Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Слюсар Вадим Миколайович. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Слюсар В.М. Феномен свободи у культурній самореалізації особистості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

У дисертації досліджено проблему виявлення феномену свободи у процесі культурної самореалізації особистості. Визначено та проаналізовано основні компоненти структури самореалізації особистості: самодіяльність, цілепокладання з етапами його циклічного протікання та сформованість потреби в самореалізації.

Охарактеризовано специфіку детермінації самореалізації особистості засобами духовної культури, які зумовлюють характер і спрямованість цього процесу через розкриття "людського в людині" та утвердження індивідуальної свободи. З’ясовано специфіку самореалізації особистості віруючого, котра визначається її перманентним прагненням до духовного самовдосконалення та детермінованістю цього процесу настановами гріха. Розкрито вплив тілесно-статевих детермінант, соціально-культурних криз і випадкових факторів на самореалізацію особистості.

Публікації автора:

  1. Слюсар В.М. Постмодерністський фемінізм про детермінацію самореалізації особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – №598. – 2003. – С. 153 – 156.

  2. Слюсар В.М. Роль релігії в процесі самореалізації особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Випуск № 18. – 2004. – С. 43–50.

  3. Слюсар В.М. Вплив соціально-культурної кризи на самореалізацію особистості // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – № 32. – 2007. – С. 20 – 24.

  4. Слюсар В.М. Випадковість у процесі самореалізації особистості // Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії. – 2007. – № 1. Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 163 – 171.

  5. Слюсар В.Н. Выбор как главный атрибутивный признак свободы в структуре самореализации личности // Интеллигенция и взаимодействие культур: материалы VI Международной научной конференции (Байкальская встреча) (26-29 июня 2007г.) В 2 т. / отв. редактор И.И. Осинский. Т II. – М.; Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007. – С. 319 – 328.

  6. Слюсар В.М. Роль громадянської освіти у вихованні свободи самореалізації особистості // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітньої практики в системі післядипломної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Забродського. – Київ-Житомир: ЖОІППО, 2006. – С. 47–50.

  7. Слюсар В.М. Самореалізація особистості в сучасних кризових соціокультурних умовах // Дні науки філософського факультету-2007: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – Ч. ІІІ. – С. 75–77.

  8. Слюсар В.М. Інтолерантне взаємовідношення "індивід –суспільство" у процесі самореалізації особистості // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу" від 29 травня 2007 р. / За заг. ред. П.Ю. Сауха – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 97 – 99.