Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Слоневська Ірина Борисівна. Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури: Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / АПН України; Інститут вищої освіти. - К., 2002. - 172 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 161-172.Анотація до роботи:

Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. – Київський національний економічний університет, Київ, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій на мікро- й макрорівнях, для ефективного задоволення інформаційних потреб з прийняття оперативних управлінських рішень. Визначено сутність, місце і роль оперативного обліку та контролю. Досліджено правове забезпечення, міжнародну практику регламентації договірних відносин, склад та структуру міжнародних економічних договорів. Визначено завдання і запропоновано методику здійснення оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями, за структурою відповідно до правил Інкотермс. Обгрунтовано необхідність впровадження економічного моделювання для попереднього визначення етапів та процесів оперативного обліку та контролю, завдань, результатів. Розроблено форми автоматизованих документів, їх реквізити.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо методології побудови, організації та застосування інформації оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями з метою оперативного управління на основі поглиблення її змісту та збагачення за рахунок поєднання знань з споміж кібернетики, обліку, контролю, інформатики, фінансів, оподаткування, міжнародного комерційного права. Це дало можливість сформулювати висновки теоретичного, методологічного та науково-практичного змісту, що відображують вирішення основних завдань дослідження.

1. Оперативний облік та оперативний контроль є первинними складовими управління, безпосередніми його функціями. В зв’язку з цим визначальним у їх формуванні та здійсненні є цілісна система оперативного регулювання та управління міжнародною фінансово-господарською діяльністю.

2. Удосконалення теоретичних засад оперативного обліку та контролю шляхом уточнення їх предмета, методу, завдань і показників, що характеризують результати операцій; класифікації міжнародної фінансово-господарської діяльності за ознаками: території діяльності; об’єкта; економічної сутності з урахуванням ринкових умов є необхідною умовою підвищення ефективності роботи суб’єктів господарювання та економічного рівня виконуваних операцій.

3. Сутність ведення оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями полягає передусім у здійсненні контролю за виконанням етапів міжнародних економічних контрактів (відвантаження, поставка, транспортування, митне оформлення, страхування) при їх логічному розподілі на конкретні стадії та окремі процеси за місцем знаходження об’єктів. Завдяки застосуванню сукупності методів оперативного обліку та контролю на конкретних стадіях виконання контрактів, що забезпечують отримання та обробку оперативної інформації з метою її використання в процесі оперативного управління, можна ефективно контролювати точне виконання зобов’язань контрагентів, забезпечити своєчасне та правильне проведення етапів операцій і визначення результатів діяльності.

4. Міжнародний контракт є базовим документом для оформлення домовленостей між контрагентами, що розташовані в різних країнах світу. Його досліджено у двох аспектах: правовому та економічному: правовому, оскільки він є юридичним документом, що засвідчує досягнення певних домовленостей між сторонами, що його уклали; економічному, оскільки він є документом, що містить певний набір фінансово-господарських показників. Запропонована базова структура міжнародного контракту та структурний розподіл інформації, що випливає з контракту, на довідкову, що підлягає оперативному обліку і є незмінною, та обліковоконтрольну, що підлягає поточному оперативному обліку та контролю і може змінюватись у процесі виконання конкретних умов контракту, є основою для організації та здійснення оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями.

5. Визначена система показників оперативного обліку та контролю, запропонований науково обґрунтований варіант кодування інформації для оперативної роботи за даними міжнародних економічних контрактів, розроблений електронний документ “Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю” дадуть можливість у повному обсязі виконувати основні завдання оперативного обліку та контролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями, застосовувати методи для обліку та контролю наявності й руху об’єктів, подій, процесів, що відбуваються з цими об’єктами на конкретних етапах та стадіях виконання контрактів, визначати результати здійснених процесів.

6. Удосконалена логіко-структурна побудова завдань оперативного обліку та контролю, запропоноване визначення їх залежно від виду міжнародної операції, об’єкта, форми розрахунку, транспортування, зберігання, страхування, моменту переходу права власності, застосування термінів Інкотермс, дасть змогу суб’єктам України на практиці повною мірою визначати конкретні завдання оперативного обліку та контролю за будь-якими видами міжнародних фінансово-господарських операцій.

7. Виокремлення оперативного обліку та конролю за міжнародними фінансово-господарськими операціями як первинної стадії обліку, застосування викладених методів оперативного обліку та контролю за конкретними зобов’язаннями контрагентів, що досліджувались за структурою та послідовністю відповідно до міжнародних комерційних правил Інкотермс і специфіки окремих стадій виконання цих операцій, а також згідно з чинним законодавством України забезпечать взаємопов’язане фактичне відображення та економічне узагальнення облікових і контрольних показників.

