Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Харчук Христина Романівна. Формування архітектури Трускавця у XIX - першій половині XX ст. (на прикладі курортної забудови) : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005.Анотація до роботи:

Харчук Христина Романівна. Формування архітектури Трускавця у ХІХ – першій половині ХХ ст. (на прикладі курортної забудови). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за

спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. –

Національний університет „Львівська політехніка”, Львів, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню формування архітектури міста Трускавця у ХІХ – першій половині ХХ ст. – одного з найбільш відомих сьогодні курортів

України. На підставі архівних матеріалів та власних натурних досліджень виявлені передумови і сукупність чинників, які впливали на її формування.

В дослідженні визначені основні періоди локалізації архітектури курортної забудови Трускавця. Вперше створена цілісна картина формування архітектури історичної курортної забудови Трускавця, проаналізований сучасний її стан. Вказані практичні шляхи розв’язання актуальних сьогодні проблем охорони та збереження історичної спадщини. Показана роль архітектурної спадщини досліджуваного періоду у подальших процесах сучасного і перспективного містобудівного розвитку, а також у формуванні архітектурного образу курорту.

Згідно з висновками роботи запропоновано внести Трускавець до Списку історичних населених місць України, а об’єкти його історичної спадщини до Державного реєстру національного культурного надбання „Пам’ятки архітектури і містобудування”. Результати роботи впроваджені при виконанні проектних робіт з корегування генерального плану Трускавця 2003 р.

1. Аналіз літературних та архівних джерел показує, що курортна забудова Трускавця періоду ХІХ – першої половини ХХ ст. досі ще комплексно не досліджувалася. Особливо невизначеною є ситуація у стильовому аспекті, архітектурно-просторовий аналіз взагалі відсутний. Літературні джерела за даною тематикою носять, здебільшого, описовий характер.

2. У результаті архітектурно-просторового аналізу на підставі літературних джерел і картографічних матеріалів 1853 р., 1906 р. і 1930 р. виявлено три основні періоди локалізації курортної забудови Трускавця. У перший період (1827-1894 рр.) курортна забудова була сконцентрована в центральній частині поселення. У другий період (1895-1920 рр.) сформувалася квартальна забудова і вулична мережа Трускавця. У третій період (1921-1939 рр.) відбулося поширення курортної забудови на нові території; активно розбудовуються тогочасні околиці міста: північна, північно-східна, південно-східна і західна. Встановлено, що у центральній частині Трускавця переважала садибна 2-3 поверхова дерев’яна забудова; а на околицях – мурована забудова. У формуванні курортної забудови відповідно для кожного з зазначених періодів локалізації виявлено характерні типи ситуаційних планів ділянок: в перший і другий періоди ділянки мали, переважно, регулярний характер розпланування, в третьому періоді – нерегулярний.

3. За результатами стильового аналізу встановлено, що:

– на базі архітектурних прототипів і аналогів у досліджуваний період в Трускавці було сформовано 16 стильових напрямків історизму, модерну і функціоналізму та виявлені поодинокі приклади класицизму;

– хронологічна зміна цих напрямків простежується, в основному, у трьох визначених періодах: у перший період (1827-1894 рр.) частково виявлені форми класицизму та застосовуються форми історизму; другий (1895-1920 рр.) базується на формах модерну; для третього (1921-1939 рр.) властиві взаємопереплетіння місцевих архітектурних рис – продовження стилю модерн в його традиційних формах та протофункціоналізму і функціоналізму;

– базовим елементом у формуванні архітектурної стилістики об’єктів курортної забудови стала архітектурна деталь. Особливу роль при формуванні стилістики в

періоди історизму і модерну відігравали орнаментальні мотиви.

