Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика приладів, елементів і систем


Ніцович Ольга Володимирівна. Фізика штучно-анізотропних термоелементів : Дис... канд. наук: 01.04.01 - 2009.Анотація до роботи:

НІЦОВИЧ О.В. Фізика штучно-анізотропних термоелементів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем. – Інститут термоелектрики Національної академії наук України та міністерства освіти і науки України, Чернівці, 2009 р.

Дисертація присвячена визначенню границі застосування теорії багатошарових шаруватих термоелементів; розробці теоретичних основ для розв’язання задач оптимізації нових типів дво- та тришарових термоелементів з періодично профільованою поверхнею в режимі генерації електричної енергії; оптимізації геометричних параметрів робочого тіла вищезгаданих нових типів термоелементів для досягнення максимальної ефективності; проведенню експериментальних дослідженнь параметрів і характеристик двошарового термоелемента з періодично профільованою поверхнею та порівнянню результатів експериментів з даними теорії та комп’ютерного моделювання.

Експериментально підтверджено результати комп’ютерної оптимізації двошарових поперечних термоелементів з профільованою поверхнею. Показано, що результати комп’ютерного моделювання не виходять за межі похибки фізичного експерименту. Комп’ютерним моделюванням короткозамкнених термоелементів з металевими закорочуючими смужками, нанесеними на напівпровідниковий шар, показано можливість збільшення вихідної поперечної ЕРС у 2 – 6 разів.

Публікації автора:

  1. Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Ніцович О.В. Косошаруватий штучно-анізотропний термоелемент // Термоелектрика. – №2. – 2005. – С.52-59.

  2. Анатичук Л. І., Лусте О. Я., Ніцович О. В. Комп’ютерне моделювання процесів перетворення енергії у двошаровому термоелементі з періодично профільованою поверхнею // Термоелектрика. – 2007. – №2. – С.74-82.

  3. Анатичук Л. І., Лусте О. Я., Ніцович О. В. Комп’ютерне дослідження поперечної термоЕРС у тришаровому термоелементі з періодично профільованою поверхнею // Термоелектрика. – 2007. – №3. – С.23-29.

  4. Анатичук Л. И., Лусте О. Я., Ніцович О. В. Температурні залежності параметрів двошарового термоелемента з періодично профільованою поверхнею // Термоелектрика. – 2008. – №2. – С.32-40.

  5. Ніцович О. В. Два підходи до дослідження поперечних термоелементів – наближені теорії і комп’ютерне моделювання // Термоелектрика. – 2008. – №3. – С.24-31.

  6. Патент (UA) №82930. МПК Н01L 35/02. Термоелемент /Анатичук Л.І., Лусте О. Я., Ніцович О. В. – Опубл. 26.05.2008, бюл. №10. Заявка а 2006 08256 від 24.07.2006.

  7. Anatychuk L. I., Kobylyanskiy R.R., Kuz’ R. V., Luste O. J., Nitsovich O. V., Pribyla A. V. New thermoelement types / ЕСТ 2008, 6 –th European Conference on Thermoelectrics. July 2-4. – 2008 – Paris, France. – Р. 1-14.