Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Білянський Олег Юрійович. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Львівський держ. ун-т фізичної культури. — Л., 2006. — 233арк. — Бібліогр.: арк. 150-166.Анотація до роботи:

Свістельник І.Р. Організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2007.

Дисертацію присвячено актуальним питанням інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. У роботі досліджено організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти, здійснено порівняльний аналіз показників інформаційного забезпечення, розроблено модель інформаційно-пошукової системи галузевої інформації за тематикою олімпійського і професійного спорту, фізичного виховання, фізичної реабілітації та електронні картотеки тематичного спрямування. Обґрунтовано нагальну необхідність організації інформаційної взаємодії ВНЗ фізкультурного профілю на засадах галузевої корпоративної системи інформаційного забезпечення, яка має функціонувати на основі спільних інформаційних ресурсів, вільного та оперативного доступу до них.

Об’єкт дослідження – система інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти. Мета дослідження – обґрунтування науково-методичних засад організації інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. Предмет дослідження – організація інформаційного забезпечення у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю України.

У дисертаційній роботі вперше сформульовано науково-методичні засади організації системи інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти України, розроблені на основі аналізу інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю. При цьому отримано такі основні результати:

 1. Особливості формування і розвитку інформаційного забезпечення вітчизняних та окремих зарубіжних ВНЗ фізкультурного профілю полягають у прискоренні процесів інформатизації фізкультурної освіти, нерівномірності формування галузевих інформаційних ресурсів у 2000-2005 роках в окремих ВНЗ та відсутності єдиного підходу до розвитку їхнього інформаційного забезпечення.

 2. ВНЗ фізкультурного профілю володіють структурованими масивами інформації, провідну роль у яких відіграють інформаційні ресурси трьох видів: навчальні, наукові та спортивні. Першість за всіма показниками належить НУФВіСУ (приблизно половина від загального інформаційного ресурсу); інші ВНЗ значно йому поступаються: найменше навчальних інформаційних ресурсів має ЛДІФК, наукових – ДДІЗФВіС, спортивних ХДАФК.

 3. У результаті порівняльного аналізу отримано кількісну характеристику процесу користування науковими інформаційними ресурсами в обстежених ВНЗ: зафіксовано статистично істотну варіацію (96,2% від загальної) цього показника між ВНЗ (р<0,001) і практично стабільний характер динаміки (внесок до загальної варіації 0,3%) користування за досліджений період (р>0,9).

 4. Виявлено параметри динаміки середньої кількості використаних навчальних інформаційних одиниць на одного студента у різних ВНЗ фізкультурного профілю. У НУФВіСУ та ДДІЗФВіС зафіксовано помірно рівні варіації цього показника (V=10,6 і 7,4%); у ЛДІФК середній рівень (V=12,4%), у ДДІФКіС високий (V=21,9%), а у ХДАФК – дуже високий рівень варіації (V=58,3%).

 5. ВНЗ фізкультурного профілю варто звернути увагу на істотне зменшення протягом досліджених років показників користування інформаційними ресурсами спортивної тематики. Особливо різкі коливання цього показника зафіксовано у ХДАФК.

 6. Використані у дослідженні показники інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти показали свою ефективність і можуть бути рекомендовані для прогнозування й планування інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю.

 7. Корисна новизна запропонованої моделі інформаційно-пошукової системи галузевої інформації полягає у врахуванні специфіки профілю ВНЗ за тематикою олімпійського і професійного спорту, фізичного виховання, фізичної реабілітації. Результатами педагогічного спостереження доведено, що програмна реалізація розробленої моделі дозволяє істотно (в 1,73 раза) скоротити час пошуку порівняно з традиційною технологією (p<0,01), що дає можливість інтенсифікувати навчальний процес і наукові дослідження.

 8. Обґрунтовано нагальну необхідність організації інформаційної взаємодії ВНЗ фізкультурного профілю на засадах галузевої корпоративної системи інформаційного забезпечення, яка має функціонувати на основі спільних інформаційних ресурсів, вільного та оперативного доступу до них.

Публікації автора:

 1. Свістельник І.Р. Сучасні інформаційні технології у практиці інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю: Метод. реком. для студ., магістрантів та аспірантів. – Л., 2004. – 25 с.

 2. Свістельник І.Р., Бріскін Ю.А. Спорт неповносправних: Наук.-темат. вид. – Л., 2003. – 26 с. (Автору належить організаційна орієнтація інформаційного ресурсу).

 3. Свістельник І.Р. Управління сферою фізичної культури. Організація та методика оздоровчих фізкультурних занять. Рекреація. Туризм: Наук.-темат. вид. – Л., 2004. – 140 с.

