в будь-якій сфері соціальної практики.

Дослідження здійснено з метою розв’язання суперечностей між цими потребами суспільства та наявним станом збіднення культурного рівня школярів. У дисертації наведене теоретичне узагальнення наукових розробок, присвячених культурі, виокремлено провідну ідею про неможливість існування культури поза людиною. Від того, як людина відчуває і самореалізується в культурі, залежить і існування самої культури.

Нове вирішення наукової проблеми виявилося у визначені змісту поняття художня культура учня, який пропонується розглядати як специфічну якість унікальної індивідуальності, яка реалізує свою єдиність у вчинку, що у контексті викладеного постає як осягнення особистісного горішнього, що міститься у творах мистецтва, як знаходження школярами свого слова спочатку в мистецтві, а потім і в навколишньому житті, їхній активній співпричетності до буття. Це визначення є адекватним віковим особливостям школярів. Воно звернуто до творчих потенцій людини, які виявляються як у сприйманні творів мистецтва, так і в їх творенні. Сформована художня культура демонструє внутрішню безмежність людини, її індивідуально своєрідне обличчя, здатність знаходити своє покликання. Сьогодні, на жаль, мистецтво поступилося місцем явищам, не розрахованим на зворотний зв’язок, творче мислення, таким, що нівелюють індивідуальність, навіюють штампи не тільки в мистецтві, а й у вирішенні життєвих проблем.

2. Велика роль у процесі формування художньої культури учнів належить мистецтву слова, насиченому духовним досвідом попередніх поколінь. Встановлено: пізнаючи світ через мову, завдяки зануренню у зміст нових слів, їх переживанню і відчуттю, знайомлячись з творами літературного мистецтва, школярі набувають багатозмістовних вражень, що впливає на почуттєву сферу учнів, їхні естетичні уподобання, смаки, потреби, розвиває їх та формує естетичне ставлення до навколишнього. Мистецтво слова переводить естетичні ідеали у духовну культуру учнів, закріплюючи їх в усталених уявленнях, нормах і звичках конкретної взаємодії зі світом. Це відбувається завдяки поетиці, яка виділяє й систематизує елементи художнього тексту, що формують естетичне враження від твору. У дисертації виділено поняття поетики, розроблено прийоми та завдання, спрямовані на набуття учнями умінь і навичок самостійної роботи зі словом та мовою художнього твору, які сприяють закладанню основ повноцінного естетичного сприймання мистецтва слова, формують потребу коректно користуватись словом, розвивають творчі здібності дитини та її емоційно-чуттєву сферу. Через залучення школярів до поетики епосу, лірики, драми, твори мистецтва стають надбанням дитини, щоб у подальшому її житті стати підставою для нових пізнавальних актів, які просувають людину в розумовому розвитку та є основою нової діяльності.

3. Обґрунтовані психолого-педагогічні підходи до вимірів рівнів сформованості художньої культури учнів початкової, основної і старшої школи засобами мистецтва слова охоплюють чотири групи критеріїв (змістовна, емоційно-ціннісна, творча, гуманітарна), показники по кожній з яких спрямовані на визначення рівня сформованості художньої культури учнів у царині мистецтва слова. Їх важливість полягає у врахуванні емоційного та інтелектуального розвитку дитини, у виявленні ступеня володіння учнями набутими знаннями, уміннями та навичками, у зростанні естетичного досвіду тощо.

Констатуюче дослідження, проведене з урахуванням запропонованих груп критеріїв, показало, що естетичний і художній аспекти відбору і створення дидактичних матеріалів не є пріоритетними, тому сучасний рівень мовної компетенції школярів як показник художньої культури учнів досить невисокий. Це пов’язано з ігноруванням того факту, що слово є не тільки фігурою логіки, а й специфічним чуттєвим комплексом. Отже, постає проблема функціонування мови в школі як естетичного феномена.

4. Концепція, що розв’язує означену проблему, передбачає створення естетичної логосфери школи, що ґрунтується на діалогічному (полілогічному) контакті школярів з фактами мистецтва і є вербально-дискурсивною сферою культури. Завдяки їй відбувається суттєва якісна трансформація естетичної свідомості школярів у бік їхнього особистісного вдосконалення і духовності.

Функціональна значущість розроблених принципів організації естетичної логосфери школи допомогла засвоїти засобами мови соціальний та культурний здобутки народу, розуміти мовні одиниці як носії не тільки пізнавально-комунікативної, а й естетичної інформації, формувала почуття ідентичності з Батьківщиною та представника людської єдності.

