Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Марченко Алла Михайлівна. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології. : Дис... канд. наук: 22.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Марченко А.М. Еволюція змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” у соціології. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія і історія соціології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007.

У дисертації доведено, що поняття “соціальний престиж” у своєму розвитку, вслід за розвитком соціології, пройшло шлях від емпіричного рівня через теорії середнього рівня до теоретичної соціології. У ході еволюції даного поняття відбувається розширення, зміна його об’єктивного аналогу, завдяки чому розширюється предметна область вжитку поняття, зростають його теоретико-методологічний, інтегративний і пізнавальний потенціали.

Визначено ступінь залучення терміна “соціальний престиж” у соціологічний дискурс. Охарактеризовано його основні онтологічні виміри та з’ясовано особливості процедури операціоналізації. Особливу увагу приділено пізнавальним функціям, які виконує поняття “соціальний престиж” у понятійно-категоріальному апараті теоретичної соціології: світоглядна, конструююча, онтологічна, методологічна, логічна, регулятивна, евристична, синтезуюча та узагальнююча, а також методична функція в емпіричній соціології. Це, вважаємо, є свідченням досягнення нею статусу категорії соціології та поповнення тим самим її понятійно-категоріального апарату.

У дисертації подано нове вирішення наукової проблеми – невідповідності номінального категоріального статусу поняття “соціальний престиж” його реальному місцю в понятійно-категоріальному апараті теоретичної соціології.

Можемо сказати, що поняття “соціальний престиж” у своєму розвитку, вслід за розвитком соціології, набуло категоріальних ознак. Воно пройшло шлях від терміна та поняття переважно емпіричного рівня (перша половина ХХ століття) через поняття теорій середнього рівня (середина та друга половина ХХ століття) до категорії теоретичної соціології (рубіж XX-XXI століть).

Для поняття “соціальний престиж” характерними є такі категоріальні ознаки:

  1. у розвитку змісту та функцій даного поняття відбувається розширення, зміна його об’єктивного аналогу, завдяки чому розширюється предметна область вжитку поняття,

  2. зростає інтегративний і пізнавальний потенціал даного поняття,

  3. змінюється теоретико-методологічний потенціал поняття “соціальний престиж”.

Звідси випливають пізнавальні функції, які виконує це поняття у понятійно-категоріальному апараті теоретичної соціології: власне пізнавальна (зі зростаючим узагальнюючим потенціалом), світоглядна, конструююча, онтологічна, методологічна, логічна, регулятивна, евристична, синтезуюча, а також методична функція в емпіричній соціології. Це, вважаємо, є прямим свідченням досягнення нею статусу категорії соціології та поповнення тим самим її понятійно-категоріального апарату.

Категорія “соціальний престиж” логічно та змістовно пов’язана з такими категоріями соціології: “соціальна дія”, “соціальна значущість соціальної дії”, “соціальна норма”, “соціальна цінність”, “соціальна потреба”, “соціальна ідентичність”, “соціальний статус”, “суб’єктивна соціальна структура суспільства”.

Категорія “соціальний престиж” позначає суб’єктивну (а точніше – інтерсуб’єктивну) оцінку ступеня відповідності суб’єкта чи об’єкта заздалегідь прийнятим оцінкам і нормам соціального авторитету, соціальної довіри, соціальної поваги, соціального впливу та соціальної значущості у спільноті, які, у свою чергу, формуються завдяки соціальній увазі до нього. Таким чином, «соціальний престиж» інтегрує у собі шість складових: ступінь соціального авторитету, ступінь соціальної довіри, ступінь соціальної поваги, ступінь соціального впливу, ступінь соціальної значущості, ступінь соціальної уваги. Крім цього, можемо говорити про соціальну успішність як про зовнішній, “об’єктивний” показник соціального престижу.

Складність емпіричної інтерпретації категорії “соціальний престиж” і полягає в складності операціоналізації цих складових, а також в узагальнюючій ролі даної соціологічної категорії. Саме тому ми можемо опосередковано говорити про методичну функцію категорії “соціальний престиж”, і, відповідно, про її часткову операціоналізацію. Іншими словами, операціоналізувати можна окремі складові “соціального престижу”: “престиж професій”, “престиж споживання”, “престиж влади” тощо.

Свою методичну функцію категорія “соціальний престиж” виконує за допомогою інших понять: “довіра”, “перевага”, “позитивна оцінка”, “авторитет”. Престиж влади в Україні забезпечується як допуском до дефіцитарних ресурсів, так і її легітимністю, тобто підтримкою населенням шляхом надання певного символічного капіталу (зокрема, обрання під час голосування). Однак престиж суб’єктів влади як складова престижу влади має набагато складнішу природу. Зокрема, він може забезпечуватися завдяки задоволенню найнагальніших потреб населення, що буде сприяти довірі до даного суб’єкта.

Таким чином, у дисертації узагальнено розвиток концептуальних уявлень про соціальний престиж, визначено ступінь залучення терміна “соціальний престиж” у соціологічний дискурс, розкрито категоріальні ознаки поняття, охарактеризовано його основні онтологічні виміри та з’ясовано особливості процедури операціоналізації. Отже, доведено, що у ході еволюції свого змісту та пізнавальних функцій поняття “соціальний престиж” досягло категоріального рівня, тобто набуло статусу категорії теоретичної соціології, що відповідає меті роботи.

Публікації автора:

Основні положення дисертації викладені у семи публікаціях, три з яких – у фахових виданнях.

Публікації у фахових виданнях

  1. Величко А.М. Функціональні зв’язки поняття “соціальний престиж” у теоретичній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. - № 24-25. – С. 13-14.

  2. Величко А.М. Специфіка вивчення соціального престижу у соціології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2006. - № 723. – С. 62-65.

  1. Величко А.М. Особливості вживання поняття “соціальний престиж” у соціологічному дискурсі 1985-2005 років // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. У 2-х т. Т.1. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2006. – С. 275-279.

Інші публікації

  1. Величко А.М. Соціальний престиж у контексті ідентифікації соціальних суб’єктів // Психологія – ХХІ. Збірник статей молодих науковців. – К.: Генеза, 2005. – С.5-17.

  2. Величко А.М. Функціонування соціального престижу у сфері соціальної комунікації // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції (Донецьк, 14 квітня 2006 р.). – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 235-238.

  3. Величко А.М. Соціологічне вивчення престижу професій // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: Матеріали VІІІ Міжнародної конференції молодих науковців “Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень” 27-28 квітня 2006 року. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – С. 137-138.

  4. Величко А.М. Трансформація соціального престижу в сучасній освітній системі України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (Освіта сталого розвитку)” 19-20 квітня 2007 року. – К.: КІСКЗ, 2007. – С. 220-225.