Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Ярмак Ольга Валеріївна. Фактори формування екологічної культури особистості в умовах суспільства ризику : Дис... канд. наук: 22.00.04 - 2004.Анотація до роботи:

Ярмак О. В. Фактори формування екологічної культури особистості в умовах суспільства ризику. – Рукопис (215 стор.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2004.

Дисертація присвячена питанням формування екологічної культури особистості в умовах суспільства ризику та вивченню впливу на цей процес таких чинників, як регіон проживання, соціокультурний ресурс сім’ї та профіль навчання у вузі. Дисертаційне дослідження ґрунтується на засадах екоантропоцентричної парадигми, теорії “суспільства ризику” У. Бека та теорії глобальних ціннісних зрушень Р. Інглехарта. Автор дає визначення та емпіричну інтерпретацію понять «екологічна культура», «екологічна культура суспільства», «екологічна культура соціальної групи», «екологічна культура особистості», а також категорій «інвайронментальні цінності» та «екологічна соціалізація». На основі цивілізаційного критерію здійснена типологія цінностей, що відображають відношення людини до природи: виділені природні, екологічні та інвайронментальні цінності. Запропонована регіоналізація України за екологічним критерієм, дана класифікація ризиків, що існують в українському соціумі, проведений аналіз впливу техногенних і соціогенних ризиків, у тому числі постчорнобильського синдрому, на процес формування екологічної культури українців. На основі здійсненого автором дослідження доведено, що поширені серед студентства України інвайронментальні цінності та проекологічні установки мають скоріше декларований характер і лише незначною мірою реалізуються у практичній діяльності; зафіксовано значний вплив регіонального фактору та соціокультурного ресурсу сім’ї на формування екологічної культури майбутніх фахівців. В роботі запропонована схема неперервної екологічної освіти (НЕО), яка є одним з головних механізмів екологічної соціалізації студентської молоді.