Завдяки обґрунтованим педагогічним умовам було досягнуто психологічного комфорту, гармонізації дитини з навколишнім світом. Ситуації естетичного переживання формували навички співпереживання з героями художніх творів та розвивали здатність відгукуватись на естетичні прояви об’єктивного світу. Усе це знаменувало не тільки перехід внутрішніх стимулів у практичні дії, а й, навпаки, перехід зовнішніх практичних дій у внутрішню смислотворчість, формування душевно-духовного світу учня.

5. Розроблена на підставі концептуальних засад система формування художньої культури учнів упорядковувала множину взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів, поєднаних між собою у єдине ціле спільною метою і завданнями, спрямованими на досягнення поставленої мети. Вони передбачали використання художньо-естетичних елементів як у процесі викладання гуманітарних базових дисциплін та вивчення нового навчального предмета “Художня культура світу”, так і в позаурочній роботі.

Створене програмно-методичне забезпечення процесу формування художньої культури учнів поширило їхні уявлення про слово, виробило уміння та навички школярів використовувати його художні особливості у мовленні, сформувало ставлення до слова як до засобу вираження усього багатства почуттєвого стану людини, допомогло учням усвідомити перебіг думок, що пронизує слово.

Розроблені для початкової школи навчально-виховні комплекти, які використовуються як у державному, так і регіональному шкільному компонентах, дозволили одержати адекватну емоційну реакцію на прочитане, досягти певного рівня лінгвокультурознавчої компетенції, емоційну забарвленість мовлення.

В основній школі впровадження нових методичних матеріалів допомогло підліткам зрозуміти слово як об’єктивацію певного поняття, а у старшій школі – підготувати учнів до практичної поведінки як у рідномовному, так і іншомовному середовищі.

Створені дисертантом програми для профільних класів старшої школи та навчальний посібник “Художня культура світу” розвинули не лише суто мистецькі здібності учнів, а й виявились універсальним способом стимулювання художньо-образного мислення і творчого потенціалу особистості.

Крім того, завдячуючи новому базовому предмету, поширилися міждисциплінарні зв’язки у межах не тільки художньо-естетичного циклу (базові предмети “Музика”, “Образотворче мистецтво”), а й у межах предметів спорідненого гуманітарного циклу.

Діалогічна основа естетичної логосфери надала учням можливість усвідомити, що зустріч різних думок, несхожих культурних позицій становить загальну культуру, пріоритетом якої є безумовно ціннісне ставлення до світу над умовно-локальними началами, цілями, інтересами, що сприяє співтворчості, передбачає дух поліфонічного співробітництва.

6. Теоретично розроблена і впроваджена в практику роботи система формування художньої культури учнів засобами мистецтва слова сприяла підвищенню рівня очікуваної якості як важливого компонента духовної культури особистості, основи для її реалізації в культурному просторі. Створена естетична логосфера школи дозволила розглядати мову не тільки як абстрактну схему, а й як систему, за якою завжди стоїть життя людини.

Отримана різноманітність та змістовна неподібність відповідей і творчих робіт учнів дала повну позитивну картину, завдяки якій можна побачити цілісну суть результативності експериментальної роботи. Зіставлення вихідних даних з кінцевим результатом дослідження довело ефективність розробленої методики формування художньої культури учнів, яка сприяє успішному оволодінню учнів знаннями, розвитку творчих здібностей, збагаченню сфери естетичних почуттів дитини, її емоційного досвіду за допомогою мистецтва слова. Апробований матеріал дає можливість естетично виховувати учнів початкової, основної та старшої школи.

За даними стенограм уроків, інтерв’ювання вчителів, методистів, які вели спостереження за формуючим етапом дослідження, учні експериментальних класів виявилися готовими до зустрічі з іншими людьми, що є культурним початком людського буття, кроком до діалогу, в якому особи творять одна одну, не втрачаючи індивідуальності та гідності, ставляться до іншої людини не як до об’єкта, а як до свого супутника в плині життя.

Основні висновки і положення дослідження можуть бути використані з метою реалізації Національної доктрини розвитку освіти, концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), зокрема, щодо залежності проектування навчального змісту й методичного забезпечення від вікових та індивідуальних особливостей школярів; пріоритетної уваги до методик, спрямованих на самопізнання і самореалізацію особистості в різних видах творчої діяльності; виховання людини культурної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Проведене дослідження не вичерпало всіх аспектів формування художньої культури учнів. Перспективними, на наш погляд, є дослідження проблем формування художньо-естетичної культури школярів засобами інших видів мистецтв; його теоретичні результати можуть стати основою для продовження пошуків не тільки у галузі естетичного, а й духовно-морального та соціального виховання; для розробок гуманітарного спрямування, призначених для профільних класів; для створення “екологічно чистих” аудіовізуальних програм з мистецтва тощо.

