Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Тяллева Ірина Олексіївна. Формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності в системі післядипломної освіти : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

 1. Тяллева І. О. Інтерактивні методи формування готовності вчителів іноземної мови до самореалізації в професійній діяльності / І. О. Тяллева // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 7–8. – С. 133–136.

 2. Тяллева И. А. Лингвистическая компетенция как составляющая готовности учителя иностранного языка к самореализации в профессиональной деятельности / И. А. Тяллева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» : наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – Вип. 12. – С. 92–97.

 3. Тяллева І. О. Про проблему готовності майбутніх учителів іноземної мови до самореалізації у професійній діяльності / І. О. Тяллева // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки : [зб. наук. прац / за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Миколаїв : МДУ, 2006. – Т. 4. – Вип. 12. – С. 215–227.

 4. Тяллева І. О. Психолого-педагогічні умови формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації (з позицій адаптивного керування) / І. О. Тяллева // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. –
  С. 74–82.

 5. Тяллева И. А. Развитие коммуникативной компетенции учителей иностранных языков в системе последипломного образования / И. А. Тяллева // Печатное слово : ХГУ. – № 4/15 – 2005. – С. 62–64.

 6. Тяллева И. А. Система последипломного образования как фактор, влияющий на готовность учителей к творческой самореализации в педагогической деятельности / И. А. Тяллева // Професіоналізм педагога : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., 21–23 вересня 2004 р. – Ялта : КГГУ. – Ч. ІІ. – С. 128–131.

 7. Тяллева И. А. Творча самореалізація вчителя як науково-педагогічна проблема / И. А. Тяллева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. праць / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін.]. – Вип. 4 (14). – К. : НПУ, 2005. – С. 51–55.

 8. Тяллева І. О. Управління освітою як чинник, який визначає процес творчої самореалізації вчителя / І. О. Тяллева // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 3–4 (62–63). – С. 32–34.

 9. Тяллева І. О. Шляхи формування готовності вчителя до творчоі самореалізації в педагогічній діяльності (управлінський аспект) / І. О. Тяллева // Вісник післядипломної освіти : [зб. наук. праць / ред. кол. : В. В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 8. – С. 211–219.

АНОТАЦІЇ

Тяллева I.О. Формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійної діяльності в системі післядипломної освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Університет менеджменту освіти АПН України, Київ, 2009.

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз поглядів на феномен творчої самореалізації й проблему формування готовності вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності. Уточнено сутність понять «творча самореалізація вчителів іноземної мови в професійній діяльності» і «готовність учителя до творчої самореалізації». Розкрито особливості структури цієї готовності в контексті діяльності вчителів іноземної мови, виокремлено критерії та показники рівнів готовності педагогічних працівників спеціальності до творчої самореалізації в професійній діяльності.

Створено й теоретично обґрунтовано модель формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності та психолого-педагогічні умови в системі післядипломної педагогічної освіти.

Розроблено й упроваджено методику визначення рівнів готовності вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності і технологію формування готовності на різних рівнях системи післядипломної освіти: на курсах підвищення кваліфікації, на районних методичних об’єднаннях та в процесі самостійної роботи вчителів.

У дисертації досліджено теоретичні й практичні аспекти проблеми формування готовності вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності в контексті системи післядипломної педагогічної освіти. Одержані результати дозволили сформулювати наступні висновки:

1. Творча самореалізація вчителів належить до науково-педагогічних категорій недостатньо розроблених у теорії педагогіки й психології: інтерпретації змісту цього терміна, представлені в наукових дослідженнях, різноманітні й неоднозначні; відсутня розроблена концепція творчої самореалізації вчителя
(у тому числі вчителя іноземних мов), структура готовності педагога до процесу творчої самореалізації в професійній діяльності, методи і форми її формування.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень, присвячених вивченню феномена творчої самореалізації і професійної діяльності вчителів іноземної мови, дозволив сформулювати визначення поняття «творча самореалізація вчителів іноземної мови в професійній діяльності», яка визначається як цілеспрямований процес розвитку і використання особистісних (мотиваційно-ціннісної, емоційно-вольової, когнітивної) і професійних детермінант (загально-педагогічної та предметної) у творчій професійній діяльності, результатом якої стають позитивні зміни професійного рівня і рівня володіння іноземною мовою учнів, та «регламентні продукти» діяльності учасників педагогічного процесу.

Дослідження поняття «готовність учителя іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності» здійснювалось на засадах загально-філософського, системно-синергетичного, особистісно-діяльнісного, аксіологічного й комунікативного підходів, що дозволило розглядати процес формування готовності як відкриту й динамічну систему, спрямовану на професійно-особистісний розвиток вчителя в процесі професійної іншомовної комунікативної діяльності.

Готовність учителя іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності є комплексним новоутворенням особистості й включає особистісний компонент, представлений мотиваційно-ціннісною, емоційно-вольовою й когнітивною складовими; змістовно-операційний компонент, обумовлений загально-педагогічною й предметною складовими. Творча позиція вчителя є важливою ланкою, що поєднує структурні частини його готовності.

