Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Куц Галина Михайлівна. Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади: дисертація канд. філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Куц Г.М. Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2003 р.

Дисертація присвячена виявленню онтологічних та філософсько-антропологічних засад феномену моди. Онтологічний статус моди експлікується через категорії мінливості, часу, сутності, становлення.

Обґрунтовується, що мода виявляє сучасність, її прояви співвідносяться лише з конкретним теперішнім. Сутність моди полягає в “розширенні” сьогочасності, у фіксуванні уваги людини на життєвій повноті моменту.

У дисертації проведено аналіз факторів, що сприяють виникненню зразків моди. Доказується, що значення “модності” набувають ті зразки, які пройшли етап спрощення (що сприяє їх доступності) і викликають підвищений інтерес своєю незвичайністю (привертаючи до себе увагу) та які здатні поширюватися лише в тих сферах культури, в яких активізовані процеси культурної динаміки.

Встановлено, що еволюційний підхід до аналізу феномену моди найбільш прийнятний із врахуванням особливостей моди в різні культурні епохи. Запропонована еволюційна модель розвитку моди в культурі.

Публікації автора:

 1. Куц Г.М. Семантика моди в культурному поступі: філософські аспекти // Філософські перипетії. Вісник ХНУ. Серія: Філософія. – № 474. – Х., 2000. – С. 180-182.

 2. Куц Г.М. Мода як фактор становлення особистості в кризовому соціумі // Зб. наукових праць з гуманітарних наук Запорізької державної інженерної академії. – Вип. № 4 – Запоріжжя: ЗДІА, 2000. – С. 34-36.

 3. Куц Г.М. Метафізичні основи моди // Вісник ХНУ. Серія: Теорія культури і філософія науки. – № 533. – Х., 2001. – С. 108-114.

 4. Куц Г.М. Мода і стать // Вісник ХНУ. Серія: Теорія культури і філософія науки. – Вип. № 31. – № 499. – Х., 2001. – С. 68-73.

 5. Куц Г.М. Розвиток моди в контексті періодизації історії Д. Белла // Філософські перипетії. Вісник ХНУ. Серія: Філософія. – № 509. – Х., 2001. – С. 207-209.

 6. Куц Г.М. Феномен моди в контексті філософського світобачення Дж. Локка // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури / Зб. наукових праць. – Наукове видання. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001. – С. 104-109.

 7. Куц Г.М. Мода і сього-часність // Глобалізм. Суспільство. Особистість. Вісник ХНУ. Серія: Теорія культури і філософія науки. – № 562. – Х., 2002. – С. 42-46.

 8. Куц Г.М. Мода як віддзеркалення психологічної адаптації особистості до нових суспільно-політичних умов життя // Вісник ХДУ. Серія: Психологія, політологія. – Ч. 4, 5. – № 439. – Х., 1999.- С. 268-271.

 9. Куц Галина. Феномен моди в сучасному світогляді // Березіль. – Харків, 1999. - № 11-12. – С. 160-162.

 10. Куц Г.М. Мода як феномен культурологічного простору // Вісник ХНУ. Серія: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. – Ч.1. – № 456. – Х., 2000. – С. 296-298.

 11. Куц Г.М. Роль фактору моди у розвитку творчих здібностей індивіда // Вісник Харк. художньо-промислового інституту. – Вип. 2. – Х., 2000. – С. 43-47.

 12. Куц Г.М. Мода як фактор культурної еволюції: соціобіологічний аспект // Вісник ХНУ. Серія: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. – Ч.1. – № 506. – Х., 2001. – С. 35-37.

 13. Куц Г.М. Мода: онтологический аспект // Человек – Культура – Общество. Актуальные проблемы философских, политологических и религиоведческих исследований. Мат. Межд. конф., посвящ. 60-летию воссоздания филос. ф-та в структуре МГУ им. М.В. Ломоносова (13-15 февраля 2002 г.) / Т.IV. – М.: “Современные тетради”, 2002. – С. 139-140.

 14. Куц Г.М. Торжество теперішнього // Філософська спадщина Г. С. Сковороди і сучасність. Мат. ІХ Харківських міжнар. Сковородинівських читань (до 280-річчя Г.С. Сковороди), м. Харків, 27-28 вересня 2002 р. – Х., 2002. – С. 85-87.