Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Алі Мохаммед Ібрагім Каузі. Формування архітектури міст Ємену VІІ-ХІХ століть : Дис... канд. наук: 18.00.01 - 2002.Анотація до роботи:

Каузі Алі Мохаммед. Формування архітектури міст Ємену VII–XIX століть.

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. Одеська державна академія будівництва і архітектури. – Одеса, 2001.

Кандидатську дисертацію присвячено особливостям формування архітектури міст Ємену VII–XIX століть, унаслідок чого було досліджено і класифіковано основні риси і закономірності розвитку єменської середньовічної архітектури, а також типологічний аналіз зодчества Ємену доби середньовіччя. Розглянуто історіографію цих питань. Це дало можливість висвітлити морфологію єменської архітектури на різних етапах розвитку: від початку ісламізації до пізнього середньовіччя.

У роботі використано натурні обстеження, літературні джерела й історико-архітектурний аналіз.

Дослідження виконано в межах території Республіки Ємен доби середньовіччя. Наукова новизна і практичне значення такі:

– вперше виконано комплексне дослідження щодо розвитку національної архітектури в історичних центрах Ємену;

– визначено основні риси і закономірності розвитку архітектури середньовічного Ємену, а також типологічне її проаналізовано;

– здійснено класифікацію містобудівних, об'ємно-просторових і архітектурно-художніх вирішень.

Матеріали дисертації передбачені для використання у подальших наукових дослідженнях, у практиці реставраційних робіт, а також у підготовці архітекторів в національній і міжнародній системах освіти.

Унаслідок проведеного наукового дослідження у цій дисертаційній роботі встановлено:

1. Актуальність та новизна наукової теми "Формування архітектури міст Ємену VII–XIX століть". У розвідці використано методи хронологічної послідовності, комплексності дослідження, архітектурного аналізу та зіставлення, еволюційних перетворень, теоретичного та графічного аналізів.

2. Було здійснено аналіз літературних джерел та наукових досліджень, які тою чи іншою мірою висвітлюють або торкаються історично-архітектурних аспектів формування єменської архітектури. Вперше розроблено історично-архітектурну періодизацію, на основі якої стало можливим зробити науково обгрунтований фактологічний аналіз будівництва Ємену.

3. Унаслідок фактологічного аналізу виявилася своєрідність формування північної та південної єменської шкіл. У ранні часи ісламізації (VII–X ст.) на архітектуру Ємену значно вплинули традиції стародавнього періоду. Значне місце у цей період належало архітектурі фортець. Основними історичними центрами Північного Ємену є Сана, Саада, Таїзз, Забід, Джібла, Ібб. У Південному Ємені велика кількість пам'яток національної архітектури зосереджена у Хадрамауті (Тарім, Шібам, Сайюн, Енаті), а також у Мукаллі та Адені.

4. Встановлено, що розквіт національної архітектури в історичних центрах Ємену відбувався у XII–XV ст., тобто до турецьких завоювань. З приходом турецької адміністрації у XVI ст. починається застій у єменській архітектурі, використання турецьких та міжнародних засобів будівництва.

5. На основі наукових досліджень, на прикладі таких типів, як фортифікаційні споруди, традиційне єменське житло, культові споруди, меморіальні будівлі, а також споруди водокористування вперше зроблено типологічний аналіз архітектури Ємену епохи середньовіччя. Кожен з наведених класифіковано, що підтвержує своєрідні шляхи формування архітектури Ємену VII–XIX ст.

6. Вперше визначено та з науково-теоретичних позицій висвітлено ознаки та закономірності формування архітектури міст Ємену VII-XIX ст. (Табл.1):

– ознаки формоутворення та спадкоємності;

– локальний характер розвитку архітектури;

– співвідношення загального та національного в архітектурі;

– пріоритет функціонального;

– специфіка архітектурно-художніх вирішень.

7. Висвітлені та розкриті шляхи втілення результатів цього дослідження, а саме: у розвиток національної науки в історично-архітектурній сфері; у розвиток національної освіти за фахом "Архітектура"; у науково-теоретичних контактах на рівні арабо-мусульманських країн; для вирішення питань реставрації пам'яток архітектури Ємену; в науково-видавничій діяльності для висвітлення національної архітектури; для подальших наукових досліджень формування архітектури Ємену.

Публікації автора:

1. Каузи Али Мохаммед. Поиски современной архитектурьі Йемена на зтапе дипломного проектирования // Матеріали III науково–методичної міжнародної конференції ОДАБА "Удосконалення підготовки фахівців". – Одеса, 1998. –С.151–152.

2. Каузи Али Мохаммед. Архитектура средневекового Йемена (на примере Северного Йемена) // Матеріали IV міжнародної науково-методичної конференції ОДАБА "Удосконалення підготовки фахівців". – Одеса, 1999. – С. 106.

3. Каузи Али Мохаммед. Социальные условия становлення национальной архитектуры в исторических центрах Йемена // Сборник научных трудов "Проблеми теории й истории архитектуры Украины". – Одесса: Город мастеров. –1999.– С. 113–115.

4. Каузи Али Мохаммед. Изучение национальной архитектуры в процессе освоення архитектурных дисциплин // Матеріали V міжнародної науково-методичної конференції ОДАБА. – Одеса, 2000. – С. 152.

5. Каузи Али Мохаммед. Исторические центри как основньїе источники становлення й развития национальной архитектурн Йемена // Збірка наукових праць вузів художньо–будівельного профілю України і Росії "Традиції та новації у вищій архітектурно–художній освіті". Харківський художньо-промисловий інститут, Харків, 1999.–Вип.1. – С. 10–16.

6. Каузи Али Мохаммед. Основные черты и особенности архитектуры Северного Йемена средних веков // Збірка наукових праць вузів художньо–будівельного профілю України і Росії "Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті". Харківський художньо-промисловий інститут, Харків, 1999. –Вип.2–3.–С. 20–25.

7. Каузи Али Мохаммед. Типологический анализ средневековой архитектуры Йемена // Сборник науч.тр. ОГАСА "Проблеми теории и истории архитектуры Украины". – Одесса: Друк. – 2001. – Вип.1. – С. 71 – 77.

8. Каузи Али Мохаммед, Раллев А.Б. Признаки й закономерности развития национальной архитектурьі в исторических центрах Йемена // Сборник науч.тр. ОГАСА "Проблеми теории й истории архитектуры Украины". – Одесса: Друк. –2001.–Вип.2.–С. 89–94.

9. Коломейчук Г.П., Каузи Али Мохаммед. "Проблеми сохранения, восстановления й реставрации памятников национальной архитектурьі" // Сборник науч. тр. ОГАСА "Проблеми теории й истории архитектуры Украины". –Одесса: Друк. – 2001. – Вип.2. – С. 94 – 97.

10. Каузи Али Мохаммед. Пуги внедрения результатов исследования истории архитектуры стран Ближнего Востока (на примере Республики Йемен) // Матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції ОДАБА "Удосконалення підготовки фахівців". – Одеса. – 2001. – С. 149.