Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Економічні науки / Економіка та управління народним господарством


Бойко Наталія Іванівна. Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств. : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Бойко Н.І. Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг). – Львівська комерційна академія, Львів, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств. У дисертації розкрито інформаційні проблеми формування логістичної системи та проаналізовано теоретичні положення щодо визначення її потреб в інформаційному забезпеченні торговельного підприємства. Запропоновано метод оцінювання ефективності логістичної інформаційної системи. Змодельовано інформаційну модель логістичної системи, яка дозволяє автоматично створювати умови обміну інформаційними потоками горизонтальними та вертикальними рівнями управління для своєчасної координації й узгодження, а також для прийняття рішення на кожному рівні управління торговельного підприємства.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми формування інформаційних потоків при управлінні ЛС торговельних підприємств. Отримані у дисертації наукові результати сприятимуть підвищенню ефективності їх діяльності. Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки:

 1. Досліджено, що наукові публікації, присвячені проблемам термінологічного, загальнотеоретичного і методологічного характеру свідчать, що використання логістичних концепцій забезпечує учасникам ринку конкурентні переваги, які залежать не тільки від величини капітальних вкладень, але й від уміння правильно організувати логістичний процес.

 2. З’ясовано, що інформаційному забезпеченню нині не приділяється достатньої уваги серед чинних проблем сфери логістики. Дуже часто діяльність керівництва торговельного підприємства ґрунтується на інтуїції і власному досвіді. Недооцінюються важливість інформації, швидкість її обробки і передачі з використанням комп’ютерної техніки. В цьому аспекті актуальною є наявність комунікаційних систем, пов’язаних із комп’ютерними технологіями.

 3. Встановлено, що формування інформаційних систем уможливлює успішне управління торговельними процесами через використання комп'ютерної техніки, відповідних методів та форм інформаційного забезпечення ЛС. Успішний процес функціонування торговельного підприємства неможливий без ідентифікації інформаційних потоків, їх обробки та передачі.

 4. Запропоновано аналіз інформаційних потоків проводити за допомогою IDEF моделей, які наочно представляють процеси утворення і маршрути руху даних. Діаграми, які створюються в процесі моделювання, містять концентровану інформацію про логістичні процеси, що дозволяє не просто перерахувати і закріпити обов’язки та функції учасників ЛЛ, а визначити взаємодію між елементами організаційно-функціональної структури підприємства.

 5. Розглянуто SCM-методологію дослідження інформаційної бази управління ЛІС торговельної мережі, а також основні принципи побудови та аналізу інформаційних моделей, що дозволили вдосконалити раціональні технологічні процеси обробки даних.

 6. Розроблено модель ЛІС, яка побудована на web-технологіях, забезпечує роботу через браузер і дає можливість інтегрувати дані з різних корпоративних додатків. Вона підтримує можливість організації роботи з документами засобами електронної пошти. На її основі запропоновано методичні рекомендації відносно автоматизації роботи з документами, що циркулюють в ЛІС торговельної мережі та базуються на механізмі внутрішніх комунікацій і координації логістичних процесів.

 7. Результати, отримані у дисертаційному дослідженні, можна рекомендувати всім підприємствам торгівлі, що входять в певну торговельну мережу, Міністерству освіти і науки для впровадження окремих положень дисертації у дисципліни “Логістика”, “Торговельна логістика”, “Організація торгівлі”, “Інформаційні системи в економіці” та інші, в яких висвітлюються питання формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств.

Публікації автора:

Публікації у фахових виданнях ВАК:

 1. Бойко Н. І. IDEF як інструмент моделювання бізнес-процесів логістичної системи (на прикладі торговельної мережі “Сільпо”) / Н. І. Бойко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2007. Випуск 37(1) – Львів : Видавництво ЛНУ імені І. Франка, 2007. – С. 185-188.

 2. Бойко Н. І. Значення інформаційного забезпечення логістичної системи при формуванні інформаційних потоків у роздрібній торговельній мережі “Сільпо” / Н. І. Бойко // Вісник Львівського університету. – Серія економічна, випуск 39(1) – Львів : Видавництво ЛНУ імені І. Франка, 2008. – С. 84-86.

 3. Бойко Н. І. Інформаційна логістика підприємства / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 580. Логістика. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – С. 3-9.

 4. Бойко Н. І. Логістичний менеджмент торговельного підприємства (на прикладі мережі супермаркетів “Сільпо”) / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 594. Логістика. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2007. – С. 183-189.

 1. Бойко Н. І. Методики оцінки ефективності управління логістичними ланцюгами в торгово-промисловому холдингу “Fozzy Group”/ Н. І. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Спецвипуск 22. – Ужгород, 2007. – С. 238-242.

 2. Бойко Н. І. Роль інформаційних та комунікаційних технологій в маркетингових каналах сучасних підприємств / Н. І. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 17. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – С. 399-401.

