Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Антонова Наталія Федорівна. Феномен органа та органна концертна концепція у контексті європейської музичної культури : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2005.Анотація до роботи:

Антонова Н. Ф. Феномен органа та органна концертна концепція в контексті європейської музичної культури. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за фахом 17.00.03. - Музичне мистецтво. - Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Міністерство культури і мистецтв України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню одного з найважливіших явищ історії музики і концертної практики - ролі органа в музичній культурі Європи XIX - початку XX ст. Проаналізовано стан вивчення проблеми феномену органної музики в контексті європейської музичної культури сучасним музикознавством. Вироблено новий оцінний ракурс для панорамного огляду та системного дослідження європейської органної культури. Європейська органна культура розглянута в цілому як феномен, що не має аналогів в інших видах інструментальної творчості й такий, що володіє особливими специфічними властивостями і специфічними інтонаційними комплексами. Виявлено і визначено поняття органної концертної концепції як явища, що еволюціонувало від окремих виявів до сформованої системи засобів музичної виразності і стало новою музично-естетичною категорією. Простежено й аргументовано еволюцію органної концертної концепції від стадії зародження до остаточного формування, відзначено в цілому подальші шляхи її розвитку в сучасній органній музиці. Розроблено методику аналізу органної музики на основі нового оцінного ракурсу з обов’язковим урахуванням основних традиційних тенденцій європейських органних шкіл, досягнень органобудування й органної виконавської практики. Цілеспрямовано аналізуються: процес секуляризації органної музики, кроскультурні взаємини академічної і народної музики.

Публікації автора:

  1. Антонова Н. Инструмент, который имеет будущее // Проблеми сучасного мистецтва i культури. Педагогiчнi, мистецтвознавчi та культурологiчнi аспекти сучасного суспiльства: Зб. наук. ст. - К., 1998 - С.1-6.

  2. Антонова Н. Исторические особенности формирования северогерманской органной школи // Проблеми взаємодiї мистецтва, педагогiки та теорії i практики освiти: Зб. наук. ст. Вип. 3. - Харкiв: ХДIМ, 1999. - С.4-8.

  3. Антонова Н. О традициях европейской органной культуры // Проблеми взаємодiї мистецтва, педагогiки та теорії i практики освiти: Зб. наук. ст. Вип. 5. - Харкiв: ХДIМ, 2000. - С.5-14.

  4. Антонова Н. Актуальные проблемы развития органной культуры // Сучаснi пiдходи до оптимiзацiї педагогiчного процесу: Зб. наук. ст. - К.: Науковий свiт, 2001. - С.140-149.

  5. Антонова Н. О процессе становления нового концертного стиля в органном творчестве Ф.Мендельсона и Ф.Листа // Проблеми взаємодiї мистецтва, педагогiки та теорiї i практики освiти: Зб. наук. ст. Вип. 8. - К.: Науковий свiт, 2002. - С.109-118.

  6. Антонова Н. О диалектике взаимодействия фольклорных и внефольклорных явлений в современной органной музыке // Развитие народных традиций в музыкальном исполнительстве, творчестве и педагогике: Межвузовский сб. науч. трудов. – Саратов: СГК, 2002. – С.54-58.

  7. Антонова Н. Некоторые сведения о французской органной школе // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Зб. наук. мат. – Х.:ХДАК, 2002. – С.151–153.