Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Кобелєв Степан Юрійович. Фізична реабілітація осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку в умовах стаціонару : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Львівський держ. ін-т фізичної культури. - Л., 2006.



Анотація до роботи:

Кобелєв Степан Юрійович. Фізична реабілітація осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта та спинного мозку в умовах стаціонару. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація. – Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2006.

Об’єкт дослідження фізична реабілітація осіб з нижньою параплегією. Предмет дослідження – рухова сфера осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку.

Мета дослідження – розробити та апробувати методику фізичної реабілітації осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділу хребта і спинного мозку в умовах стаціонару.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, соціологічні методи (вивчення історій хвороби, бесіда, опитування), педагогічні методи (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент), медико-біологічні методи (мануальні методи тестування рухової функції і методи дослідження показників крові та сечі), методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів: вперше науково обґрунтовано підхід до формування індивідуальної реабілітаційної програми осіб з нижньою параплегією, розроблено методику фізичної реабілітації для осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку, впроваджено у роботу лікувально-профілактичних закладів, підготовлено методичний посібник.

 1. Аналіз літератури показав, що на сьогодні достатньо вивчені питання основних термінів і понять, які використовуються під час реабілітації осіб з ураженням спинного мозку. Відомі особливості клініки та симптомів травматичного ураження спинного мозку, розроблені методи їхнього хірургічного і консервативного лікування. Установлено, що травму хребта з ураженням спинного мозку щорічно в Україні отримують біля 2 тисяч осіб, що становить важливу проблему сфери охорони здоров’я.

За даними літератури до цього часу немає науково обґрунтованої методики фізичної реабілітації для осіб з нижньою параплегією внаслідок травми хребта з ураженням спинного мозку, а також не розроблені покази до її проведення та способи контролю ефективності реабілітаційних заходів.

 1. У пацієнтів контрольної групи та групи порівняння під час першого тестування неврологічних функцій, рівня володіння соціально-побутовими навичками за шкалами варіантів клінічного фізіотерапевтичного результату (COVS) та ступеня функціональної незалежності (FIM) і біохімічні показники крові та сечі були практично однаковими, хоч вірогідно відрізнялися від аналогічних показників у здорових осіб зокрема:

  • ступінь ураження спинного мозку за шкалою Американської асоціації спинальної травми (ASIA) був на рівні “А”, що означало повну втрату всіх чутливих та рухових функцій нижче рівня ураження.

  • за шкалою варіантів клінічного фізіотерапевтичного результату (COVS) загальний бал у осіб контрольної групи та групи порівняння істотно не відрізнявся і становив 23,20±0,11 та 23,10±0,10 відповідно (Р>0,05), а за шкалою ступеня функціональної незалежності (FIM) загальна оцінка становила 58,0 балів для осіб контрольної групи та групи порівняння.

 2. Запропонована методика фізичної реабілітації для осіб з нижньою параплегією внаслідок травми спинного мозку дала можливість об’єктивно оцінити важкість неврологічних випадінь, скласти реабілітаційний прогноз відповідно до рівня ураження спинного мозку, провести цілеспрямоване планування для покращення рухової сфери, обґрунтовано і послідовно здійснити вибір методів і засобів реабілітаційного втручання та контролювати результати реабілітації у динаміці.

 3. До завершення курсу реабілітації (третє тестування) показники м’язової сили (69,20±0,71 та 68,45±0,54 бала), чутливості, у осіб контрольної групи та групи порівняння залишилися патологічно зміненими з вірогідною різницею порівняно з показниками здорових осіб. Вірогідної різниці між аналогічними показниками контрольної групи та групи порівняння не було.

 4. Дослідження пасивної амплітуди руху у суглобах нижніх кінцівок показало вірогідно кращі показники у пацієнтів групи порівняння ніж у осіб контрольної групи, особливо під час розгинання (на 15,350±1,420 для лівої, та до 15,750±1,400 для правої сторін тіла) і відведення стегна та розгинання стопи (до 8,050±0,72, для лівої та для правої до 7,800±0,82 сторін тіла). Амплітуда руху згинання прямої ноги у пацієнтів групи порівняння збільшилась у середньому до кута 96,050±0,87.