8. Дослідження специфіки, хронології, закономірностей, об’єктів, суб’єктів, форм та умов здійснення міжнародних фінансово-господарських операцій, обґрунтовання передумов і розробка концепції впровадження моделювання довели необхідність побудови економічних моделей, які забезпечуватимуть оперативний облік і контроль усіх змодельованих подій і процесів, що відбуваються під час виконання міжнародних фінансово-господарських операцій між резидентами та нерезидентами України на будь-якій митній або навіть на нейтральній території. Застосування економічного моделювання на макрорівні дасть можливість створювати багатоваріантні ситуації, які допоможуть знайти виважені оптимальні рішення для управління певних процесів, прораховувати події на перспективу та визначати державну економічну політику.

9. За умови автоматизованого опрацювання даних можна отримати будь-які оперативні звітні дані за визначеними параметрами та показниками. Навіть за тими міжнародними фінансово-господарськими операціями, що перебувають у процесі виконання, тобто є незавершеними. При застосуванні автоматизованої системи оперативного обліку та контролю керівництво підприємства зможе оперативно отримувати інформацію про стан фінансово-господарської діяльності у різних аспектах і на її основі швидко реагувати на хід економічних процесів, тобто, безпосередньо виконувати управлінську функцію. Враховуючи, що вихідні дані, які формуються під час роботи автоматизованої інформаційної системи, використовуватимуться в усіх ланках управлінської роботи, передбачено побудову вихідної інформації таким чином, щоб її можна було використовувати і для внутрішньої управлінської роботи, і для складання певної звітності за міжнародними фінансово-господарськими операціями згідно з державними регламентами та вимогами НБУ, Держкомстату, Держмиткому, ДПА.

10. Оперативний облік надає інформацію державним контрольним органам про хід виконання/невиконання певних фактів фінансово-господарської діяльності по підприємствах, галузі, країні в цілому. І особливим є те, що лише оперативний облік на макрорівні, у складі загальнонаціонального, надає оперативну звітну інформацію щодо здійснення міжнародних економічних операцій у натуральному, кількісному вираженні за товарами, які контингентуються, квотуються та ліцензуються, що відповідає багатостороннім міжнародним домовленностям України.

11. Організація роботи автоматизованої інформаційної системи центральних органів виконавчої влади спрямована на їх забезпечення інтегрованою інформацією: економічною, політичною, соціальною, екологічною, науковою, технічною, юридичною, основною метою якої є їх функціональна діяльність, безпосередньо пов’язана з регулюванням, контролем та управлінням міжнародною економічною діяльністю суб’єктів господарювання України. Вона грунтується на створенні сукупності відповідних баз даних за предметними галузями міжнародної фінансово-господарської діяльності та організації функціонування інструментальних засобів автоматизованої системи, які забезпечать реалізацію функцій служб усіх рівнів відповідних органів центральної виконавчої влади.

12. Реалізація економічних реформ та структурна реорганізація окремих секторів економіки України до ринкових умов господарювання передбачають переосмислення ролі та значення міжнародної економічної діяльності, регулювання якої відбувається як на макро-, так і на мікрорівні. Для цього запрпоновано застосовувати оперативну інформацію (і визначено яку саме), отриману з різних джерел: Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Держмиткому, НБУ, Держкомстату, Мінфіну, Міністерства закордонних справ, ДПА, Держказначейства, Рахункової палати, галузевих центральних органів виконавчої влади. Завдяки відповідному її опрацюванню, можна швидко оволодіти міжнародною економічною ситуацією і реагувати на неї. Це дасть можливість координувати дії центральних органів виконавчої влади для повноцінної інтеграції України до світової економічної системи та виходу на глобальні торговельні ринки в якості рівноправного і повноцінного партнера.

13. Застосування оперативної облікової, контрольної та аналітичної інформації дасть змогу швидко оволодіти необхідними даними для прийняття оперативних управлінських рішень на будь-якому рівні управління — як мікро-, так і макроекономічному: на рівні відповідальної особи за виконання певного етапу міжнародного контракту, контракту в цілому; на рівні підрозділу підприємства, що забезпечує виконання певного виду його міжнародної діяльності, підприємства в цілому; на рівні міністерства чи відомства, Кабінету Міністрів України, НБУ; на рівні Верховної Ради України. Прийняття управлінських рішень державними органами всіх рівнів, завдяки впровадженню автоматизованого опрацювання оперативної інформації, надасть можливість вживати заходів щодо: прогнозування виходу національних товарів, робіт, послуг на закордонні ринки збуту; стимулювання розвитку експорту; заохочення надходження іноземних інвестицій у різних формах; розширення, інновації та переозброєння виробничих потужностей з метою виробництва імпортозамінної продукції; освоєння нових ринків збуту національного експорту; інтеграції національної економіки у європейську спільноту; подальше удосконалення власної законодавчої та нормативної бази; розробки та запровадження організаційних і правових заходів підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності.

