Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Гаврилов Микола Іванович. Філософія демократичної державності : Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2006. — 417арк. — Бібліогр.: арк. 380-417.Анотація до роботи:

Гаврилов М.І. Філософія демократичної державності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора філософських наук за фахом 09.00.03. – соціальна філософія і філософія історії.

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню державності держави як такої, яка в своїй повноті реалізації ідеї повинна бути демократією, тому що тільки в цій формі знаходить найбільше втілення її суть, і вона є найбільш життєздатним засобом для реалізації сутнісних сил людини. Феномен державної влади народу розкривається через сферу ідеальної реальності, складовою частиною якої вона є. Аналізується суть влади як такої, визначаються її граничні основи, показується прояв демократичної форми влади як цілісності, диференційованої на частини.

Міра отримання свободи представлена як правова підстава демократії, яка отримує своє оформлення в законі як такому, що співпадає з моральним началом людини. Успішність законодавчої творчості залежить від принципів організації державної влади народу і містить як принципи диференціації державної влади, так і принципи реалізації свободи людини, які покликані забезпечити якнайповнішу реалізацію її сутнісних сил. Обґрунтовується, чому в демократичній державі здійснення принципів справедливого правосуддя можливе лише тоді, коли суд знаходитиметься «по той бік» влади. Вводиться критерій визначеності поняття «народ», розкривається структурна єдність державної влади народу в чотирьох формах: контролю – безпосередньої влади народу, організації – законодавчої влади, керівництва – влади президента, управління – виконавчої влади. Устрій державної влади тільки тоді повною мірою відповідає ідеї демократичної державності, коли він оформлюється як щось похідне від людини. Всі форми влади мають свою дійсність лише в цій єдності, та їх відмінності визначають суть ідеї державності демократичної держави.

Публікації автора:

Монографії

1. Гаврилов Н.И. Мера государственности демократического государства. – К.: Наук. думка, 1997. – 115 с.

2. Гаврилов Н.И. Феномен государственной власти народа. – Севастополь: Вебер, 2003. – 300 с.

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАКом України

3. Гаврилов М. Два полюси демократичної влади / Круглий стіл «Суспільство і наука управління» // Схід. – 2000. – № 3. – С. 39-40.

4. Гаврилов М.І. Проблема професіоналізму державної влади народу // Мультиверсум. – 2001. – Вип. 23.– С. 195-204.

5. Гаврилов М. Прагматичні підвалини розсудочного вирішення питання про розподіл влади // Схід. – 2001. – № 4. – С. 39-43.

6. Гаврилов М. Методологія вирішення Гегелем проблеми диференціації державної влади // Схід. – 2001. – № 5. – С. 70-74.

7. Гаврилов М. Принципи організації державної влади народу // Схід. – 2001. – № 6. – С. 58-61.

8. Гаврилов М.І. Влада як феномен ідеальної реальності народу // Мультиверсум. – 2002. – Вип. 27. – С. 24-31.

9. Гаврилов М.І. Повноваження суду в демократичній державі // Мультиверсум. – 2002. – Вип. 30. – С. 206-215.

10. Гаврилов М. Структура законодавчої влади у демократичній державі // Схід. – 2002. – № 1. – С. 44-47.

11. Гаврилов М. Міра внутрішньої визначеності держави // Схід. – 2002. – № 2. – С. 45-48.

12. Гаврилов М. Ілюзія формування демократії на деспотичних основах // Схід. – 2002. – № 4. – С. 59-63.

13. Гаврилов М. Форми прояву влади // Схід. – 2002. – № 5. – С. 36-39.

14. Гаврилов М. Засоби реалізації влади // Схід. – 2002. – № 6. – С. 69-72.

15. Гаврилов М. Владні повноваження народу // Схід. – 2002. – № 7. – С. 38-41.

16. Гаврилов М. Грані законодавчої творчості // Схід. – 2003. – № 2. – С. 72-75.

17. Гаврилов М.І., Заблоцький В.П. Демократична державність і проблема «прийнятності» законів // Мультиверсум. – 2003. – Вип. 33. – С. 3-12.

18. Гаврилов М.І., Заблоцький В.П. Конституційні параметри демократії // Мультиверсум. – 2003. – Вип. 32. – С. 14-23.

19. Гаврилов М. Сутність і форми існування держави // Схід. – 2003. – № 4. – С. 69-72.

20. Гаврилов М.І. Вольовий початок влади // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тематичний зб. наук. пр. із соціально-філософських проблем. Вип. 1. Том 1. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – С. 84-93.

21. Гаврилов М. Управління як форма державної влади народу // Схід. – 2003. – № 5. – С. 60-64.

22. Гаврилов М.І. Одиниця вимірювання державності демократичної держави // Мультиверсум. – 2003. – Вип. 34.

23. Гаврилов М. Розум як протилежна уму здатність пізнання // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 2. – С. 72-78.

24. Гаврилов М.І. Дійсність демократичних перетворень у посттоталітарній державі // Мультиверсум. – 2004. – Вип. 40. – С. 199-208.

25. Гаврилов М. Філософія як розумний спосіб освоєння світу // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 1. – С. 106-110.

26. Гаврилов М.І. Парадокси демократичної можливості у посттоталітарній державі // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. «Філософія. Політологія». – 2004. – № 63-65. – С. 92-94.

Статті та тези у наукових виданнях

27. Гаврилов Н.И. Демократическая государственность: синтез прав и обязанностей // Иллюзия и реальность социального бытия. – Донецк: Изд-во Донец. госуд. коммерч. ин-та, 1996. – С. 86-101.

28. Гаврилов Н. И. Теневая экономика как фактор псевдодемократической государственности // Предпринимательство: проблемы и решения: Сб. науч. тр. ДИП / Под общ. ред. Л. И. Донец. – Донецк: Кассиопея, 1998. – С. 36-42.

29. Гаврилов Н. И. Закон как атрибут власти гражданского общества // Интеллект. Личность. Цивилизация: Материалы II Междунар. науч. конф. Том 1. – Донецк: ДонДУЭТ, 2003. – С. 222-230.

30. Гаврилов Н. И. Управление как социальный феномен // Гуманитарные аспекты управления: Сб. науч. тр. ДонГАУ. Сер. «Государственное управление». Т. ІІІ. Вып. 11. – Донецк: ДонГАУ, 2002. – С. 31-47.

31. Гаврилов Н. И. Управление как форма государственной власти народа // Социально-гуманитарные проблемы менеджмента: Сб. науч. тр. ДонГАУ. Сер. «Государственное управление». – Т. IV. Вып. 19. – Донецк: ДонГАУ, 2003. – С. 99-105.

32. Гаврилов Н. И. Измерение свободы в параметрах времени // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії: Матеріали Х Харківських міжнар. Сковородинівських читань. В 2 ч. Ч. 1. – Харків: «Екограф», 2003. –
С. 131-133.

33. Гаврилов М.І. Суб’єктний зміст об’єкта педагогічного впливу в американській системі освіти // Американська філософія освіти очима українських дослідників. – Полтава: ПОІППО, 2005. – С. 17-21.

34. Гаврилов Н. И. Потенциал технологии экзитпола как мониторинга общественного мнения // Соціологія управління: Зб. наук. пр. ДонДУУ. Сер. «Спеціальні та галузеві соціології». Т. VI. Вип. 2. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 16-22.