Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Яровицька Наталя Анатоліївна. Феномен гри: соціокультурні експлікації агональності : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Яровицька Н.А. Феномен гри: соціокультурні експлікації агональності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2009.

У дисертаційній роботі виявлено зміну статуса змагальності, що репрезентується у схемі: “сакральна гра – диспут – конкуренція”. Представлені експлікації агональності характеризуються поступовим домінуванням ознак прагматичності, утілітарності, відкритості, неупорядкованої множинності, ризомної конкуренції, яка складається з руйнуванням вертикальних зв’язків та активним формуванням, в де-яких випадках спонтанним, відносин горизонтальної спрямованості. Такий різновид конкуренції проявляється завдяки розширенню етимологічного трактування категорії “агон” та активно реалізується у різноманітних іграх екранного типу. Сформульовано й проаналізовано розповсюдження екранної культури на прикладах демонстрації нових “екранних” агонів (“реаліті”, “квест”, “флеш-моб”), в яких виявлено модифікації соціокультурних детермінант феномену гри. Такі зміни ініціюють формування нових поведінкових моделей, побудови ієрархії ціннісного світосприйняття на рівні, як окремого суб’єкта, так і соціуму.

Публікації автора:

1. Яровицкая Н.А. Опыт философской рефлексии в романе Г. Гессе “Игра в бисер” / Н. Яровицкая // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. Теорія культури і філософія науки. – № 587. – Х ., 2003. - С. 87 – 90.

2. Яровицкая Н.А. История: лик игровой коммуникативной практики / Н. Яровицкая // Наука. Релігія. Суспільство. – № 3. – Донецьк, 2003. – С. 177 – 183.

3. Яровицкая Н.А. Игровые аспекты в символическом наследии прошлого / Н.А. Яровицкая // Вісн. Дніпр. ун-ту. Сер. Соціологія. Філософія. Політологія.– Вип. 10.- Дніпропетровськ, 2004. – С. 353 – 360.

4. Яровицька Н.А. Ігрова символіка як “маркер” ціннісної шкали в осмисленні людського буття / Н. Яровицька // Людинознавчі студії. – Вип. 10.- Дрогобич, 2004. – С. 125 – 136.

5. Яровицкая Н.А. Феномен игры как социокультурный индикатор аутоидентичности в условиях трансформаций мира / Н. Яровицкая // Всеукр. наук.-практ. семінар. – Мультикультурний світ у просторі освіти. – Х, 2006. – С. 153 – 159.

6. Яровицкая Н.А. Экзистенциальный вакуум в условиях глобализационных трансформаций / Н. Яровицкая // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: міжнар. науков.-практ. конф., 24-26 квітн. 2003 р.: тези допов.- Х.,2003. – С. 109 – 111.

7. Яровицкая Н.А. Игровая символика: свобода выражения / Н. Яровицкая // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії: міжнар. Сковород.читання, 26 – 27 вересн. 2003 р.: тези допов. – Х.., 2003. – С. 295 – 209.

8. Яровицкая Н.А. Творческое освобождение – дорога к храму души / Н. Яровицкая // Філософія і література: міжнар. Сковород. читання, 24 – 25 вересн. 2004 р.: тези допов. – Х.., 2004. – С. 378 – 380.

9. Яровицкая Н.А. Homo ludens: “вздох сожаления о бренности” / Н. Яровицкая // Етика і культура. Актуальні етичні проблеми у сфері культури: міжнар. наук. конф., 21 – 22 трав. 2004 р.: тези допов. – К., 2004. – С. 48 – 50.

10. Яровицкая Н.А. Игровая симфония бытия / Н. Яровицкая // Людина – Світ – Культура: міжнар. наук. конф., 20 – 21 квітн. 2004 р.: тези допов. – К., 2004. – С. 542 – 544.

11. Яровицкая Н.А. Символы двойники игровой бездны / Н. Яровицкая // Особистість у системі соціальних зв’язків: міжнар. наук. – практ. конф., 18 – 19 квітн. 2005 р.: тези допов. – Х., 2005. – С. 465 – 468.