Публікації автора:

Монографія:

Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. –268с. (15,57 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Кузьмінський Ю.А. Окремі питання обліку зовнішньоекономічної діяльності // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ. –1999. –№9. –С.180–183. (0,4 друк. арк.).

2. Кузьмінський Ю.А. Зовнішньоекономічна діяльність – як специфічний об’єкт обліку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Вип. 6. –Ужгород: Ужгородський університет, -2000. –С.223–225 (0,3 друк. арк.).

3. Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік міжнародних економічних операцій як складова загальної системи обліку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий наук. зб. Випуск 8/ Відп. ред. С.Ф.Покропивний. –К.: КНЕУ, -2000. –С.357–363 (0,35 друк. арк.).

4. Кузьмінський Ю.А. Застосування методів оперативного обліку за експортними операціями у галузі зовнішньоекономічної діяльності // Вчені записки. Наук.зб. –Вип.3/Відп.ред. В.С.Савчук. –К.:КНЕУ, –2001. –С.258–270 (0,75 друк. арк.).

5. Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік та контроль операцій з імпорту // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Економіка. Вип.51. –К.:Київський університет, –2001. –С.45–49 (0,25 друк. арк.).

6. Кузьмінський Ю.А. Міжнародна економічна діяльність з позиції господарського обліку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб.научн.трудов. –Донецк: ДонНУ, –2001. –С.382–384 (0,25 друк. арк.).

7. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку бартерних операцій у міжнародній економічній діяльності // Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. Наук.зб./За ред.З.Г.Ватаманюка. Формування ринкової економіки в Україні. Спец.вип.7. –Львів: Інтереко, –2001. –С.315–323 (0,5 друк. арк.).

8. Кузьмінський Ю.А. Юридичні аспекти історичного розвитку обліку // Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб. Вип.6 / Відп.ред. О.П.Степанов. –К.: КНЕУ, –2001. –С.317–320 (0,32 друк. арк.).

9. Кузьмінський Ю.А. Зовнішньоекономічний контракт - основне джерело інформації для організації та проведення оперативного обліку (переробка іноземної давальницької сировини) // “Регіональні перспективи”. Науково-практичний журнал. –2001. –№2–3. –Кременчук: Асоціація “Перспектива”, –С.54–58 (0,6 друк. арк.).

10. Кузьмінський Ю.А. Особливості організації та здійснення експортно - імпортних операцій (обліковий аспект) // Маркетинг: теорія і практика. Зб.наук.праць Східноукраїнського національного університету №7 / Ред.кол.: І.Л.Решетнікова (гол.ред.). –Луганськ: СНУ, –2001. –С.52–62 (0,76 друк. арк.).

11. Кузьмінський Ю.А. Основні завдання відображення в обліку умов “Інкотермс” за міжнародними економічними операціями // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. “Економіка”. Вип. 8. –Ужгород: Ужгородський університет, 2001. –С.205–209 (0,4 друк. арк.).

12. Кузьмінський Ю.А. Особливості здійснення операцій з українською давальницькою сировиною у міжнародних економічних відносинах та їх бухгалтерський облік // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб.наук.праць. Вип. 105. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2001. –С.82–93 (0,55 друк. арк.).

13. Кузьмінський Ю.А. Автоматизований оперативний облік операцій з імпорту в міжнародної економічної діяльності підприємств // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. –Житомир: –2001. –№16. –С.52–62 (0,6 друк. арк.).

14. Кузьмінський Ю.А. Джерела формування інформаційної бази даних міжнародної економічної діяльності в центральних органах виконавчої влади // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. Вип. 116. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2001. –С.41–50 (0,45 друк. арк.).

15. Кузьмінський Ю.А. Розвиток документування договірних торговельних відносин у міжнародній практиці з точки зору застосування методів оперативного обліку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий наук.зб. Вип. 9 / Відп.ред. О.О.Беляєв. –К.:КНЕУ, –2001. –С.99–109 (0,5 друк. арк.).

16. Кузьмінський Ю.А. Регулювання бартерних (товарообмінних) операції у міжнародній економічній діяльності // Підприємництво, господарство і право. –2002. –№3. –С.118–121 (0,7 друк. арк.).

17. Кузьмінський Ю.А. Макроекономічне регулювання операцій толлінгу у міжнародній економічній діяльності // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. Вип. 128. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2002. –С.103–112 (0,47 друк. арк.).