Публікації автора:

Монографія:

1.Миропольська Н.Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 204 с.

Статті у провідних фахових виданнях:

2.Миропольська Н.Є. Критерії художньо-естетичної вихованості учнів // Початкова школа. – 1982. – № 6. – С. 13-18.

3.Миропольська Н.Є. Старшокласник у світі художніх цінностей // Радянська школа. – 1987. – № 9. – С. 60-64.

4.Миропольська Н.Є. Естетичне освоєння дійсності засобами мови // Початкова школа. – 1990. – № 3. – С. 9-11.

5.Миропольська Н.Є. Естетична логосфера школи // Мистецтво та Освіта. – 1996. – № 2. – С. 7-11.

6.Миропольська Н.Є. Естетичні фрагменти уроку // Дивослово. – 1996. – № 7. – С. 23-26.

7.Миропольська Н.Є. Експериментальна програма “Художня культура світу” // Мистецтво та Освіта. – 1999. – № 1. – С. 18-25.

8.Миропольська Н.Є. Художня культура особистості // Мистецтво та Освіта. – 2000. – № 3. – С. 40-43.

9.Миропольська Н.Є. Естетична логосфера школи: дескриптивний аналіз // Освіта на Луганщині. – 2000. – № 2(13). – С. 17-20.

10.Миропольська Н.Є. Шкільна лінгвокультурологія як принцип існування художньої культури // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. – Випуск XVI. – Херсон: ХДПУ, 2000. – С. 291-298.

11.Миропольська Н.Є. Естетична актуалізація мовних одиниць // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Випуск ІІІ. Педагогічні науки. – Т.2. – Миколаїв: МДПУ, 2000. – С. 112-120.

12.Миропольська Н.Є. Виміри сформованості художньої культури школярів // Мистецтво та Освіта. – 2001. – № 3. – С. 20-23.

13.Миропольська Н.Є. Поетика в процесі виховання художньої культури учнів // Освіта на Луганщині. – 2001. – № 2 (15). – С. 43-46.

14.Миропольська Н.Є. Виховний потенціал художньої культури // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) // Збірник наукових праць. – Книга 1. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2001. – С. 110-115.

15.Миропольська Н.Є. Естетичне і художнє: логіка педагогічного взаємозв’язку// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошук. Збірник наукових праць. – Випуск 21. – Київ-Запоріжжя, 2001. – С. 274-278.

16.Миропольська Н.Є. Полілінгвізм і культура // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць. – Випуск 17. – К.: КНЛУ, 2001. – С. 78-81.

17.Миропольська Н.Є. Педагогічні умови формування художньої культури учнів засобами мистецтва слова // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Випуск XXV. – Херсон: ХДПУ, 2001. – С. 150-156.

18.Миропольська Н.Є. Стан сформованості художньої культури учнів // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2. – С. 49-57.

19.Миропольська Н.Є. Театральне мистецтво в школі // Мистецтво та Освіта. – 2002. – № 1. – С. 25-27.

20.Миропольська Н.Є. Естетичне виховання школярів: методологічна преамбула // Освіта на Луганщині. – 2002. – № 1 (16). – С. 24-27.

21.Миропольська Н.Є. Дитяча мовна творчість у системі формування художньої культури учнів // Педагогічні науки. Збірник праць Херсонського державного педагогічного університету. – Випуск XXX. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С. 201-205.

22.Миропольська Н.Є. Формування художньої культури учнів засобами мистецтва слова // Рідна школа. – 2002. – № 8-9. – С. 48-50.

23.Миропольська Н.Є. До питання про організацію естетичної логосфери школи // Збірник наукових праць. – Умань: Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, 2002. – С. 168-173.

24.Миропольська Н.Є. Культурогенні можливості лінгвістичного знака: педагогічний аспект // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1-2. – С. 126-134.

Навчально-методичні праці

25.Миропольська Н.Є. Формувати почуття прекрасного. – К.: Знання, 1987. – 32 с.

26.Аболина Т.Г., Миропольская Н.Е. Эстетическое воспитание в школе. – К.: Вища школа, 1987. – 95 с. (Розділи “Особливості естетичного розвитку школярів”, “Шляхи активізації художніх здібностей”).

