Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Жарова Ірина Олександрівна. Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Жарова І.О. Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03. – Фізична реабілітація. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена питанням реабілітації і відновної корекції порушень опорно-рухового апарату осіб з статичною формою плоскостопості та поперековим остеохондрозом хребта. У роботі проведено аналіз результатів дослідження у динаміці відновного лікування 92 хворих з статичною формою плоскостопості та остеохондрозом хребта за допомогою клінічних, інструментальних методів досліджень (стабілографії, тензодинамометрії, термографії) та педагогічного експерименту.

Нами було розроблено і апробовано програму фізичної реабілітації з використанням різноманітних засобів фізичної медицини (лікувальної гімнастики, масажу, альтернативних засобів, ортопедичних засобів, гідрокінезитерапії, фізіотерапії, бальнеотерапії) для хворих названої нозології з обліком визначених порушень, яка може застосовуватися як для лікування, так і для профілактики остеохондрозу і плоскостопості. Програма фізичної реабілітації складалася з трьох рухових режимів на клінічному та постклінічному етапі відновного лікування - щадного, щадно-тренуючого і тренуючого.

Проведений педагогічний експеримент свідчить про те, що впровадження розробленої авторської методики істотно поліпшує функціональний стан хворих, що відбивається на показниках сили м’язів, стану терморегуляції, параметрів ходьби, стійкості тіла у просторі.

Основні результати роботи впроваджено в практику лікувального процесу ІТО АМН України та санаторію „Жовтень”, а також у навчальний процес НУФВСУ.

1. Результати аналізу даних літературних джерел дозволили зробити висновок про те, що у наукових дослідженнях стосовно профілактики та відновного лікування хворих на остеохондроз та плоскостопість важливу роль відіграє визначення морфофункціональних порушень стану ОРА, м'язово-зв'язкового апарату, нервової системи, системи кровообігу. Не менш важливою є розробка диференційованої методики одночасного відновлення функцій хребта і стопи, що включає спеціальні фізичні вправи, масаж, гідрокінезитерапію, ортопедичні засоби, фізіотерапевтичні засоби, а також альтернативні засоби реабілітації, що не відображено у досліджуваних літературних джерелах.

2. Аналіз анамнестичних даних, клінічної картини та результатів інструментальних досліджень 40 хворих на остеохондроз і плоскостопість, 16 хворих на «чистий» остеохондроз і 16 хворих на «чисту» плоскостопість дозволяє зробити висновок про взаємозв’язок цих деформацій. Так, у 71,4% пацієнтів, які зверталися з приводу болю у хребті було виявлено і плоскостопість, у 19% із хворих на «чисту» плоскостопість, за якими велось спостереження, простежено розвиток синдромів поперекового остеохондрозу. У 34,6% осіб, хворих на остеохондроз, виявлено м'язово-тонічні та нейродистрофічні порушення в ділянці нижніх кінцівок, 39,1% хворих на остеохондроз відчували ознаки функціональної недостатності стоп.

3. Під час визначення функціонального стану осіб із сполученою патологією, осіб з «чистими» остеохондрозом та плоскостопістю було встановлено, що всі показники (сила м'язів, стан терморегуляції, параметри ходьби, стійкості тіла у просторі), які вивчалися, є значно нижчими у групі осіб, котрі мають сполучену патологію і деякі з них мають тенденцію до достовірності.

Так, результати досліджень опорних реакцій у хворих на остеохондроз та плоскостопість свідчать про збільшення загального опорного часу (1,2 с), яке супроводжувалося збільшенням часу переднього поштовху (31,1±0,67%), міжпоштовхового періоду (50,6±0,96%) та зниженням часу заднього поштовху (18,3±0,64%). Під час аналізу статодинамічної стійкості тіла ми встановили, що у групі хворих на остеохондроз та плоскостопість коливання ЗЦМ тіла відбуваються з більшою амплітудою (4,4±0,2 мм) та меншою частотою (0,2±0,01 Гц), ніж у групах хворих на «чисті» остеохондроз та плоскостопість. Сила м'язів стопи (121,7±5,5 Н), спини (107,0±4,95 Н) та живота (108,4±6,81 Н), а також температура поперекового відділу хребта (38,7±0,05) та стоп (24,1±0,17) значно нижчі за аналогічні показники у групах з неускладненими патологіями.

4. На основі отриманих даних розроблено програму фізичної реабілітації, що включає фізичні вправи, масаж, фізіотерапевтичні процедури, гідрокінезитерапію, бальнеотерапію, альтернативні засоби, а також ортопедичні технології. Розроблена нами програма побудована з урахуванням педагогічних принципів та принципу диференціації фізичних вправ спеціальної спрямованості, що впливають на окремі м'язові групи залежно від локалізації осередку ураження, характеру рухових порушень, і здійснювалася за трьома руховими режимами: щадним, щадно-тренуючим та тренуючим.

Обґрунтування режимів рухової активності та застосування засобів і методів фізичної реабілітації базувалося з урахуванням особливостей перебігу захворювання, функціонального стану хворого, а також показників стабілографії, тензодинамометрії та термографії.

5. У результаті проведеного комплексного відновного лікування встановлено, що у хворих, які займалися за оригінальною методикою, показники, котрі вивчалися, відновилися значно краще, ніж у пацієнтів інших груп. Так, у контрольних групах, що займалися за стандартною програмою, максимум переднього поштовху збільшився на 3,3% та 5,2% (P<0,05). В основній групі, що займалася за нашою методикою - на 8,4% (P<0,05). Максимум заднього поштовху в групі К1 збільшився на 4,7%, у групі К2 - на 5,7%, в основній групі - на 7,9% (P<0,05). Відмінності у досягнутих результатах між групами статистично достовірні, що свідчить про сприятливий вплив нашої методики на функціональний стан стопи та хребта.

