Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Литвиненко Лариса Миколаївна. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Литвиненко Л.М. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена цілісній філософсько-релігієзнавчій реконструкції космологічних уявлень східної патристики та висвітленню особливостей їхньої трансформації у зв‘язку з даними сучасної космології.

На основі цілісної філософсько-релігієзнавчої реконструкції космологічних уявлень представників східної патристики виявлено основні положення східнопатристичної космологічної проблематики, які визначили подальший процес оформлення східнохристиянської космологічної доктрини.

Доведено, що трансформація осмислення космологічних уявлень представників східної патристики у зв‘язку з даними сучасної космології спричинена внутрішніми закономірностями становлення космологічних уявлень і у певному розумінні є неминучою, причому тенденції цієї трансформації значною мірою визначаються особливостями поглядів отців та вчителів церкви на окремі питання космологічної проблематики.

Ключові поняття: космологічні уявлення, натурфілософія, космологічні моделі, східна патристика, отці церкви, креаціонізм.

У даному дисертаційному дослідженні відповідно до мети та поставлених завдань здійснено філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики:

1. Здійснити цілісну реконструкцію космологічних уявлень представників східної патристики можливо лише на основі принципів системного підходу, відповідно до якого космологічні уявлення необхідно розглядати як невід‘ємну складову більш загальних систем: з одного боку, системи поглядів людини на світ та своє місце у ньому; а з іншого боку – богословської системи поглядів святих отців церкви.

2. В історії розвитку космологічних уявлень від давнини до сьогодення припустимо виділяти такі етапи: міфологічна космологія, натурфілософська космологія, наукова космологія. Питомою властивістю міфологічних та натурфілософських космологічних систем було те, що вони створювалися переважно умоглядно, на основі філософських чи релігійних міркувань. Емпіричні дані, які були вельми обмеженими, відігравали у цих “космологіях” лише підпорядковану роль. Після виникнення фізичної космології та перетворення її на природничу науку, для якої основне значення відіграють передусім емпіричні дані, відбулося принципове зміщення акцентів: сьогодні не релігійно-філософські міркування визначають формування космологічних уявлень, а навпаки – результати емпіричних та теоретичних досліджень фізичної космології викликають світоглядні зрушення та впливають на релігійне й філософське осмислення Всесвіту, що принципово відрізняє теперішню ситуацію від тієї, яка була характерна для міфологічних та натурфілософських космологій.

3. Космологічні погляди представників східної патристики є результатом філософського переосмислення вихідного біблійного матеріалу та ідейної спадщини античної натурфілософії, і виникають вони у результаті гострої полеміки з різними спекулятивними системами. Найбільше сприяння розробці космологічної проблематики відбувалось у добу полеміки з язичництвом. У результаті боротьби з поглядами античної філософії, гностицизму, маніхейства, інших напрямків релігійно-філософської думки того часу, були розроблені та обґрунтовані наріжні засади вчення про творення світу та його устрій. Хоча космологічні уявлення не отримали догматичного оформлення, але основні положення були осмислені з християнських позицій, і з цієї точки зору, основи християнської космології були закладені.

4. Проблеми, які хвилювали святих отців, торкалися найважливіших питань, що зрештою зводилися до наріжних засад християнського віровчення. Як наслідок, космологічна проблематика цікавила богословів лише тією мірою, якою її наслідки впливали на догматичну систему християнства. Отже, більшість космологічних питань розглядається і вирішується представниками східної патристики у значно ширшому смисловому та понятійному контексті. Результати розв‘язання космологічних проблем не лише чітко корелюються з іншими гострими богословськими проблемами того часу, а безпосередньо визначаються ними.

Дані ж тогочасного природознавства більш-менш органічно вплелися до систем, створених отцями церкви. Оскільки космогонічні уявлення патристичної доби виникають у результаті гострої полеміки однієї спекулятивної системи з іншими не менш спекулятивними, а не на основі чи у суперечці з даними природознавства. Парадоксальність ситуації полягає у тому, що саме абсорбція християнською космологією даних античної науки і створила підстави для конфлікту з даними сучасного природознавства.

5. Проблема адекватної часові інтерпретації здобутків сучасної космології актуальна для богословів всіх гілок християнства. Особливістю дискусії православних богословів є їхнє постійне прагнення відшукати аргументи на користь своєї позиції у спадщині отців церкви. Але попри декларування “вірності святоотцівській традиції” богослови вибірково послуговуються ідейною спадщиною східної патристики. Так само довільно здійснюється й вибір “істинних” космологічних теорій сучасного природознавства. Найчастіше богослови послуговуються теоріями, побудованими на основі релятивістської теорії тяжіння (теорія Великого Вибуху та інфляційна теорія). Між тим, схвалення тієї чи іншої космологічної теорії часто заводить богословів у глухий кут.

Сучасні богослови часто вступають у полеміку з даними природознавства, з єдиною метою – у будь-яку ціну довести істинність біблійної космології, забуваючи, що для отців церкви космологія відігравала лише допоміжну роль у процесі пізнання Бога. Доводиться визнати і те, що у результаті осмислення космологічних уявлень представників східної патристики у зв‘язку з даними сучасної космології має місце суттєве викривлення змісту як сучасних космологічних моделей, так й ідейної спадщини отців церкви.

Публікації автора:

1. Литвиненко Л.М. До питання становлення східно-християнської космологічної думки // Sententiae. Наукові праці спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Спецвип. 1. Філософія і космологія. – Вінниця: Універсум, МФК, 2006. – С. 266 – 277.

2. Литвиненко Л.М. Космологічна доктрина східної патристики // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К.: Міленіум, 2006. – № 4. – С. 40 – 46.

3. Литвиненко Л.М. Осмислення православними богословами досягнень сучасної космології // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: ІПШІ МОНУ, НАНУ “НАУКА І ОСВІТА”, 2007. – № 2. – С. 118 – 124.

4. Литвиненко Л.М. Закономірності становлення космологічних уявлень // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. - № 13 (26). – С.239 – 252.

5. Литвиненко Л.М. Основні віхи розвитку східно-християнської космології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2005" (26-27 квітня 2005 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – Ч. 4. – С. 104 – 106.

6. Литвиненко Л.М. Особливості вчення про космос у східній патристиці // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2006” (12-13 квітня 2006 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – Ч. 3. – С. 45 – 48.

7. Литвиненко Л.М. Ідейні джерела космологічних уявлень східної патристики // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральності особистості: Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2006 рік). – Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”, 2006. – С. 138 – 155.

8. Литвиненко Л.М. Місце та значення космологічних уявлень східної патристики у релігійно-філософському осмисленні досягнень сучасної космології // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2007” (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. – Ч. 7. – С. 38 – 40.