Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Сіцінський Анатолій Станіславович. Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій : Дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 241арк. — Бібліогр.: арк. 162-179.Анотація до роботи:

Сіцінський А. С. Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02 – “Військова педагогіка і психологія”. – Національна академія Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2002.

Дисертацію присвячено дослідженню питань готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій. Проведено системно-функціональний та інформаційний аналіз змісту військово-професійної підготовки курсантів в умовах інформатизації вищої військової школи, досвіду передової педагогічної практики по використанню засобів інформаційних технологій у ВВНЗ. Автором розроблено технологію професійно-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів в умовах навчального інформаційно-технологічного середовища ВВНЗ, яка є складовою технології організації військово-професійної підготовки, ефективність яких обґрунтовано теоретично та підтверджено експериментально і практично. Встановлено, що організація професійно-педагогічної підготовки в системі вищої військової освіти вимагає включення до змісту усіх навчальних дисциплін обов’язкового психолого-педагогічного компонента як засобу, що забезпечує формування готовності фахівця до професійної діяльності. Основні результати дослідження використано у навчально-виховному процесі Національної академії Прикордонних військ України.

1. З метою удосконалення процесу формування готовності військового фахівця до професійної діяльності в умовах інформатизації військово-професійного середовища необхідно до військово-професійної підготовки включити професійно-педагогічну підготовку, спрямовану на формування готовності курсантів до професійної діяльності в умовах інформатизації військово-професійної діяльності, зміст якої адекватно відображає сучасні тенденції розвитку військової науки і техніки, військової педагогіки та психології; наукові основи організації військово-професійної діяльності; сучасні підходи до вирішення військово-педагогічних завдань, особливості використання засобів нових інформаційних технологій у реалізації військово-педагогічної функції. Професійно-педагогічна підготовка реалізується в умовах спеціально організованого навчального інформаційно-технологічного середовища навчання на основі системно-цілісного підходу. Вона ґрунтується на системі принципів використання засобів нових інформаційних технологій. Функціональна організація процесу підготовки спеціалістів в умовах ВВНЗ гальмується обмеженістю можливостей традиційних технологій в організації військово-професійної підготовки, невідповідністю рівня професійно-педагогічної підготовки випускників вимогам соціального замовлення.

2. Основними принципами формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій є: цілеспрямованість підготовки; необхідність інформатизації і систематичного використання інформаційних технологій у процесі всього терміну навчання офіцера-прикордонника і формування на цій основі елементів інформаційного моделювання об’єктів професійно-педагогічної діяльності; випереджувальне навчання спеціальності; самостійність і творча активність курсантів у процесі формування у них готовності до професійної діяльності; індивідуалізація навчання (індивідуальні особливості курсантів є визначальним чинником при виборі способу реалізації навчально-інформаційної моделі професійного середовища); проблемність і творча спрямованість навчання.

Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій здійснюється за наявності таких основних умов:

військово-професійна підготовка містить у собі спеціальним чином організовану професійно-педагогічну підготовку в умовах інформатизації навчального процесу, що спрямована на формування готовності фахівця до професійної діяльності, зміст якої адекватно відображає:

сучасні тенденції розвитку військової науки і техніки, військової педагогіки і психології;

наукові основи виконання військово-педагогічної функції;

сучасні підходи до вирішення військово-педагогічних завдань;

особливості використання засобів інформаційних технологій у професійній діяльності майбутнього офіцера;

професійно-педагогічна підготовка здійснюється в умовах спеціально організованого навчального інформаційно-технологічного середовища навчання на основі системно-цілісного підходу в процесі вивчення загальновійськових дисциплін, інформатики, військової педагогіки та психології, проходження військово-професійних стажувань і практик на основі єдності навчальної та службової діяльності;

професійно-педагогічна підготовка ґрунтується на принципах використання засобів інформаційних технологій, що забезпечують активізацію процесу навчання, системність і спрямованість підготовки на формування готовності фахівця до виконання військово-педагогічної функції в умовах інформатизації військово-професійного середовища;

інформаційні технології у навчально-пізнавальній діяльності курсантів є предметом вивчення, засобом навчання, засобом вирішення військово-професійних завдань, а також виконують функції засобу пізнання об’єктів, процесів і явищ, що відбуваються у військово-професійному середовищі.

3. Розробка теоретичної моделі використання засобів інформаційних технологій в організації професійно-педагогічної підготовки, під якою автор розуміє систему педагогічних об’єктів, що відтворюють сутнісні властивості системи використання засобів нових інформаційних технологій в організації професійно-педагогічної підготовки дала змогу визначити, що:

професійно-педагогічна підготовка є нерозривною складовою військово-професійної підготовки, яка опосередковується особливостями виконання військово-професійних функцій офіцера-прикордонника у військових частинах та інформатизацією професійного середовища;

військово-професійна підготовка впливає на інформатизацію професійного середовища, а також – на якість виконання військово-професійної функції фахівцем-прикордонником;

структура організації професійно-педагогічної підготовки містить у собі: мету, принципи використання та функції засобів нових інформаційних технологій;

взаємодія викладачів, начальників навчальних груп та курсантів у інформаційно-технологічному середовищі вищого військового навчального закладу формує готовність до реалізації військово-педагогічної функції в умовах інформатизації військово-професійної діяльності.