27.Миропольська Н.Є. Прийшла весна барвиста. Альбом для розфарбовування з ігровими завданнями. – К.: Веселка, 1988. – 16 с.

28.Миропольська Н.Є. Свято літніх барв. Альбом для розфарбовування з ігровими завданнями. – К.: Веселка, 1988. – 16 с.

29.Миропольська Н.Є. Золоті пташки осені. Альбом для розфарбовування з ігровими завданнями. – К.: Веселка, 1988. – 16 с.

30.Миропольська Н.Є. Кольорова зима. Альбом для розфарбовування з ігровими завданнями. – К.: Веселка, 1988. – 16 с.

31.Миропольская Н.Е. Вслушиваясь в слово. Книга для учителя. – К.: Радянська школа, 1989. – 195 с.

32.Развитие эстетической активности школьников. Пособие для учителя (Коллектив авторов / Под.ред. В.Г.Бутенко. – К.: АПН Украины, 1992. – 176 с. (Раздел “Развитие эстетической активности в процессе воспитания театральной культуры школьников”).

33.Lissinskа T., Miropolskа N. Poetry of Grammar. Робочий зошит для учнів. – France: Association Evangelique Slave, 1995. – 64 с. (Розроблено завдання до віршів англійською мовою).

34.Миропольская Н. Читаем круглый год. Книга для чтения в школе и дома. – К.: Украинский Центр творчества детей и юношества, 1995. – 96 с.

35.Зязюн І.А., Миропольська Н.Є., Хлєбнікова Л.О. та ін. Виховання естетичної культури школярів (рекомендовано МО України як навчальний посібник). – К.: ІЗМН МО України, 1998. – 156 с. (Розділ “Виховання естетичної культури учнів засобами мистецтва слова”).

36.Миропольська Н. Є., Бєлкіна Е. В., Масол Л. М., Оніщенко О. І. Художня культура світу. Європейський культурний регіон: Навч.посібник для загальноосвітніх навчальних закладів України. – К.: Вища школа, 2001. – 191 с. (Розроблено структуру посібника; написано: вступні частини до кожної глави; розділи з мистецтва скульптури і театру Стародавньої Греції, садово-паркового мистецтва Великої Британії, мейсенської порцеляни; запитання і завдання до цих текстів; завдання для самостійної роботи; складено список рекомендованої літератури до кожної глави). – (Диплом І ступеню АПН України в номінації “За кращу науково-методичну роботу, опубліковану в 2001 році).

Навчальні програми

37.Миропольська Н.Є. Художня культура світу. 10-11 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів України (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) // Художня культура. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – С. 29-47.

38.Миропольська Н.Є. Художня культура світу (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного профілю) // Художня культура. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного профілю. 10-11 класи. Затверджено Міністерством освіти і науки України. – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 18-29.

39.Миропольська Н.Є. Художня культура світу (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю) // Художня культура. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю. 10-11 класи. Затверджено Міністерством освіти і науки України. – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 52-70.

40.Миропольська Н.Є. Художня культура світу (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю) // Художня культура. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю. 10-11 класи. Затверджено Міністерством освіти і науки України. – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 81-91.

Статті в науково-методичних журналах, іншій педагогічній пресі

41.Миропольська Н.Є. Виразність мови // Трибуна лектора. – 1979. – № 11. – С. 29-30.

42.Миропольська Н.Є. Критерій – активність знань // Музика. – 1980. – № 2. – С. 26.

43.Миропольская Н.Е. К вопросу педагогической диагностики художественно-воспитанной личности // Этика и эстетика. – Выпуск 27. – К.: Вища школа, 1984. – С. 137-143.

44.Миропольська Н.Є., Рудницька О.П. Критерії музично-естетичного розвитку дітей // Початкова школа. – 1985. – № 3. – С. 38-43. (Розроблено теоретичні підходи до визначення критеріїв).

45.Миропольская Н.Е. Формирование у учащихся эстетического отношения к языку. Методические рекомендации для учителей общеобразовательных школ. – Полтава: Полт. обл. ин-т усоверш. учителей, 1987. – 39 с.

46.Миропольська Н.Є. Шкільний театр. Учора, сьогодні... Завтра? // Театр у школі. Книга для вчителя / Упорядник Н.Є.Миропольська. – К.: Радянська школа, 1990. – С. 3-15.

47.Миропольська Н.Є. Слово як цінність культури // Навчальні програми та методичні рекомендації з латинської та англійської мов для гуманітарних ліцеїв (Х-ХІ класи). – К.: Український Центр творчості дітей та юнацтва, 1993. – С. 3-5.

