Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Ільків Оксана Степанівна. Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації: дисертація канд. пед. наук: 13.00.04 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003.Анотація до роботи:

Ільків Оксана Степанівна. Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2003.

В дисертаційному дослідженні подаються результати формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, програма з інформатики та комп’ютерної техніки для викладачів, завдання для професійно-орієнтовних дисциплін з використанням нових інформаційних технологій.

Встановлено взаємозв’язок між фундаментальними, фаховими дисциплінами та інформатикою і комп’ютерною технікою у процесі формування інформаційної культури студентів.

В роботі з’ясовано ставлення викладачів і студентів до використання комп’ютерної техніки як джерела інформації та технічного засобу навчання.

Реалізація запропонованої програми з інформатики та комп’ютерної техніки для викладачів є ефективною умовою формування інформаційної культури студентів-аграріїв.

У дисертаційному дослідженні проведено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, як засобу і необхідної умови готовності випускників до творчої інноваційної діяльності на виробництві.

  1. Ефективність підготовки до інноваційної діяльності майбутніх спеціалістів сільського господарства у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації залежить від системи навчання, яка передбачає поряд із глибоким засвоєнням знань із фахових дисциплін, набуття знань, умінь і навичок, які дозволять сформувати достатній рівень інформаційної культури студентів.

  2. Підвищенню теоретичної і практичної підготовки студентів аграрних закладів освіти сприяє введення в навчальний процес наскрізної системи вивчення комп’ютерних інформаційних технологій і побудова на їх основі адекватних міжпредметних зв’язків.

  3. У ході експериментального дослідження процесу формування інформаційної культури студентів-аграріїв встановлено, що його ефективність залежить від:

а) рівня забезпеченості навчального процесу сучасною обчислювальною технікою та формування мотиваційної готовності студентів до роботи з нею;

б) сформованості інтересу до науково-дослідної роботи з використанням нових інформаційних технологій;

в) рівня самостійності і самоорганізованості студентів.

4. Формувати інформаційну культуру майбутніх спеціалістів аграрного сектора народного господарства можна в процесі вивчення професійно-орієнтованих і фахових дисциплін у їх тісному взаємозв’язку з інформатикою і комп’ютерною технікою.

  1. Рівень інформаційної культури викладачів навчальних закладів є важливою умовою ефективного впливу на формування інноваційного потенціалу студентів аграрних освітніх закладів.

  2. Застосування викладачами у навчальній, науково-дослідній і самостійній роботах системи науково-методичних інтегративних комплексів міжпредметного характеру, сформованих цикловими комісіями навчальних закладів, підвищує рівень їх готовності до використання інформаційних технологій і формування інформаційної культури студентів.

  3. Результати експерименту, опрацьовані з використанням методів математичної статистики, підтверджують висунуту гіпотезу дослідження про ефективність запропонованої методики формування основ інформаційної культури студентів-аграріїв. Апробація і впровадження результатів роботи дозволяють стверджувати, що завдання дослідження в розрізі визначеної мети виконано.

Даним дослідженням не вичерпується проблема формування інформаційної культури студентів-аграріїв у процесі професійної підготовки. Потребує окремого вивчення проблема вдосконалення змісту і методики впровадження НІТ в аграрних закладах освіти і відображення їх в освітньо-професійних програмах та освітньо-кваліфікаційних характеристиках. Крім того, є необхідність в подальшій розробці науково-методичних комплексів для спеціалістів з урахуванням сучасних вимог до майбутніх фахівців і їхнього рівня інформаційної культури.

Публікації автора:

1. Ільків О.С. Методичні шляхи диференційованого підходу в інформатиці // Вісник Рівненського державного технічного університету: Зб. наук. праць. Випуск 2. -Ч.3. -Рівне: РДТУ, 1999. –С.253-256.

2. Ільків О.С. Інформаційна культура фахівця-аграрія як умова успішної професійної діяльності //Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. Зб. наук. праць. -Рівне: Волинські обереги, 2002. –С.245-247.

3. Ільків О.С. Інноваційний потенціал спеціаліста аграрного профілю //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання у закладах освіти. Зб. наук. праць в галузі педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету. –Вип. ХІІ. -Рівне: РДГУ, 2000. –С.318-321.

4. Ільків О.С. ПЕОМ у професійній діяльності аграрія// Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. Зб. наук. праць, -Рівне: Волинські обереги, 2002. –С. 48-50.

5. Ільків О.С., Завацька Л.А. Шляхи і засоби формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації // Нова педагогічна думка, 2002. -№1-2. –С.45-50.

6. Ільків О.С. Інноваційний підхід до вивчення інформатики у вищих навчальних закладах І рівня акредитації сільськогосподарського профілю // Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. -Ч.2. - Рівне: „Тетіс”, 2000. –С.278-280.

7. Ільків О.С. Кадри для села // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті. Зб. наук. праць, -Рівне: „Тетіс”, 2000. - С.314-316.

8. O. IL’KIV Computerization of teaching process as the conditions of effectve professional training// Tudomanyos uleseinek eloadas-osszefoglaloi. A Magyar tudomanyos academia szabolcs-szatmarg-bereg megyei tudomanyos testulete. Nyiredyhaza, 1999. –p.108.

9.Ільків О.С. Формування комп’ютерної грамотності як передумова інформаційної культури майбутнього фахівця // Гуманітарна парадигма розвитку освітніх та економічних процесів у світлі концепції Європейської безпеки. Зб. наук. праць. -Рівне: „Тетіс”, 2002.-С.78-82.

10. Ільків О.С., Яцків Л.Ф. Курс лекцій з інформатики та комп’ютерної техніки: Навчально-методичний посібник для студентів. -Рівне: „Тетіс”, 2000. -158с.

Анотації