4. За результатами архітектурно-композиційного аналізу виявлено, що:

– прототипами вілл курортної забудови Трускавця у формах історизму та модерну

стали: для „швейцарського стилю” – вілла-шале, для „закопанського стилю” – західноєвропейська вілла у поєднанні з формами традиційної хати гор’ян-ґуралів, для „садибного стилю” – так званий „старопольський дворик” – маґнатська садиба з епохи пізнього бароко і класицизму, для українського модерну – західноєвропейська вілла у поєднанні з формами народної традиційної хати Прикарпаття. Санаторії періоду функціоналізму у Трускавці формувалися за аналогами центральноєвропейської архітектури. На основі цих архітектурних прототипів та аналогів встановлено, що в періоди історизму та модерну переважають центральноосьові симетричні та асиметричні архітектурно-композиційні вирішення, у функціоналізмі – асиметричні. У формуванні архітектурно-композиційних вирішень курортної забудови важливу роль відігравав вибір кута будівлі, а також взаємне розташування окремих структурних елементів фасадної композиції.

– аналіз за типами планувальних вирішень виявив, що для архітектури курортної забудови Трускавця в період історизму характерні анфіладне та коридорне планування; для модерну – коридорне та анфіладне з центральним холом; для функціоналізму – коридорне та змішане.

– графоаналітичний аналіз пропорцій фасадів свідчить, що архітектурно-композиційні схеми характерні для історизму та модерну повторюються пізніше у традиційних формах модерну.

5. Характерною особливістю архітектурної стилістики Трускавця в періоди історизму та модерну є подібність архітектурно-композиційних вирішень. Закономірності проявляються у використанні елементів історизму в модерні 1895-1920-х рр. та у повторенні рис модерну в його традиційних формах у 1920-1930-х рр., а також, частково, у протофункціоналізмі. Відмінності історизму та модерну полягали в застосуванні базових архітектурних елементів та орнаментальних мотивів. Для функціоналізму характерною є принципова відмінність архітектурної стилістики та об’ємно-просторової композиції від періоду модерну.

6. Стверджено, що за станом на 1939 р. у Трускавці існувало 320 об’єктів курортної забудови. Згідно з проведеними автором дослідженнями у 2001-2003 р. з них залишилося 125; у задовільному технічному стані перебуває 75% збереженої забудови. Результати дослідження дозволяють пропонувати включити до Державного реєстру національного культурного надбання „Пам’ятки архітектури і містобудування” 71 об’єкт курортної забудови. Доцільно ставити питання про перевід 20 існуючих об’єктів культурної спадщини з статусу пам’ятки місцевого значення до статусу державного значення, оскільки в Україні подібних пам’яток майже не збереглося.

7. Проведені дослідження дозволили сформулювати рекомендації щодо визначення архітектурно-просторової структури курортної забудови, що дало підставу обґрунтовано встановити межі цінного природно-архітектурного середовища, яке повинно підлягати охороні. У сукупності це дозволило виділити історичний ареал та визначити межу комплексної зони охорони пам’яток архітектури центральної частини міста ХІХ – першої половини ХХ ст.

(з врахуванням потенційних об’єктів збереження).

8. Сформульовано рекомендації щодо реставрації об’єктів курортної

забудови. Встановлено, що до об’єктів архітектурної спадщини курорту, які необхідно зберегти в автентичному стані, відноситься 80 % існуючих будівель. До об’єктів, які можна перебудувати шляхом реконструкції (з перебудовою будівлі з метою вдосконалення функціональних вирішень відповідно до сучасних умов) та регенерації будівлі, відноситься 20 % будівель.

9. У роботі запропоновано наступні принципи збереження історичної курортної забудови:

а) принцип збереження синкретичності цінного природо-архітектурного середовища, який полягає в нероздільності та взаємозв’язку його основних компонентів. Реалізацію принципу забезпечує регенерація природо-архітектурного середовища, яка здійснюється шляхом встановлення меж історичного ареалу на території міста і дотримання в цих межах відповідного пам’ятко-охоронного режиму;

б) принцин збереження історичної традиційності розпланування кварталів курортної забудови в межах історичного ареалу, сформованої у ХІХ – першій половині ХХ ст., полягає в охороні, збереженні та відновленні історичного середовища шляхом встановлення спільної зони охорони центральної частини Трускавця;

в) принцип збереження гармонійності архітектурного образу курортної забудови полягає в усуненні диспропорції між історичним архітектурним середовищем та великогабаритною забудовою другої половини ХХ ст. Реалізацію принципу забезпечує створення „екрануючої забудови” з нових об’єктів з відповідним масштабом та архітектурно-композиційною довершеністю їх вирішення;

г) принцип відтворення автентичності архітектурного образу при реставрації виявлених цінних будівель і споруд та ретроспективному відтворенні курортної забудови Трускавця ХІХ – другої половини ХХ ст. шляхом максимального наближення їх архітектурних форм до втраченого оригіналу;

д) принцип збереження регіональності архітектурного образу шляхом використання традиційних архітектурних форм забудови при створенні сучасних будівель та їх комплексів.