18. Кузьмінський Ю.А. Особливості оподаткування міжнародного бартеру // Підприємництво, господарство і право. –2002. –№4. –С.113–116 (0,65 друк. арк.).

19. Кузьмінський Ю.А. Особливості оподаткування міжнародних толлінгових операцій у суб’єктів господарювання України. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. Вип. 129. –Дніпропетровськ: ДНУ, –2002. –200с., –С.3–14 (0,55 друк. арк.).

20. Кузьмінський Ю.А. Економічна сутність операцій з експорту та імпорту товарів і їх вплив на організацію обліку // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля №2(48). –Луганськ:СНУ, –2002. –С.68–72 (0,3 друк. арк.).

21. Кузьмінський Ю.А. Консигнаційні операції у зовнішньоекономічній діяльності – вирішення проблеми подовження термінів виконання контрактів // Стратегія економічного розвитку України. Наук.зб. Вип.(1)8 / Відп.ред. О.П.Степанов. –К.:КНЕУ, –2002. –С.360–369 (0,7 друк. арк.).

22. Кузьмінський Ю.А. Використання міжнародних умов Інкотермс в оперативному обліку перевезення та страхування експортного вантажу // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. –Житомир:ЖІТІ, –2002. –№18. –С.50–57 (0,6 друк.арк.).

23. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація обробки інформації в обліку про міжнародну фінансово-господарську діяльність // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. “Економічні науки”. Вип. 2. –2001. –№4(2). –Полтава:ПУСКУ, –2001. –С.96–100 (0,45 друк. арк).

Публікації в інших виданнях:

1. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г. Лук'яненко Л.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Колективна монографія. Затверджено Вченою Радою КНЕУ –К.: ПЗЗ, 1998. –183с., –С.19–27, 86–108 (11,5друк. арк., особисто здобувачу належить викладення особливостей міжнародних договірних та фінансових умов контрактів, обсяг авторської частини 3,2 друк. арк.).

2. Кузьмінський Ю.А. Определение финансовых затрат при выполнении международных торговых операций в соответствии с Инкотермс-90. Правила ИНКОТЕРМС–1990/2000. Составитель А.П.Виниаминова. –К.:Юстиниан, 2002. –608с., –С.474–509 (27,85 друк. арк., особисто автору належить 4 друк. арк.).

3. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г. Лук'яненко Л.І. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навч.посібник. Допущено Міносвіти –К.:Аграрна наука, 2000. –396с., –С.18–28, 135–160, 300–311 (23 друк. арк., особисто здобувачу належить викладення обов’язкових умов контракту та розрахункових умов міжнародних контрактів, обсяг авторської частини 3,8 друк. арк.).

4. Кузьмінський Ю.А. Місце бухгалтерського обліку в системі управління маркетингом // Маркетинг: теорія і практика. Зб.наук.праць. Східноукраїнського державного університету. –Луганськ: СУДУ, –2000. –С.133–136 (0,15 друк. арк.).

5. Кузьмінський Ю.А. Оперативний контроль за зовнішньоекономічними операціями // Психологія і суспільство. –Тернопіль:ТАНГ, –2001. –№4. –С.59–65 (0,6 друк. арк).

6. Кузьмінський Ю.А. Терміни “зовнішньоекономічна діяльність” та “міжнародна економічна діяльність” – чи є це тотожністю? // Українська термінологія і сучасність. Зб.наук.праць. Вип.4 / За ред.Л.О.Симоненко. –К.:КНЕУ, 2001. –С.128–130 (0,18друк. арк).

7. Кузьмінський Ю.А. Застосування оперативного обліку інвестиційної діяльності в Україні // Зб.наук.доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання". –Чернівці:МКП “Склавія–94”, –1997. –С.62–64 (0,17 друк. арк.).

8. Кузьмінський Ю.А. Удосконалення автоматизованого опрацювання облікової інформації // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання". –Львів:ЛКА, –1997. –С.46–47 (0,12 друк. арк.).

9. Кузьмінський Ю.А. Особливі передумови організації оперативного обліку та контролю за операціями з давальницькою сировиною // Зб.текстів доповідей на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. –Житомир:ЖІТІ, –2000. –№12. –С.191–193 (0,15 друк. арк.).

10. Кузьмінський Ю.А. Необхідність удосконалення автоматизованої обробки облікової інформації // Тези доповіді 2 міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіку та бізнес”. –Ірпінь:ДПАУ, –2001. –С.266–268 (0,15друк. арк.).

11. Кузьмінський Ю.А. Моделювання – як метод оперативного обліку та контролю міжнародних фінансово-господарських операцій. Зб.тез і текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” 16–17.05.2002. –Житомир: ЖІТІ, –2002. –С.98–101 (0,2 друк. арк.).