Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Крисенко Олексій Володимирович. Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Крисенко О.В. Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка. – Рукопис. (183 с.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2005.

У даному дисертаційному дослідженні було здійснено спробу розглянути феномен сучасної глобалізації світу в геоісторичному контексті за допомогою неоінституціональної методології. Згідно з концептуальними наробітками постнекласичної теорії обґрунтовано припущення щодо існування такого базового інституту як раціональність, котрий транслює власні феноменальні особливості на весь процес глобального історичного розвитку. Процес глобалізації таким чином слід розуміти як певний процес переорганізації структур та форм раціональності в кожну історичну добу, що викликано як об’єктивними природно-історичними процесами так й ускладненням соціально-інституціональної площини за рахунок соціокультурної надсуб’єктної інтеграції.

Одним із головних авторських завдань є опрацювання просторових універсальних історичних інституціональних форм, котрі структуровані за раціональними принципами й зміна та внутрішня динаміка котрих по суті й являють собою глобальну інтеграцію людства (глобалізацію). Історична та структурно-функціональна типологізація таких форм надає можливостей створити певну систему соціокультурних координат, в рамках якої й слід розглядати глобальну історіографію людства, тобто виникає методологічне підґрунтя до формування так званої “об’єктивної макроісторії”.

Задля збільшення та конкретизації сутнісного тлумачення поняття процесу макроінституціональних геоісторичних змін вводиться термін “синтетична глобалізація”. Вказане поняття є своєрідним пошуковим терміном, так званим “попереднім шифром”, що здатне більш чітко сфокусувати перед дослідником базовий соціогенезис філософії історії людства.

Публікації автора:

1. Статті, опубліковані у фахових виданнях

 1. Крысенко А.В. Украина на пороге XXI века: аспекты внешнеполитической безопасности // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. -№ 487. - 2000. – С. 142-145.

 2. Крисенко О.В. Сучасна глобалізація та її парадокси // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. - №518. - 2001. - С. 165-168.

 3. Крысенко А.В. Глобальный мир в социально-философском измерении: основные направления и подходы // Філософські перипетії. Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. - № 561. - 2002. – С. 218-220.

 4. Крисенко О.В. Феномен глобалізації та глобалістичні теорії сучасності // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Сер.: Питання політології. – №592. - 2003.- С. 168-173.

 5. Крисенко О.В Неоінституціональна методологія як підхід до дослідження процесів глобалізації // Філософські перипетії. Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - № 638. -2004. – С. 24-33.

 6. Крысенко А.В. Синтетическая глобализация и социогенезис ее институциональных форм // Філософські перипетії: Вісн. Харк. нац. уні-ту ім. В.Н. Каразіна. - № 618. - 2004. – С. 46-51.

 7. Фісун О.А., Крисенко О.В. Глобальна історія в контексті сучасних теорій геоісторичних змін // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - №643. - 2004. С. 6-13.

 8. Крисенко О.В. Глобальний світ: інституціональні зміни та світ-системний аналіз // Філософські перипетії: Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - № 654. - 2005. – С. 100-106.

 9. Фісун О.А., Крисенко О.В. Архітектоніка глобалізації: деконструкція націй та проект Imperium // Наук. записки Харк. ун-ту Повітр Сил. Сер.: Соц. філософія, психологія. – Харків: ООО “Апекс+”, 2005. – Вип. 1. – С. 26-33.

2. Інші публікації

  1. Крысенко А.В. Институциональные изменения в процессе глобализации // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Наук. доповіді і повідомлення ІІІ Всеукр. соціол. конф. / Соціол. асоціація Укр., Ін-т соціології НАН Укр. За ред. М.О. Шульги, В.М. Ворони. – К., 2003. – С. 265-268.

  2. Крисенко О.В. Міграція і глобалізація: простір антропотоків // Міжнародна міграція та міжетнічні стосунки на Слобожанщині: мат. міжнар. наук. семінару. – Х.: Константа, 2004. – С. 60-62.

  3. Крысенко А.В. Университет в эпоху глобализации // Університетська філософія в ретроспективі та перспективі (до 200-річчя Харк. універ. філософії) / Матеріали ХІІ Харк. міжнар. Сковородинівських читань. – Харків: “Екограф”, 2005. – С. 49-52.

  4. Крысенко А.В. Глобализация: парадигма конструирования информационного общества // Труды І межрегион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. «Специфика коммуникативного пространства в изменяющейся России". - Томск, Изд. "Дельтаплан", 2005. – С. 9-12.