 3. Бойко Н. І. Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 577. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – С. 25-29.

 4. Бойко Н. І. Управління логістикою бізнес-процесів підприємства за допомогою технології “Workflow” / Н. І. Бойко, С. В. Лавренюк // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць. –Львів : Видавництво ЛКА, 2008. – С. 63-65. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано роль та місце інформації у прийнятті управлінських рішень на підприємстві).

 5. Мізюк Б. М. Автоматизація логістичних процесів в роздрібній торговельній мережі (на прикладі мережі супермаркетів “Сільпо”) / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 26. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С. 108-113. (Особистий внесок здобувача: ідентифіковано поняття “інформаційний потік”, “логістична система”; визначена важливість логістичної інформаційної системи та вимоги до автоматизації бізнес-процесів торговельної мережі).

 6. Мізюк Б. М. Вплив логістики на організацію роздрібної торговельної мережі / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 28. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – С. 3-6. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано способи організації роздрібної торгівлі; запропоновано модель організації торгівлі на логістичних засадах).

 7. Мізюк Б. М. Основи моделювання інформаційних потоків у логістичній інформаційній системі (на прикладі мережі супермаркетів “Сільпо”) / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Управління розвитком: збірник наукових статей. – № 7. – Харків : Видавництво ХНЕУ, 2007. – С. 3-4. (Особистий внесок здобувача: наведені рекомендації щодо використання моделей для аналізу інформаційних потоків у логістичній системі).

 8. Мізюк Б. М. Синергічні засади функціонування соціально-економічних систем / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Вісник ЛКА. – Серія економічна, випуск 22. – Львів : Видавництво ЛКА, 2006. – С. 186-189. (Особистий внесок здобувача: розкрито загальну теорію систем; обґрунтовано мету соціально-економічної системи та окремих її підсистем).

 9. Мізюк Б. М. Формування моделі роздрібної торгівлі на логістичних засадах / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем: збірник наукових праць. Вип. 5(67) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Є. І. Бойко. – Львів, 2007. – С. 437-446. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано умови та фактори розвитку внутрішньої торгівлі України та запропоновані перспективні пріоритети її перетворення).

Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації:

 1. Бойко Н. І. SMC – метод покращення роботи логістичних ланцюгів в торговельних підприємствах / Н. І. Бойко // Інформаційні технології та моделювання в економіці : збірник наукових праць другої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців; Черкаси, 15-17 травня 2007 р. / Редкол. Соловйов В. М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси : Брама, 2007. – С. 9-11.

 2. Бойко Н. І. Електронний обмін даними в сфері логістики (на прикладі торговельної мережі “Сільпо”) / Н. І. Бойко // Інноваційні процеси економічного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих вчених і студентів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 168-169.

 3. Бойко Н. І. Логістична інформаційна система як засіб планування і управління матеріальним потоком на підприємстві / Н. І. Бойко // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – С. 22-23.

 4. Бойко Н. І. Організація та управління інформаційними потоками в логістичних системах торговельних підприємств (на прикладі торговельної мережі “Сільпо”) / Н. І. Бойко, Б. М. Мізюк // Інформатика та комп’ютерні технології – 2008: матеріали IV науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених – 25-27 листопада 2008. – Донецьк : ДонНТУ, 2008. – С. 215-217. (Особистий внесок здобувача: розроблено логістичну інформаційну систему торговельної мережі “Сільпо”; виділено інформаційні та матеріальні потоки).

 5. Бойко Н. І. Підходи, принципи створення і управління інформаційної логістичної системи торговельних підприємств (на прикладі торговельної мережі “Сільпо”) / Н. І. Бойко // Стратегии развития Украины в глобальной среде: материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года. – Т.2. – Симферополь: ЦРОНИ, 2008. – С. 86-89.

 6. Бойко Н. І. Стан і проблеми формування інформаційних потоків у логістичній системі супермаркетів “Сільпо” / Н. І. Бойко, Б. М. Мізюк // Інформатика та комп’ютерні технології – 2007 : матеріали IІІ науково-технічної конференції молодих учених та студентів. – Донецьк : ДонНТУ, 2007. – С. 103-106. (Особистий внесок здобувача: визначено роль інформації в логістичній інформаційній системі; проаналізовано якість інформаційного обміну на підприємстві та запропоновано систему електронного обміну даними).

 7. Мізюк Б. М. Загальні засади створення інформаційної логістичної системи торговельної мережі “Сільпо” / Б. М. Мізюк, Н. І. Бойко // Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.В. Одрехівський. – Дрогобич : Просвіт, 2007. – С. 216-219. (Особистий внесок здобувача: запропоновано інформаційну базу процесу товаропросування у супермаркетах “Сільпо”).