 5. Біохімічні показники крові: активність перекисного окислення ліпідів, вміст нуклеїнових кислот, середніх молекул, кількість лейкоцитів у крові, та оксиду азоту у сечі, швидкість осідання еритроцитів до кінця періоду спостереження залишалися патологічно зміненими порівняно зі здоровими особами в обох обстежених групах травмованих осіб, але у осіб групи порівняння мала місце вірогідно виражена тенденція до їх нормалізації порівняно з особами контрольної групи.

 6. Показники оволодіння соціально-побутовими навичками під час третього тестування у осіб групи порівняння були вірогідно вищими, ніж у осіб контрольної групи (за шкалою варіантів клінічного фізіотерапевтичного результату (COVS) 53,0±1,13 та 31,4±1,24 бала відповідно, за шкалою ступеня функціональної незалежності (FIM) 101,4±1,76 та 66,45±2,06 бала відповідно).

 1. Проведені дослідження показують, що розроблена нами методика фізичної реабілітації осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку в умовах стаціонару, як і раніше використовувані методи, не приводить до відновлення функції спинного мозку, але значно більшою мірою, ніж існуючі методи, сприяє нормалізації трофічно-обмінних та імунних функцій організму і вдосконаленню соціально-побутових навичок, що дає підставу рекомендувати її для широкого застосування в стаціонарних умовах вказаних осіб.

Публікації автора:

 1. Кобелєв С.Ю. Фізична реабілітація осіб з травмою грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку: Метод. посіб. – Л.: ПП. Сорока Т.Б., 2005. – 132 с.

 2. Кобелєв С.Ю. Мануальний м’язовий тест – ефективний спосіб визначення сили м’язів для осіб з ураженням спинного мозку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 8: У 4-х т.– Л., 2004. – Т.2. – С. 455-459.

 3. Кобелєв С.Ю. Особливості створення індивідуальної програми фізичної реабілітації для осіб з пошкодженням спинного мозку // Теорія і практика фізичного виховання. – 2004. – №3. – С. 258-263.

 4. Кобелєв С.Ю. Тестування рухових вмінь та навичок в осіб з нижньою параплегією, як спосіб визначення рівня фізичної незалежності // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – №6. – С. 103-106.

 5. Кобелєв С.Ю. Сучасні напрямки фізичної реабілітації при порушеннях функції спинного мозку // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр./ За ред. С.С.Єрмакова – Х., 2004. - №15. – С. 53-57.

 6. Кобелєв С.Ю. Особливості дозування фізичного навантаження для осіб з пошкодженням спинного мозку // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова – Х., 2004. - №8. – С. 22-28.

 7. Кобелєв С.Ю. Реабілітаційний прогноз при пошкодженні хребта та спинного мозку на грудному і поперековому рівні // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 9: У 4-х т.– Л., 2005. – Т.2. – С. 8-11.

 8. Кобелєв С.Ю. Вплив експериментальної методики фізичної реабілітації на рівень володіння соціально-побутовими навичками осіб з нижньою параплегією в умовах стаціонару // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова – Х., 2005. - №4. – С. 23-27.

 9. Кобелєв С.Ю. Аналіз роботи фахівця фізичної реабілітації з особами з пошкодженням хребта та спинного мозку в гострому періоді // Реабілітація в неврології і нейрохірургії: тез. наук.- практ. конф. – Радехів, 2000. – С. 9-11.

 10. Кобелєв С.Ю. Тренування сечового міхура при спинномозковій травмі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2003. – С. 318-319.

 11. Кобелєв С.Ю. Фізична реабілітація осіб з пошкодженням хребта та спинного мозку засобами фізичного виховання // Актуальні питання неврології і нейрохірургії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2003. – С. 27-27.