Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Павленко Ірина Григорівна. Формування екологічної культури молодших школярів засобами мистецтва : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2002.Анотація до роботи:

Павленко І.Г. Формування екологічної культури молодших школярів засобами мистецтва. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2002.

Вивчалися теоретичні аспекти наукового обґрунтування історії виникнення, розвитку та сучасного стану проблеми формування екологічної культури молодших школярів. Розкрито поняття "екологічна культура", розглянуті її взаємозв’язки з екологічною свідомістю і екологічним мисленням, виявлені сутність та рівні сформованості екологічної культури в учнів початкових класів. Подана й практично реалізована система педагогічних умов формування екологічної культури молодших школярів засобами мистецтва, яка спрямована на формування образу світу та морально-естетичного ставлення до природи.

Публікації автора:

  1. Павленко І.Г. Моделювання навчально-виховного процесу по формуванню екологічної культури молодших школярів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2000. - № 1. - С. 193 - 197.

  2. Павленко І.Г. Формування екологічної культури як основи морально-духовного розвитку молодших школярів // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді). – Зб. наук. пр. – К.: Пед. думка, 2000. – Кн. II. – С. 48-51.

  3. Павленко І.Г. Виховання екологічної культури молодших школярів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 1999. - № 4 (14). - С. 109 - 113.

  4. Павленко И.Г. Творческий подход к воспитанию экологической культуры // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. - Київ - Запоріжжя, 1999. - Вип. 15. - С. 36 - 40.

  5. Павленко І.Г. Екологічне виховання як засіб соціалізації особистості молодшого школяра // Соціалізація особистості: Міжкафедральний зб. наук. ст. / За заг. ред. А.Й.Капської. - К.: НПУ, 1998. - Випуск 3. - С. 87 - 94.

  6. Павленко И.Г. Организация творческой активности учащихся начальных классов в процессе формирования экологической культуры // Творчість в технології виховання та навчання: Зб. наук. пр. / Редкол.: І.А.Зязюн, В.В.Крижко, Н.Г.Ничкало, Т.І.Сущенко та ін. - Київ – Запоріжжя, 1998. - С. 109 - 113.

  7. Павленко И.Г. Взаимосвязь экологической и речевой культуры в процессе развития творческой активности младших школьников // Розвиток творчих здібностей дітей засобами мовлення: Зб. наук. пр. / Ред. колегія: А.М.Богуш, П.І.Білоусенко та ін. - Київ - Запоріжжя, 1998. - С. 214 - 223.

  8. Павленко І.Г. Зміст освіти в початковій школі та проблема формування екологічної культури школярів // Нові педагогічні технології в контексті сучасних концепцій змісту освіти: Зб. ст. за матеріалами Всеукраїнської науково - методичної конференції (Луганськ. 17-18 березня 1998 р.) / Ред. кол.: О.І.Пометун (відп. ред.) та ін. - Луганськ: ЛДПІ, 1998. - С. 118 - 120.