Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Орлова Наталія Володимирівна. Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О.А.Захаренка. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Орлова Н.В. Формування духовних цінностей у дітей і молоді в творчій спадщині О.А. Захаренка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008.

Дисертація містить дослідження історико-теоретичних і методичних аспектів формування духовних цінностей у дітей і молоді в творчій спадщині О.А. Захаренка.

Проведено ретроспективний аналіз формування духовних цінностей, що дало можливість визначити основні напрями їх розвитку, розкрити зміст, форми, методи формування духовності видатними прогресивними діячами та педагогами-попередниками „вчителя із Сахнівки”. Відмічена складність системи ціннісних орієнтацій, що пов’язана із соціально-економічними, суспільними особливостями держав, епох.

Педагогічна система О.А. Захаренка охоплює всі сфери діяльності закладу освіти та передбачає наскрізну інтеграцію її підсистем у процес навчання, позакласну та позашкільну роботу. Визначено тенденції, шляхи, форми, методи становлення й розвитку системи духовних цінностей дітей і молоді. Педагогом-новатором створено навчально-методичну базу для її організації. На якісно новому рівні організовано співробітництво сім’ї, школи й громадськості. В школі створено середовище особливої „духовної атмосфери”. Реалізовано систему формування духовних цінностей. Трансформація морально-духовних цінностей у глибокі переконання учнів, в їхню потребу являє собою складний процес, що відбувався впродовж їхнього навчання у школі.

Обґрунтовано концептуальну модель формування духовних цінностей в учнів Сахнівської школи. В основу її розробки покладена система методичної роботи директора школи, основні напрями та методичні засади формування духовних цінностей у дітей і молоді.

Окреслено можливості творчого використання досвіду педагога-новатора О.А. Захаренка з формування духовних цінностей у дітей та молоді в освітніх навчальних закладах.

Публікації автора:

Навчальні посібники:

 1. Орлова Наталія. Захаренко О.А. Роздуми, поради, мрії: Навч. посібник / Упорядник Орлова Наталія. – К.: Науковий світ, 2006. – 52 с.

 2. Біда О.А., Орлова Н.В., Прокопенко Л.І., Тимошенко Ю.В. Тлумачний словник-довідник моральних та духовних понять і термінів: Навч. посібник: / За ред. Л.І. Прокопенко. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – 244 с.

 3. Захаренко С.О., Орлова Н.В. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка. Навчальне видання. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – 251 с.

 4. Захаренко С.О., Орлова Н.В. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей: Навч. посібник / Укладачі: Захаренко С.О., Орлова Н.В.; За ред. Л.І. Прокопенко. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006.– 288 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Орлова Н.В. Проблема духовності в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених / Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. університету імені Павла Тичини. – К.: Міленіум, 2005. – С. 174-181.

 2. Орлова Наталія. Самоврядування – один із засобів самовиховання (з досвіду роботи педагога-новатора О. Захаренка) / Зб. наук. пр. „Психолого-педагогічні проблеми сільської школи”. – К.: Міленіум, 2005. – Випуск № 13. – С. 191-197.

 3. Орлова Н.В. Духовне становлення особистості в педагогічній спадщині О. Захаренка // Рідна школа. – № 12. – 2005. – С.56-58.

 4. Орлова Наталія. Формування патріотичних та громадянських почуттів учнів (на матеріалі педагогічної спадщини О. Захаренка) // Рідна школа. – № 3. – 2006. – С. 39-41.

 5. Прокопенко Л.І., Біда О.А., Орлова Н.В. Формування духовних цінностей засобами трудового виховання (історичний аспект) // Вісник Черкаського університету. - Серія: Педагогічні науки. – Випуск 84. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – 2006. – С. 114-120.

 6. Захаренко Сергій, Орлова Наталія. Роль сім’ї у формування особистості (підґрунтя формування педагогічних поглядів О. Захаренка) / Зб. наук. пр. „Психолого-педагогічні проблеми сільської школи”. – К.: Міленіум, 2006. – Випуск № 15. – С. 190-196.