4. Формування заданого рівня готовності військового фахівця до професійної діяльності забезпечується в умовах спеціально організованого навчального інформаційно-технологічного середовища ВВНЗ за допомогою розробленої автором технології.

Технологія професійно-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів в умовах навчального інформаційно-технологічного середовища ВВНЗ – це, в загальному розумінні, системний метод створення, застосування й визначення всього процесу професійно-педагогічної підготовки, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який спрямований на оптимізацію професійної діяльності. Ця технологія також є галуззю застосування певних принципів до програмування процесу професійно-педагогічної підготовки й використання їх у навчальній практиці з орієнтацією на детальні цілі професійно-педагогічної підготовки, які допускають їх оцінювання. Ця галузь орієнтована в більшій мірі на майбутнього офіцера, а не на предмет вивчення, на перевірку виробленої практики (методів і техніки навчання) під час емпіричного аналізу й широкого використання нових інформаційних технологій у професійно-педагогічній підготовці, визначає її практику в тісному зв’язку з теорією.

Ця технологія є складовою технології військово-професійної підготовки і містить у собі: розробку теоретичної моделі навчальної інформаційно-технологічного середовища навчання; визначення дидактичних умов функціонування організаційних структур педагогічної діяльності; визначення засобів і методів збору, нагромадження, передачі, обробки і розподілу навчальної та професійно-орієнтованої інформації, що забезпечують зв’язок і функціонування організованих структур педагогічної діяльності; організацію системи комунікацій, що забезпечує взаємодію суб’єктів педагогічного процесу; розробку інформаційного забезпечення всіх сфер діяльності суб’єктів педагогічного процесу; розробку алгоритму вивчення і задоволення інформаційних потреб суб’єктів педагогічного процесу; формування механізму коригування змісту й організації навчального військово-професійного середовища. Технологічність розробленого нами навчального інформаційного середовища ВВНЗ визначається тим, що воно не тільки надає можливість індивіду в одержанні необхідної для нього інформації, але й активно впливає на особистість того, кого навчають, з метою формування в нього готовності до реалізації військово-професійної функції.

5. Перевірку ефективності роботи щодо формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами інформаційних технологій було здійснено в НАПВУ в умовах педагогічного експерименту. За допомогою інтегрованих тестів було визначено рівень сформованості їх готовності до професійної діяльності на основі визначення коефіцієнта засвоєння Кз.

6. Результати дослідно-експериментальної перевірки підтвердили правомірність сформульованої гіпотези, ефективність розробленої технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів в умовах навчального інформаційно-технологічного середовища ВВНЗ.

7. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є такі напрямки подальшої роботи: формування пізнавального інтересу майбутніх офіцерів до професійної діяльності засобами НІТ; розробка змісту та структури модульного навчання курсантів за допомогою засобів НІТ.

Публікації автора:

1. Сіцінський А.С. Теоретичні основи використання інформаційних технологій у вищому військовому навчальному закладі // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Випуск №6. – К.: НПУ, 2001. – С. 177-181.

2. Сердюк Ю.І., Сіцінський А.С. Теоретична модель використання засобів інформаційних технологій в організації професійно-педагогічної підготовки // Збірник наукових праць. – №18, Ч.ІІ. – Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2001. – С. 217-222.

3. Сіцінський А.С. Структура і зміст професійно-педагогічної підготовки військового фахівця // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002 р. – №1. – С. 133-136.

4. Сіцінський А.С. Технологія організації професійно-педагогічної підготовки курсантів // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 6. – Вінниця: РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2002. – С. 186-187.

5. Сіцінський А.С. Проблема інформатизації вищої військової освіти для забезпечення ефективності військово-професійної підготовки офіцерських кадрів // теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 19 / За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М. Б., укладач – О. В. Михайличенко. – К.: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – С. 53-55.

6. Сіцінський А.С. Про дослідження використання засобів інформаційних технологій у формуванні готовності військового фахівця до професійної діяльності // Збірник наукових праць. – №20, Ч.ІІ. – Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2002. – С. 270-274.

7. Сіцінський А. С. Застосування інформаційних технологій у вищому військовому навчальному закладі // Наука і освіта. – №2. – Одеса: Південний науковий Центр АПН України. – 2002. – С. 81-82.

8. Сіцінський А.С. Підготовка майбутніх офіцерів у вищому військовому вузі: стан та перспективи // Психолого-педагогічні проблеми на рубежі тисячоліть: саморозвиток особистості. Збірник наукових праць за результатами міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: Технологічний університет Поділля, 2001. – С. 79-81.

9. Сіцінський А.С. Застосування інформаційних технологій у вищому військовому вузі // Єдність навчання та виховання майбутнього фахівця в організації педагогічного процесу. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 15-16 травня 2002 р. Частина ІІ. Тези виступів. – Одеса: Одеський інститут сухопутних військ. – 2002. – С. 60-63.