10. На основі проведених досліджень складено відповідні обґрунтування для включення Трускавця у Список історичних населених місць України, враховуючи збереження планувальної структури ХІХ – першої половини ХХ ст. у центрі міста, наявності значної кількості цінних будівель (пам’яток архітектури) та визначних місць (природо-антропогенних витворів).

Публікації автора:

Статті у фахових наукових виданнях

1. Харчук Х. Р. Парк в містобудівному розвитку Трускавця // Вісник Львівського державного аграрного університету. - Львів, 2003. - № 4. - С. 235-240.

2. Посацький Б. С., Харчук Х. Р. Урахування культурної спадщини у генеральному

плані міста-курорту Трускавця // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. Осєтрін М.М. - Київ: КНУБА, 2003. - Випуск

№10. - С. 162-170. (Внеском автора є проведення натурних обстежень, опрацювання

архівних джерел та формування графічного матеріалу).

3. Харчук Х. Р. Містобудівний розвиток Трускавця періоду ХІХ – першої половини ХХ ст. // Сборник научных трудов Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Архитектурное наследие и дизайн. - Одесса: „Астропринт”, 2003. - Выпуск № 4. -

С. 102-109.

4. Харчук Х. Р. Формування архітектурно-композиційних вирішень курортної забудови Трускавця ХІХ – першої половини ХХ ст. // Збірка наукових праць вузів художньобудівельного профілю України і Росії. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під заг. ред. Н. Є. Трегуб. - Харків: ХДАДМ, 2003-2004. - Випуск №3-4. - № 1-2. - С. 161-164.

5. Харчук Х. Р. Роль архітектурних традицій та основні принципи регенерації містобудівної та архітектурної спадщини Трускавця // Вісник ЛДАУ. - Львів, 2004. - №5. - С. 314-318.

6. Харчук Х. Р. Основні періоди формування курортної забудови Трускавця та їх ідеологічне підґрунтя (ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. - „Архітектура”. - Львів, 2004. - № 505. - С. 222-226.

7. Харчук Х. Р. Курортна забудова Трускавця періоду ХІХ – першої половини ХХ ст. Проблеми та стан її збереження // Пам’ятки архітектури. - Київ, 2004. - №1. -

С. 40-45.

8. Харчук Х. Р. Cтилістичні ознаки функціоналістичних будівель Трускавця // Сборник научных трудов Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Изучение и охрана архитектурного наследия. - Одесса: „Астропринт”, 2004. - Выпуск №5. -

С. 107-113.

9. Харчук Х. Р. Колишні фортифікаційні споруди Трускавця та використання їхніх територій в туристичному бізнесі // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. - „Архітектура”. - Львів, 2004. - № 506. - С. 201-206.

Інші публікації

10. Харчук Х. Р. Дерев’яні вілли Трускавця та проблеми їх збереження // Будуємо інакше. - Львів, 1999. - №5. - С. 21-23.

11. Харчук Х. Р. Вілли „Світезянка” і „Ґражина” в Трускавці (Походження назв вілл і короткі історичні відомості) // Архітектурний вісник. - Львів, 2002. - №3-4 (16). -

С. 43-44.

12. Харчук Х. Р. Будівництво лікувальних споруд у Трускавці в період 1827-

1939 років // Архітектурний вісник. - Львів, 2003. - № 1 (17). - С. 26-31.

13. Сharczuk Ch. Historia budownictwa urzdze leczniczych i rozwj infrastruktury w Truskawcu do pocztku drugiej wojny wiatowej // Polska i jej wschodni ssiedzi. - Rocznik uniwersytetski. - Rzeszw, 2004. - T. 5. - S. 116-125.