6. Під час проведення досліджень вертикальної стійкості тіла в основній групі хворих амплітуда коливань ЗЦМ за віссю Х зменшилася на 36,4% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася у 2,5 раза (P<0,05); за віссю Y амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 44,4% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася у 2 рази (P<0,05). У хворих групи К1 за віссю Х амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 28,9% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 66,7% (P<0,05); за віссю Y амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 23,3% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 50% (P<0,05). У хворих групи К2 за віссю Х амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 19% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 66,7% (P<0,05); за віссю Y амплітуда коливань ЗЦМ зменшилася на 25% (P<0,05), частота коливань ЗЦМ збільшилася на 50% (P<0,05). Різниця між показниками контрольних та основної груп статистично достовірна (P<0,05) і це дозволяє зробити висновок про відновний ефект пропонованої програми.

7. Оцінка біодинамічних показників в основній групі свідчить про те, що сила м'язів стопи збільшилася на 33,2 % (P<0,05), м'язів-розгиначів тулуба - на 52,5% (P<0,05), м'язів-згиначів тулуба - на 42,9% (P<0,05). У групі К1 сила м'язів стопи збільшилася на 13,9% (P>0,05), сила м'язів-розгиначів тулуба - на 22,4% (P>0,05), м'язів-згиначів - на 23,4% (P>0,05). У групі К2 сила м'язів стопи збільшилася на 20,1% (P<0,05), сила м'язів-розгиначів і м'язів-згиначів тулуба практично не змінилася (збільшилася на 6,5% та 11,4%) (P>0,05).

8. Для оцінки теплопровідності нами вимірялася температура шкірних покровів. Так, після проведеного курсу реабілітації в основній групі хворих температура поперекового відділу знизилася на 3 (8,4%) (P<0,05), стоп - підвищилася на 4 (16,6%) і також наблизилася до показників норми. У контрольних групах температура поперекового відділу знизилася на 2 (P<0,05) та 1 (P>0,05), температура стоп збільшилася на 1,8 (P>0,05) та 2,1 (P<0,05) .

Таким чином, можна зробити висновок про те, що пропонована нами програма реабілітації позитивно впливає на температуру шкіри, приводячи її до належних величин, що не спостерігалося у хворих, які займаються за загальноприйнятими методиками.

9. Після проведеного курсу комплексного лікування у хворих на остеохондроз та плоскостопість усіх груп відмічалося зниження інтенсивності больового синдрому, але більш вираженим воно було в основній групі хворих - 38,4±2,8%. Це дозволяє охарактеризувати пропоновану програму реабілітації як високоефективну і таку, що сприятливо впливає на зниження клінічних проявів поперекового остеохондрозу хребта.

10. Проведені дослідження з вивчення ефективності програми фізичної реабілітації мають підтверджені дані та достовірну перевагу порівняно з загальноприйнятими програмами і відкривають нові перспективи ефективного лікування та реабілітації хворих зі сполученою патологією ОРА.

Перспективи наступних досліджень пов'язані з розробкою науково обґрунтованої програми реабілітації спортсменів, що мають плоскостопість та вертеброгенну патологію.

Публікації автора:

  1. Жарова И.А. Взаимосвязь развития статического плоскостопия и остеохондроза у лиц различных возрастных групп // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб.науч.тр. / Под ред. С.С. Ермакова – Харьков; ХГАДИ (ХХПИ). - 2003.- №7. – С.81-89.

2. Жарова І.О. Застосування кінезитерапіі в осіб зі статичною формою плоскостопості та остеохондрозом хребта // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2004. - №1. – С.24-27.

3. Жарова І.О. Динаміка показників вертикальної складової опорних реакцій в осіб із статичною формою плоскостопості та остеохондрозом поперекового відділу хребта при проведенні курсу комплексної реабілітації // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. - № 6. – С. 109-112.

4. Жарова И.А. Влияние статических деформаций стоп на клиничекие проявления остеохондроза позвоночника // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання и спорту: Зб.наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова– Харків; ХДАДМ (ХХПІ). - 2004. - № 3. – С. 72-79.

5. Жарова І.О. Порівняльна характеристика показників опорних реакцій хворих на остеохондроз хребта та плоскостопість та хворих з «чистим» остеохондрозом після проведення курсу реабілітації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання и спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова – Харків; ХДАДМ (ХХПІ). - 2004. - № 16. – С. 3-8.

6. Марченко О.К., Жарова И.А. Сравнительная характеристика данных центральной гемодинамики детей с плоскостопим и здорових детей дошкольного возраста // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб.науч.тр. / Под ред. С.С. Ермакова – Харьков; ХГАДИ (ХХПИ). - 2004. - №. 6 – С. 93-97.

7. Жарова И.А. Показатели термографии у больных остеохондрозом и плоскостопием до и после курса физической реабилитации // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб.науч.тр. / Под ред. С.С. Ермакова – Харьков; ХГАДИ (ХХПИ). - 2005. - №. 2 – С. 66-72.

8. Жарова І.О. Динаміка стану кісткової тканини у хворих на остеохондроз і плоскостопість при проведенні курсу фізичної реабілітації // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2005. - № 1. – С. 74-76.

9. Марченко О., Жарова И. Физическая реабилитация при травматических и паралитических формах плоскостопия у лиц пожилого и старческого возраста // Тези доповідей учасників між нар. наук.-метод. конф. „Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціалістів". – Киев. - 2003. - С. 23-24.

10. Марченко О., Жарова И. Санаторно-курортный этап в восстановительном лечении больных со статической формой плоскостопия и остеохондрозом позвоночника // Материалы второго междунар. конгр. «Спорт и здоровье». – СПб., 2005. – С. 175-177.