Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Войчук Вероніка Олександрівна. Формування готовності керівників до програмно-цільового управління розвитком позашкільного навчального закладу : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — К., 2006. — 229арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 180-202.Анотація до роботи:

Войчук В.О. Формування готовності керівників до програмно-цільового управління розвитком позашкільного навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна теорія та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2006.

У дисертації науково обґрунтовано та апробовано модель формування готовності керівників до програмно-цільового управління як фактора, що створює необхідні умови для запровадження технологій програмно-цільового управління в практичну діяльність позашкільних навчальних закладів.

У дослідженні на основі інтегративного і диференційного підходів до розвитку системи наукових знань введені нові та доповнені існуючі засади і положення програмного-цільового управління розвитком відкритих соціальних систем; здійснено адаптацію теоретико-прикладних засад програмно-цільового управління до специфіки позашкільних навчальних закладів, проведено системний розгляд позашкільного навчального закладу як складної відкритої соціально-педагогічної системи; визначено організаційно-педагогічні засади формування готовності керівників до реалізації специфічних функцій програмно-цільового управління, розроблено зміст навчального спецкурсу для системи післядипломної педагогічної освіти з проблем програмно-цільового управління.

Доведено, що ефективне формування готовності керівників до програмно-цільового управління розвитком позашкільного навчального закладу можливе за умов відповідного змістовного, технологічного і організаційно-педагогічного забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації керівників у системі післядипломної педагогічної освіти.

Публікації автора:

 1. Войчук В.О. Суспільні потреби і стратегічні напрями розвитку позашкільних навчальних закладів: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: “Імекс-ЛТД”, 2003. – 254 с.

 2. Войчук В.О. Організаційна структура позашкільного навчального закладу // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2003. – Вип. 28. – С. 235-240.

 3. Войчук В.О. Термінологічне визначення цільових установок освітніх закладів в системі наукових знань цільового управління // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2003. – Вип.29. – С.23-28.

 4. Войчук В. Позашкільний навчальний заклад у системі неперервної освіти: управлінський аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К. – 2004. – Випуск 3. – С.46-52.

 5. Войчук В.О. Мотивація як фактор готовності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів до ефективної діяльності // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко Л.Л.Макаренко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск LVI (56). – С.55-63.

 6. Войчук В.О. Програма розвитку позашкільного навчального закладу // Директор школи. – 2005. – № 37 (373), жовтень. – С.30-32.

 7. Войчук В.О. Програма розвитку позашкільного навчального закладу // Директор школи. – 2005. – № 38 (374), жовтень. – С.20-22.

 8. Войчук В.О. Програма розвитку позашкільного навчального закладу // Директор школи. – 2005. – № 39 (375), жовтень. – С.27-31.

 9. Войчук В.О. Інтегративні засади цільового підходу в здійснені управлінських функцій у позашкільному навчальному закладі. // Освіта на Луганщині: Науково-методичний журнал. – 2005. – №2 (23). – С.35-38.

 10. Войчук В.О. Формування готовності керівників позашкільних навчальних закладів до програмно-цільового управління як мета доцільної педагогічної діяльності // Таврійський вісник освіти: Науково-методичний журнал. – 2005. – №4 (12). – С.49-57.

 11. Войчук В.О. Аналіз теоретико-методологічних засад програмно-цільового управління як інтегрованої системи наукових знань// Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітньої практики в системі післядипломної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник / За ред. М.М.Заброцького. – Київ-Житомир, ЖІППО, 2006. – С.146-153.

 12. Войчук В.О. Цільовий підхід в управлінні позашкільними навчальними закладами (систематизація вимог цільового підходу до управління позашкільними навчальними закладами) // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко. – Випуск LІХ (59). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. –– С. 36-41.

 13. Войчук В.О. Програмно-цільове управління навчальними закладами // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23-25 жовтня 2002 р. / Укл. І.Д.Бех, О.В. Биковська, В.В.Вербицький, Л.І.Ковбасенко, Г.П.Пустовіт, А.Й.Сиротенко. – К.: РННЦ “ДІНІТ”. – 2003. – С.59 - 62.