Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Рацул Олександр Анатолійович. Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України у другій половині XIX - на початку XX ст. : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 223арк. — Бібліогр.: арк. 178-205.Анотація до роботи:

Рацул О.А. Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ - початку XX століття. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2005.

Дисертацію присвячено розгляду історико-педагогічного аспекту проблеми формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ - початку XX століття. Уперше здійснено спробу цілісного аналізу виникнення, становлення та еволюції ідеї громадянськості на різних етапах історичного розвитку людства; проаналізовано поняття "громадянин", "громадянськість", "громадянська цінність", "громадянська культура" з точки зору філософської, педагогічної та психологічної науки, виокремлено сучасне тлумачення "громадянин" і "громадянськість " згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Розкрито витоки ідеї громадянськості у вітчизняній педагогічній думці, які стали підґрунтям розробки теоретичних питань громадянського виховання з боку національно налаштованих громадських та освітніх діячів України другої половини ХІХ - початку XX століття. Проаналізовано основні форми та методи впливу особистості викладачів вищої школи України досліджуваного періоду на формування почуття громадянськості в майбутніх фахівців та схарактеризовано особистісні якості самих викладачів, які забезпечували кінцевий результат. У дослідженні вказано на можливості використання здобутків минулого в сучасних умовах.

Публікації автора:

  1. Рацул О.А. Громадянська позиція викладачів вищих навчальних закладів (історико-педагогічний аспект). -X.: ХДПУ ім.Г.С.Сковороди., 2003. - С.49.

  2. Рацул О.А. Громадянське виховання на сучасному етапі: проблеми становлення та розвитку. Наукові записки. - Випуск 41.- Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2002. – С. 131-133.

  3. Рацул О.А. Гуманістичні ідеї К.Д.Ушинського у процесі громадянського виховання: Одеса: ПДПУ ім.К.Ушинського, 2003. – С. 146-149.

  4. Рацул О.А. Історико-педагогічні аспекти формування рис громадянина у процесі патріотичного виховання. Наукові записки. - Випуск 39. Серія Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 67-69.

  5. Рацул О.А. Питання громадянського виховання у педагогічній спадщині М.І.Пирогова: Наукові записки. - Випуск 45.- Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2002. – С. 96-99.

  6. Рацул О.А. Питання громадянського виховання: психолого-педагогічний аспект становлення громадянського суспільства // Гуманізація навчально-виховного процесу: 3б. наук. пр. - Випуск XX. - Слов'янськ. - 2003. - С.283-285.

  7. Рацул О.А. Тенденції розвитку ідеї громадянського виховання у зарубіжній філософській та педагогічній думці минулого: Наукові записки. -Випуск 49. Частина І. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2003. - С.89-94.

  8. Рацул О.А. Значення творчості О.О.Потебні для розвитку громадянського виховання у сучасному суспільстві: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених. - X.: ХДПУ ім. Г.Сковороди, 2001.. - С.80-82.

Анотації