48.Ганнусенко Н.І., Миропольська Н.Є. Формування художньої культури учнів засобами шкільних літературних музеїв // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 93-96. (Висвітлена роль шкільних музеїв у формуванні художньої культури школярів).

49.Миропольська Н.Є. Казки нашого дитинства. Передмова до книги “Містер Фокс та його друзі”. – К.: Интерпрес ЛТД, 1997. – С. 5-6.

50.Миропольська Н.Є. Художня культура особистості: процес концептуалізації проблеми // Наукові записки психолого-педагогічного факультету. Збірник статей. Ч.2. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, 1997. – С. 94-96.

51.Миропольська Н.Є. Мистецтво слова в контексті художньої культури // Художня культура: історія, теорія, практика. Збірник наукових статей. – К.: Інститут підвищення кваліфікації працівників культури, 1997. – С. 158-167.

52.Миропольська Н.Є. Виховання художньої культури учнів // Виховання в сучасному освітньому просторі. – Київ-Умань: Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини, 1997. – С. 63-68.

53.Миропольська Н.Є. До розробки проекту програми нового базового навчального предмета “Художня культура світу. Х-ХІ класи” // Постметодика. – 1997. – № 4 (18). – С. 38-41.

54.Миропольська Н.Є. Світова художня культура як новий базовий навчальний предмет // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. – Випуск другий. Частина друга. – К.: Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Київський університет імені Тараса Шевченка, 1998. – С. 145-154.

55.Миропольська Н.Є., Масол Л.М. Європейський культурний регіон. Греція // Мистецтво та Освіта. – 2000. – № 2. – С. 13-22. (Вступ. Скульптура Стародавньої Греції. Театр Стародавньої Греції. Для ерудитів. Запитання і завдання для закріплення. Завдання для самостійної роботи. Список рекомендованої літератури).

Тези, матеріали конференцій

56.Миропольська Н.Є. Драматичне мистецтво в школі (історія питання) // Матеріали наукової конференції Науково-дослідного інституту педагогіки Української РСР “Педагогічна наука – перебудові школи”. – К.: НДІ педагогіки УРСР, 1990. – С. 121-122.

57.Миропольская Н.Е. Взаимодействие искусств в школьном драматическом спектакле // Взаимодействие искусств в духовному развитии школьников. – Ворошиловград: ВГПИ им.Т.Г. Шевченко, 1990. – С. 64-65.

58.Миропольская Н.Е. Приобщение студентов педагогических вузов к искусству театра// Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя. – Полтава: ПГПИ им.В.Г. Короленко, 1991. – С. 371-373.

59.Миропольська Н.Є. Роль українсько-російського білінгвізму у створенні естетичної логосфери школи // Взаимодействие украинского и русского языков на территории Украины и актуальные проблемы их исследования и преподавания (Материалы І Ганичевских чтений). – Полтава: ПГИ им.В.Г.Короленко, 1993. – С. 15-17.

60.Миропольська Н.Є. Організація естетичної логосфери в школі // Язык и культура. Вторая международная конференция. Часть ІІ. – К.: Укр. ин-ут международных отношений, 1993. – С. 103-104.

61.Миропольская Н.Е. Эстетичекая логосфера школы как сущностный элемент процесса формирования художественной элиты // Талановита особистість: сім’я, школа, держава. Тези доповідей та виступів на міжнародній науково-практичній конференції 11-15 травня 1994 р. у м. Києві. ІІ. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1994. – С. 20-22.

62.Миропольська Н.Є. До питання про концепцію посібників з читання для початкових класів (естетичний феномен слова) // Проблеми естетичного виховання та художньої освіти в системі професійної підготовки вчителів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-19 травня 1995 р. – Полтава: ПДПУ ім.В.Г. Короленка, 1995. – С. 218-220.

63.Миропольська Н.Є. Естетичні фрагменти в посібниках з іноземної мови для спеціальних цілей // Лінгвометодичні концепції навчання мови для спеціальних цілей. Науково-методичні матеріали 2-ї Міжнародної конференції. – К.: Інститут міжнародних відносин, Національний університет імені Тараса Шевченка, 1995. – С. 213-214.

64.Миропольська Н.Є. Мистецтво Далекосхідного культурного регіону в проекті програми нового базового навчального предмету “Художня культура світу. Х-ХІ класи” // Людина, гармонія, світ: сучасна теорія та практика естетичного виховання школярів. Матеріали науково-практичної конференції. – Полтава: Відділ освіти Полтавського міськвиконкому, 1998. – С. 23-27.