Розроблено відповідні критерії й визначено показники рівнів сформованості складових готовності, подано характеристику кожного рівня готовності. Високий рівень передбачає наявність у вчителя потреби в постійному самовдосконаленні в особистісному, професійному й соціальному зростанні; навичок самоорганізації й рефлексії; комунікативного рівня, що дозволяє вільно спілкуватися іноземною мовою; творчої та пошукової діяльності учителя.

2. В основу розробленої моделі формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності покладено структура готовності вчителя. Структурно-змістові елементи моделі включають мету, завдання, принципи, умови й технологію формування готовності в системі післядипломної освіти. Технологія, описана в моделі, включала три етапи (мотиваційно-діагностичний, навчально-діяльнісний, рефлексивно-оцінний), що реалізовувались на різних рівнях системи післядипломної освіти (на курсах підвищення кваліфікації, у міжкурсовий період), а також у процесі самоосвіти вчителів.

Ефективність формування готовності вчителя іноземної мови визначалася створеними в системі післядипломної освіти психолого-педагогічними умовами. До психологічних умов відносимо психолінгвістичні (зумовлені мовною взаємодією учасників навчального процесу) та умови ефективної комунікації, що передбачають створення сприятливої психологічної атмосфери й організацію навчального простору відповідно до вимог комунікативного підходу в навчанні іноземної мови. Педагогічні умови розкриті через навчально-методичні умови (єдність програмно-цільової спрямованості курсової й науково-методичної підготовки, комунікативну й соціокультурну спрямованість навчання, вимоги до навчальних матеріалів) та технологічні, що включають використання інноваційних форм навчання (у тому числі тренінгів та інформаційно-комунікативних технологій) і орієнтацію вчителів на самоосвіту.

3. На основі моделі формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності створено методику визначення рівнів їхньої готовності, розроблено технологію формувального експерименту. Методика визначення рівнів готовності пройшла апробацію, результатом якої з’явився детальний опис і обґрунтування проблеми самореалізації вчителів іноземної мови в професійній діяльності.

Методика експериментального дослідження включала формувальний експеримент, технологія реалізації якого представляла собою поетапну діяльність з формування готовності вчителів до творчої самореалізації. Система педагогічних впливів учителів, реалізована в ході формувального експерименту, охоплювала курсову підготовку, науково-методичну діяльність і самостійну роботу вчителів з підвищення професійного рівня. Програма експерименту включала наступні напрямки: роботу вчителя над аналізом особистісних детермінант (цінності, мотиви, емоційно-вольова сфера); розвиток загально-педагогічних знань, умінь і навичок; удосконалення рівня володіння іноземною мовою й методики її викладання.

У ході апробації технології формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності отримано результати, що підтверджують ефективність її використання (кількість учителів з середнім рівнем готовності збільшилася на 29,5 %, з високим рівнем – на 7,8 %). У вчителів, що брали участь в експерименті спостерігалася стійка динаміка особистісного й професійного розвитку. Педагоги навчилися будувати й коректувати індивідуальну траєкторію свого професійного й особистісного розвитку, підвищили рівень володіння іноземною мовою, сформували навички використання сучасних технологій навчання іноземної мови, уміння здійснювати самоаналіз і рефлексію своєї професійної діяльності.

4. Аналіз результатів апробації моделі дозволив розробити методичні рекомендації щодо формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності в системі післядипломної освіти. Дані рекомендації дозволяють підвищити ефективність процесу формування готовності за рахунок створення умов на рівнях інститутів післядипломної освіти (рекомендації для директорів і методистів), навчальних закладів (рекомендації для адміністрації й керівників методичних об’єднань) і можуть бути використані вчителями для професійно-особистісного саморозвитку. Методичні рекомендації для директорів і методистів інститутів післядипломної освіти включають різні аспекти організації навчання, які забезпечують ефективність процесу формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності (використання спецкурсу, створення «портфоліо» вчителів іноземної мови). Рекомендації для адміністрації і керівників методичних об’єднань визначають умови організації педагогічного спілкування і професійної діяльності вчителів іноземної мови. Методичні рекомендації для вчителів акцентують важливість особистісних і професійних якостей педагога.

Разом з тим, виконана робота не претендує на вирішення всіх питань, пов’язаних із зазначеною проблемою, і розкриває лише окремі її аспекти, пов’язані із системою післядипломної освіти. Як перспектива для подальшого вивчення визначені наступні напрямки досліджень: гендерні особливості процесу самореалізації вчителя; розробка системи моніторингу в установах післядипломної освіти динаміки готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації для подальшого прогнозування розвитку регіональної освіти тощо.

Публікації автора:

 1. Тяллева И. А. Акме-технологии в условиях последипломного образования / И. А. Тяллева // Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 квітня 2005 р. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. – С. 343–346.

 2. Тяллева І. О. До питання про творчу самореалізацію вчителів (методологічний аспект) / І. О. Тяллева // Вісник післядипломної освіти : [зб. наук. праць / ред. кол. : В. В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 2. – С. 56–66.