Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Ціж Любов Михайлівна. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта : дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.03 / Львівський держ. ун-т фізичної культури. — Л., 2007. — 189арк. — Бібліогр.: арк. 155-175.Анотація до роботи:

Ціж Любов Михайлівна. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація; Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2007 рік.

Дисертація присвячена проблемі фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку з дископатією шийного відділу хребта. Вперше науково обґрунтовано комплексне використання програми фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта на поліклінічному етапі, яка включала лікувальну фізичну культуру, місцеву кріотерапію, динамічне витягання на петлі Гліссона та постізометричну релаксацію; здійснено порівняльний аналіз результатів дослідження авторської та традиційної програм фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта; доповнено наукові дані щодо позитивного впливу використаних засобів фізичної реабілітації на тривалість періоду ремісії.

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація осіб з дегенеративними змінами хребта; предмет дослідження – фізична реабілітація осіб другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта; мета дослідження – розробити та апробувати програму фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта на поліклінічному етапі.

Результати дослідження впроваджено в діяльність навчальних закладів м. Львова та реабілітаційної амбулаторії м. Вроцлава (Польща).

 1. Аналіз спеціальних літературних джерел показав, що дископатія шийного відділу хребта в останнє десятиріччя має неухильну тенденцію до поширення серед людей працездатного віку, переважно жінок. Малорухливий спосіб життя, недостатність часу на заняття оздоровчою фізичною культурою змушують їх проводити багато часу у вимушеному сидячому положенні, що вимагає довготривалого статичного утримання голови нахиленою вперед. Це призводить у більшості випадків до тимчасової втрати працездатності осіб зрілого віку, а нерідко до інвалідизації, яка зменшує можливість повноцінної професійної та побутової діяльності. Фізична реабілітація є однією з важливих медико-соціальних проблем, тому різноманітні програми фізичної реабілітації спрямовані на вирішення основного завдання повернення пацієнтів до суспільно активного способу життя, проте їхні результати не завжди ефективні. Отже, пошук і розробка нових оптимальних програм фізичної реабілітації, які будуть включати сучасні методи та засоби, що дозволяють досягти відновлення функціональних можливостей організму або стійкої ремісії, є актуальними.

 1. Проведені дослідження дозволили встановити, що достовірної різниці між початковими показниками основної та порівняльної груп не спостерігалося. Виявлено підвищення тонусу м’язів шиї, зниження сили м’язів та амплітуди рухів шийного відділу хребта, а також амплітуди рухів плеча в обох групах унаслідок больових відчуттів та патологічних процесів, спричинених дископатією шийного відділу хребта. Оцінка болю складала 6,72 ± 0,32 бала в основній групі та 6,06 ± 0,19 бала у групі порівняння за десятибальною візуально-аналоговою шкалою. У двох групах переважав інтенсивний біль, який часто докучав пацієнткам і не дозволяв їм повною мірою провадити свою суспільно-професійну діяльність.

 2. Отримані результати реабілітаційного обстеження дозволили розробити науково обґрунтовану програму фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта на поліклінічному етапі з урахуванням основних принципів фізичної реабілітації, періоду захворювання, віку, функціонального стану деяких показників опорно-рухового апарату пацієнток. Програма передбачала такі засоби: лікувальну фізичну культуру, дозовану кріотерапію на комірцеву ділянку, динамічне витягання на петлі Гліссона, постізометричну релаксацію м’язів шиї та голови, які мали протибольовий, протизапальний та тонізуючий впливи на організм пацієнтів.

 3. У результаті проведеного дослідження нам вдалося розірвати так зване “замкнене коло”, в якому біль виступав одним з основних чинників. Власне, найбільш суб’єктивний показник біль в основній групі зменшився на 74,0%, що відповідає 1,72 ± 0,24 бала, у групі порівняння на 29,0% (4,28 ± 0,30 бала). Щодо характеристик болю, то у 45,7% жінок основної групи біль був відсутній, у 54,3% легкий, який рідко виникав; у 65,7% пацієнток основної групи суспільно-професійна активність стала повною, а у групі порівняння таких було лише 39,4%.