 7. Орлова Н.В. Формування духовних цінностей. Від Сократа до Захаренка. // Наукові записки Вінницького держ. пед. університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 18. – Вид. „Діло” ТМ. – 2006. – С. 190-195.

 8. Орлова Н.В. Спільна робота школи і сім’ї у створенні атмосфери духовного розвитку учнів у творчій спадщині О. Захаренка // Зб. наук. пр. Волинського держ. університету імені Лесі Українки „Проблеми педагогічних технологій”. – Випуск 2 (31). – Луцьк. – 2005. – С. 124-131.

 9. Орлова Н.В. Місце вчителя, вихователя у формуванні особистості: Ретроспективний аспект // Наукові записки. – Випуск 71. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ. КДПУ імені В. Винниченка. – 2006. – С. 212-216.

 10. Орлова Н.В., Прокопенко Л.І., Біда О.А. Авторська Олександра Антоновича Захаренка середня загальноосвітня школа села Сахнівки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області // Вісник Черкаського університету. - Серія: Педагогічні науки. Випуск 98. – Черкаси, 2007. – С. 3-6.

Статті та тези у наукових збірниках та збірниках матеріалів конференцій:

 1. Біда О.А., Орлова Н.В. Взаємодія школи та сім’ї зі створення умов духовного розвитку учнів у творчій спадщині О. Захаренка. – Rodzina i jej wartosci w wielokulturowym spoeczestwie Europy (Family and its Values in Multicultural European Society) // Wysza Skoa Umiejtnoci Pedagogicznych i Zarzdzania w Rykach / Redakcja naukowa Joanna Majchrzyk-Mikua Jan Saran. – Ryki, 2006. – P. 308-315.

 2. Орлова Н.В. Система духовних цінностей учнів і молоді сільської місцевості в діяльності О.А. Захаренка // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Умань, 17-18 листопада 2005 р.). „Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті процесів глобалізації”. – К.: Міленіум . - 2005. - С. 160-163.

 3. Орлова Н.В. Воспитание духовности учащихся в Сахновской школе на истории родного края / Развитие личности в поликультурном образовательном пространстве. – Международный конгресс // IV славянские педагогические чтения ( 30 июня 2005). – Черкассы. – 2005. – С.20.

 4. Орлова Н.В. Підґрунтя формування педагогічних поглядів О. Захаренка про роль сім’ї у формуванні особистості // Матеріали Всеукр. пед. читань, присвячених Дню народження О.А. Захаренка (м. Черкаси, 2 лютого 2006 р.). „Буде школа – буде село – буде держава. – Черкаси, 2006. – С. 46-48.

 5. Орлова Н.В. Особистість і колектив у творчості О.А. Захаренка // IV Всеукр. пед. читання (с. Сахнівка, 19 травня 2006 р.). „Педагогіка добротворення як основоположний принцип гуманістичної педагогіки Олександра Антоновича Захаренка”. – Сахнівка, 2006.

 6. Орлова Н.В. Природовідповідний гармонійний розвиток дитини. Від Сократа до Захаренка // Другі Всеукр. пед. читання „ Формування загальнолюдських цінностей засобами едукаційного процесу в закладах освіти”, присвячені Дню народження Михайла Павловича Гусака. – Черкаси, 2006. – С. 32-39.

 7. Орлова Н.В. Міжпредметні зв’язки у системі вивчення дисциплін природознавчого циклу в початкових класах // Всеукр. Захаренківські пед. читання до 70-ти річчя від дня народження О. Захаренка (м. Черкаси, 2 лютого 2007 р.). „Теоретико-методичні засади формування творчої особистості”. – Черкаси, 2007.

 8. Захаренко С.О., Карапузова Н.Д., Орлова Н.В. Шляхи реалізації завдання утвердження загальнолюдських цінностей в Сахнівській школі // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя сільської школи”(м. Умань, 4-5 жовтня 2007р.). – Умань: РВЦ „Софія”, 2007. – С.76- 77.