Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Марчук Ольга Василівна. Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії. : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Марчук О.В. Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертаційне дослідження розкриває значення проблеми Іншого для сучасної філософії та суспільства взагалі. Вона постає передусім як одна з найважливіших у феноменологічній традиції. В роботі здійснено аналіз філософсько-антропологічного виміру концепцій Іншого, який уможливлює відкриття прихованих вимірів людського існування, культурних форм буття; досліджується специфіка феноменологічної філософії культури: розглядаються особливості сприйняття Іншого; досліджується проблема можливості процесу ідентифікації особистості в інтерсуб’єктивному просторі; зосереджується увага на особливостях розрізнення Свого та Чужого світів, оскільки це стосується проблеми культурної ідентифікації, без якої є неможливою самоідентифікація особистості взагалі; розглядаються шляхи до порозуміння між культурами, які пропонують сучасні феноменологи; аналізується феномен Чужого, іншої традиції, які спонукають до формування своєрідності і неповторності Свого, до розвитку культури взагалі. В результаті дослідження з’ясовано: завдяки Іншому, іншій культурі відбувається повноцінне сприйняття світу, самореалізація людини як людини.

Публікації автора:

  1. Марчук О.В. Інтерсуб’єктивний вимір процесу ідентифікації особистості // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. Наук. Праць. – Вип. 57. – К.: Український Центр духовної культури, 2006. – С.61-69.

  2. Марчук О.В. Роль Іншого у формуванні культурного простору та проблема чужинності культур (феноменологічна традиція) // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2006”(12-13 квітня 2006 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПУ “Київський університет”, 2006, Ч.VI. – С.32-34.

  3. Марчук О.В. Діалог культур як можливість самоактуалізації “свого” та “чужого” світів (феноменологічний аспект) // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 10-11. – К., 2006. – С.108-112.

  4. Марчук О.В. Формування національної ідентичності через визнання Іншого як Чужого // “Шевченківська весна – 2006”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. IV, Частина І. – К., 2006. – С.446-448.

  5. Марчук О.В. Становлення “філософії Іншого” як нового підходу до розв’язання конфліктів сучасності // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. Наук. Праць. – Вип. 61. – К.: Український Центр духовної культури, 2007. – С.38-49.

  6. Марчук О.В. Проблема тілесності у феноменології М.Мерло-Понті // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Альманах: Зб. Наук. Праць. – Вип. 19. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С.81-87.