 4. Апробація програми дозволила отримати позитивні зміни у функціональному стані опорно-рухового апарату, а саме шийного відділу хребта. Результати досліджуваних показників основної групи значно відрізнялися від результатів групи порівняння. В основній групі та групі порівняння амплітуда руху згинання шийного відділу хребта збільшилася на 50,0 та 28,2% відповідно, розгинання на 37,1 та 10,2% відповідно, нахилу шийного відділу хребта вправо на 66,0 та 29,4%, нахилу вліво на 47,3 та 29,5%, повороту голови праворуч на 22,7 та 8,2% відповідно, повороту голови ліворуч на 23,3 та 8,8% (р < 0,05). Достовірні зміни відбулися у силі та тонусі м’язів шийного відділу хребта. В основній групі та групі порівняння сила згиначів збільшилася на 54,9 та 25,0% відповідно, розгиначів на 55,1 та 19,0%, згиначів управо на 45,9 та 17,6%, згиначів уліво на 45,9 та 17,6% відповідно.

 5. Комплексне застосування лікувальної фізичної культури, кріотерапії, витягання та постізометричної релаксації м’язів, які входили у програму фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку з дископатією шийного відділу хребта на поліклінічному етапі, привело до істотного покращення результатів обстеження функціонального стану шийного відділу хребта та больових відчуттів у пацієнток основної групи, ніж у пацієнток групи порівняння, у якій застосовували традиційну програму, що теж сприяла позитивній динаміці досліджуваних показників. Наявність тривалої стійкої ремісії свідчить про ефективність авторської програми фізичної реабілітації.

Проведений аналіз дозволяє визначити напрямки подальших перспективних наукових досліджень. На велику увагу заслуговують наукові дослідження спрямовані на використання нових, нетрадиційних засобів фізичної реабілітації, які сприятимуть відновленню втрачених рухових функцій, довготерміновому ефекту фізичної реабілітації і застосовуватимуться у практичній діяльності спеціалістів з фізичної реабілітації.

Публікації автора:

 1. Ціж Л.М. Методики фізичної реабілітації при дископатії шийного відділу хребта // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Л., 2005. – Вип. 9. – Т. 2. – С. 42 45.

 2. Ціж Л.М. Клінічні прояви дископатії шийного відділу хребта // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. –Л., 2006. – Вип. 10. – Т. 4. – С. 128 132.

 3. Ціж Л.М. Характеристика больових відчуттів при дископатії шийного відділу хребта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наук. моногр./ За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2006. – №1. – С. 110 112.

 4. Ціж Л.М. Місцева кріотерапія як один з ефективних методів лікування дископатії // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наук. моногр./ За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2006. – №5. – С. 111 113.

 5. Ціж Л.М. Динаміка показників амплітуди рухів шиї та плеча у пацієнтів з шийною дископатією // Спортивний вісник Придніпров’я. 2006. № 3. – С. 92 – 94.

 6. Ціж Л.М., Болах Е. Вплив експериментальної методики фізичної реабілітації жінок з дископатією на опорно-руховий апарат // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Л., 2007. – Вип. 11. – Т. 2. С. 780 794.(Дисертантові належать експериментальні дані впливу методики фізичної реабілітації на амплітуду рухів, силу та тонус м’язів шийного відділу хребта, математична обробка результатів дослідження).

 7. Ціж Л.М. Застосування засобів фізичної реабілітації у пацієнток другого зрілого віку з шийною дископатією // Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія: Матеріали XІІ Міжнар.наук.практ.конф. – О., 2006. – С. 271 – 273.

 8. Ціж Л.М., Балюк О.Л. Гіподинамія – сучасна причина розвитку остеохондрозу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Сер: Педагогічні науки. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 458 460. (Автору належать аналіз та обґрунтування проблеми досліджуваної теми).

 9. Циж Л.М. Физическая реабилитация амбулаторных больных с дископатией шейного отдела позвоночника // Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2006. – С. 419 421.