 4. Свістельник І. До питання інформаційного забезпечення науковців галузі фізичної культури і спорту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2002. № 20. – С. 51-56.

 1. Свістельник І. Документальні ресурси спортивної інформації: типолого-тематична характеристика // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2002. № 25. – С. 7-12.

 2. Свістельник І. З історії джерел інформаційного забезпечення спортивної освіти та науки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2002. № 24. – С. 3-8.

 3. Свістельник І. Сучасні проблеми доступу до спортивної інформації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2002. № 23. – С. 18-22.

 4. Свістельник І.Р. Інформаційне забезпечення спортивної освіти: наукові засади // Теорія та методика фізичного виховання. – 2003. № 2. – С. 2-4.

 5. Свістельник І. Особливості надання спортивної інформації в окремих зарубіжних країнах // Теорія та методика фізичного виховання. – 2003. № 4. С. 2-5.

 6. Свістельник І. Стан спортивного інформаційного простору: доступність ресурсів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2003. № 3. – С. 16-20.

 7. Свістельник І.Р. Сучасний стан та перспективи інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень в інституті фізичної культури // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7. – Т. 1. – С. 75-78.

 8. Свістельник І. Електронні засоби інформаційного супроводу навчального процесу у ВНЗ фізкультурного профілю // Слобожанський науково-спортивний вісн. – Х., 2005. – Вип. 8. – C. 236-237.

 9. Свістельник І.Р. Система наукової інформації: формування, розвиток, перспективи // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. № 4. – С. 2-5.

 10. Свістельник І.Р. Інноваційні технології подання спортивної інформації у вищій фізкультурній освіті // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2006. – Вип. 10. – Т. 3. – С. 256-259.

 11. Свістельник І.Р. Новітні технології у структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. № 1. – С. 29-31.

 12. Свістельник І.Р., Заневський І.П. Характеристика інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наук. моногр. / За ред. С.С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 9. – С. 141-144. (Автору належать матеріали аналізу та обговорення досліджуваної теми).

 13. Свістельник І. Деякі проблеми впровадження інновацій у систему інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. ІV. – С. 61-64.

 14. Свістельник І. Використання інформаційних технологій як шлях вирішення проблеми доступу до інформаційних ресурсів // Олімпійський спорт і спорт для всіх: IX Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 279.

 15. Свістельник І. Удосконалення інформаційного забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю електронними засобами подання інформації // Болонський процес: трансформація навчального процесу у технологію навчання: ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – К., 2005. С. 81-83.

 16. Свістельник І.Р. Застосування інформаційних технологій у вищій фізкультурній освіті // Наука та освіта – 2006: Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Д., 2006. – Т. 10. – С. 35-36.

 17. Свістельник І.Р. Вища фізкультурна освіта: тенденції інформаційного розвитку //Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали ІІ електрон. наук. конф. – Х., 2006. – С. 6-7.

 18. Свістельник І.Р. Пріоритетні інноваційні напрями інформаційної діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. – Запоріжжя, 2006. – Ч. 2. – С. 269-272.

 19. Свистельник И.Р. Применение компьютерных технологий в системе информационного обеспечения учебного процесса в ВУЗах физкультурного профиля // Восток-Россия-Запад. Физическая культура и спорт в развитии здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий: Материалы междунар. науч.-метод. конф. – Иркутск, 2005. – С. 250-253.

 20. Свистельник И. Научно-информационное обеспечение специалистов спорта Украины // Физическая культура и спорт в системе образования. Здоровьесберегающие технологии и формирование здоровья: Междунар. науч. симп. [Електрон. ресурс: CD-ROM]. – Гродно, 2005. – С. 361-364.

 21. Свістельник І.Р. Реалізація інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти у сучасних умовах // Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2005: II Miedzynarod. nauk.-prakt. konf. – Przemysl-Praha, 2005. – T. 27. – S. 50-52.

 22. Свистельник И.Р. Совершенствование информационной деятельности высшего физкультурного образования Украины // Физическая культура и спорт в 21 веке: Сб. науч. тр. – Волжский, 2006. – Вып. 3. – С. 304-306.

 23. Свистельник И.Р. Информационные ресурсы высшего спортивного образования Украины // Актуальные вопросы физической культуры и спорта: Материалы IX Всерос. науч.-практ. конф. – Томск, 2006. – С. 340-342.

 24. Svistelnyk I., Zanevskyy I. Sport information and research for physical education in Ukraine // ECSS 2003 – Scientific Office: Congress. – Salzburg, 2003. P. 287-288. (Автору належать матеріали аналізу та обговорення досліджуваної теми).