Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Вишинська Галина Василівна. Формування інформаційної культури особистості майбутнього офіцера : Дис.... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 219 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 181-197.Анотація до роботи:

Вишинська Г.В. Формування інформаційної культури особистості майбутнього офіцера. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню питань формування інформаційної культури особистості майбутнього офіцера засобами навчання та виховання при вивченні курсу інформатики. Проведено науковий аналіз стану інформатизації освіти в Україні в цілому та у вищих військових навчальних закладах зокрема. Відстежено еволюцію: пріоритетів у визначенні освітніх завдань навчального процесу з інформатики; вимог до особистісних та професійних якостей сучасної молоді, що зумовлені тенденціями розвитку інформаційного суспільства; змісту поняття “інформаційна культура особистості” з точки зору виявлення навчально-освітніх завдань щодо її формування у підготовці майбутніх офіцерів.

У роботі обгрунтовані основні педагогічні умови формування інформаційної культури майбутнього офіцера у вищих військових навчальних закладах.

Основні результати дослідження впроваджені у навчально-виховний процес Національної академії Прикордонних військ України ім.Б.Хмельницького.

Дисертаційне дослідження підтвердило висунуту гіпотезу і дозволило зробити висновки:

1. Інформаційна культура особистості майбутнього офіцера – це комплексна характеристика особистісних та професійних якостей, які відповідають вимогам суспільної та професійної діяльності, де визначальним чинником є всебічна інформатизація. Структурно інформаційна культура містить дві складові: універсальну (інформаційно зорієнтований світогляд, системно-інформаційний стиль мислення, навички комунікативної культури) та інструментальну (знання, вміння, навички практичної роботи із застосуванням ІОТ та інформаційних технологій). Взаємозв’язок і взаємовпливи між зазначеними складовими створюють певну цілісність ІКО, що знешкоджує можливість технократичних, сцієнтистських впливів.

2. Формування ІКО майбутнього офіцера детермінується такими педагогічними умовами:

- уточнення завдань і змісту навчального процесу з інформатики, відповідно до нового освітнього пріоритету – формування ІКО майбутнього офіцера, шляхом їх диференціації у вигляді моделі поетапного здійснення цього завдання;

- модельна репрезентація навчальної бази для формування ІКО майбутнього офіцера;

- профільна конкретизація загальнотеоретичних знань та інструментальних навичок, отриманих під час опанування курсу інформатики як основи переходу від реалізації завдань “базової” моделі ІКО до реалізації завдань “професійно зорієнтованої” моделі ІКО майбутнього офіцера;

- узгодження завдань і змісту навчального процесу з інформатики з іншими дисциплінами, включеними в навчальний процес ВВНЗ, з метою визначення міждисциплінарної взаємодії, що створить цілісну систему навчальних та виховних заходів щодо реалізації визначеного завдання;

- індивідуалізація навчального процесу з інформатики за рахунок використання новітніх педагогічних інформаційних технологій та модульної організації змісту навчального матеріалу.

3. Визначено рівні навчально-виховної реалізації завдання формування ІКО та описано їх у вигляді “базової” та “профорієнтованої” моделей навчального процесу.

4. Розроблено модульну структуру навчальної програми з інформатики, а також опрацьовано методику її впровадження, визначені критерії оцінки ефективності навчальної діяльності курсантів.

5. Здійснений педагогічний експеримент підтвердив значну динаміку зростання якісного рівня сформованості ІКО майбутніх офіцерів та результативність запропонованих педагогічних заходів.

Публікації автора:

1. Вишинська Г.В. Деякі аспекти прогнозування в галузі освіти // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2000. - №11. Ч.2. – С.127-131.

2. Вишинська Г.В. Інформатизація освіти як тенденція суспільного поступу // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2000. - №12. Ч.2. – С.70-75.

3. Вишинська Г.В. Переорієнтація підготовки вчительських кадрів як необхідна умова реалізації світоглядного змісту інформатики // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Випуск 6. Дидактики дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей. -–Кам’янець-Подільський, 2000. – С.73-80.

4. Вишинська Г.В. Кілька думок про моделювання шкільної інформатики // Математика в школі. – 2000. - №23. – С.48-50.

5. Вишинська Г.В. Про еволюцію навчального предмета “Основи інформатики та обчислювальної техніки” // Шлях освіти. – 2001. - №2. – С.38-41.

6. Вишинська Г.В. Про деякі дидактичні заходи посилення навчально-виховного впливу інформатики щодо формування інформаційної культури майбутнього офіцера-прикордонника // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2001. - №14. Ч.2. – С.146-151.

7. Вишинська Г.В. Змістове втілення феномена інформації в навчально-виховний процес ввузу // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2001. - №16. Ч.2. – С.206-213.

8. Вишинська Г.В. Рекомендації щодо формування інформаційної культури // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2001. - №17. Ч.2. – С.13-20.

9. Вишинська Г.В. Комунікативний аспект формування культури особистості засобами освітньої інформатики // Виховна робота у вищому навчальному закладі: симбіоз нового і традиційного. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції – Кам’янець-Подільський, 2001. – С.153-157.

10. Вишинська Г.В. Історико-педагогічний аспект моделювання умов формування інформаційної культури офіцерів в процесі навчання інформатики // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск 3. Том 2. -Кам'янець-Подільський, 2002. — С. 165-174.

11. Вишинська Г.В. До проблеми формування інформаційної культури особистості у контексті актуалізованих вимог до викладацького складу ВВНЗ // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2002. - №20. Ч.2. – С. 78-84.

12. Вишинська Г.В. Дидактичні аспекти сучасної трансформації наукового змісту світогляду // Збірник наукових праць. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Київ, 2001, Ч.2, - С.115-120.