Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


11. Крейзер Ірина Ігорівна. Еволюція пластичної мови Ар Деко у вітчизняній архітектурі кінця 20-х-50-х рр. XX ст.: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Крейзер І.І. “Еволюція пластичної мови вітчизняної архітектури стилю Ар Деко кінця 20-х - 50-х рр. ХХ ст.” – Рукопис.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури. – Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури, Харків, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню композиційних принципів пластичної мови декоративної гілки вітчизняної архітектури кінця 20-50-х років ХХ сторіччя, яка зародилась та розвивалась паралельно авангардному напрямку і включає архітектуру т.з. „перехідного періоду”, а також стиль більш відомий під назвою “сталінська архітектура”.

В роботі вперше виявлені основні етапи розвитку уявлень про стиль Ар Деко в архітектурі вітчизняних та західних досліджувачів. Вивчення вітчизняної архітектури вказаного періоду з трьох позицій – семантики (змістів), морфології (архітектурні форми) та синтаксису (композиційні техніки) показало, що її мова побудована за тими ж принципами, що і мови західноєвропейського і американського різновидів стилю Ар Деко. Але відмінними рисами є – ідейність, монументальність, гіперболізація. Часові межі стилю Ар Деко у вітчизняній архітектурі позначаються кінцем 1920-х – 1950-ми рр. Виявляються три етапи розвитку пластичної мови у вітчизняній архітектурі в контексті західноєвропейського і американського різновидів стилю Ар Деко. Кожен етап характеризується формуванням особливого типу, який отримує свою назву: конструктивний, ретроспективний і ретроспективно-орнаментальний.

Відповідно заданої мети в роботі проведено аналіз пластичної мови декоративної гілки вітчизняної архітектури кінця 1920-х – 1950-х рр. На поставлені задачі отримано відповіді.

 1. Виявлені єтапи досліджень та позиції дослідників у формуванні уявлень про декоративну гілку архітектури кінця 1920-х – 1950-х рр.

Перший етап досліджень у вітчизняній архітектурі – це кінець 20-х – 50-ті роки, співпадає з виникненням, становленням, розвитком та спадом стилю. Він виглядає не як цілісний, а як велика кількість окремих течій, напрямків та особистих шкіл майстрів. Аналогічний стан на Заході. Стиль отримав багато назв, наприклад, у Франції – “пишний, декоративний”, “сухий, машинний”, “компромісний стиль” та інш.; у США – “Нью Йоркський стиль”, “вертикальний стиль”, “стиль модерністік” та інш.; у Східній Європі – “рондо кубізм”; у СРСР – “пролетарська класика”, “архітектура соцреалізму”, “протоконструктивізм”, “сталінська архітектура” і так далі.

Другий етап – це 60-ті – 80-ті роки, виявляє критичне відношення до архітектури попереднього періоду та замовчування багатьох факторів її формування. Найбільш розповсюджена характеристика - еклектичність з негативним віддтінком. В 1966 році на Заході виникає термін Ар Деко, який об`єднав всі поодинокі назви на Заході.

Третій етап досліджень – 1980-ті – 90-ті роки, у вітчизняних дослідників формується кілька позицій: погляд та вивчення з політичної точки зору, з позиціі використання цим стилем історичної спадщини, виділення та вивченння окремих теечій та шкіл ретроспективно-традиційного напрямку, які раніше не помічали.

Четвертий етап досліджень – кінець ХХ – початок третього тисячоліття. Цьому періоду притаманні рефлексивне відношення до минулого, переоцінка цінностей, співвідношення радянської культури с західною. На цьому етапі формується погляд на вітчизняну архітектуру як частину світового архітектурного процесу та невід`ємну частину стилю Ар Деко, який розвивався паралельно раціоналістичним течіям “сучасного напрямку”.

 1. Уточнені часові і територіальні межі розвитку стилю Ар Деко у вітчизняній архітектурі.

Верхня межа – період зародження стилю Ар Деко визначається в СРСР – другою половиною 1920-х рр. Стиль проходе стадію кристалізацїї і розквітає у другій половині 1930-х рр. Заключний етап розвитку Ар Деко – друга половина 1950-х рр.

 1. Виявлені змісти пластичної мови вітчизняного стилю Ар Деко.

Визначними характеристиками семантичного поля пластичної мови є: ілюзорність, ідеологічна основа, запозичення історичних тем та сюжетів, зображувальність, ієрархія у побудові суспільства знаходить відображеня в архітектурі, театралізація.

 1. Систематизований словник архітектурних форм та елементів і визначені композиційні техніки пластичної мови стилю Ар Деко.

На етапі зародження словник архітектурних форм складається з набору нефункціональних, неконструктивних декоративних елементів – фільонок, гофрів, полу гофрів, перфорації, тяг, лопаток та інш. На стадіїї становлення – поповнюється запозиченими у історичного класичного надбання: ордерними формами та елементами, аркадами, колонадами, орнаментами, барельєфними зображеннями реалістичних картин з життя радянських людей, скульптурою. На заключному етапі діапазон запозичуємих форм значно розширюється, досліджуються національні культури на предмет відповідності форм новому соціалістичному змісту. Декор починає займати самостійне місце по відношенню до принципів побудови об`ємно-просторового рішення.

Головний композиційний засіб збірки форм та елементів – “сплав” (вплив виробничих, технічних процесів), на відміну від еклектики, де відбувається “зшивання” різних “лоскутів” в одну тканину фасада і “вирощування” в модерні (принцип приодообразності).

 1. Проаналізовані причини виникнення і виявлені етапи розвитку мови вітчизняного Ар Деко. Причинами являються:

- Виникнення держави з новим політичним строєм та комуністичною ідеологією визначило “велику” ідею утворення нового стилю.

- боротьба між новаціями та традиціями призвела до виникнення великої кількості архітектурних споруд, які в своїй основі мали компромісні рішення і “сплавляли” раціоналістичну та декоративну тенденції. На межі раціоналістичного і традиційного виникла мова Ар Деко.

Відмова від великої кількості творчих об`єднань та угруповань у радянській культурі призвела до зміни курсу на єдино-направленість – “освоєння культурної спадщини” і її декоративно-художнє переосмислення, у зв`язку з чим у формуванні стилю Ар Деко почалась стадія кристалізації.

Метод історико-генетичного дослідження дозволив побудувати сучасне уявлення про еволюцію пластичної мови вітчизняної архітектури кінця 20-х – 50-х рр. ХХ ст. В роботі введені три етапи розвитку пластичної мови - 1925-1934 рр. – зародження та становлення; 1935-1941 рр. – кристалізація; 50-ті роки – закат.

 1. Виявлена типологія різновидів пластичної мови стилю Ар Деко.

Вона складається з конструктивного, ретроспективного та ретроспективно-орнаментального типів.

Публікації автора:

 1. Ремизова Е., Крейзер И. Ар Деко или Вперед в Прошлое. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ, 1998. – Вип. №6. – С. 30-31.

  Буряк А., Крейзер И. Метод и стиль в архитектуре Харькова 20-х – 30-х гг. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ, 1999. –Вип. №4-5. – С. 128-129.

  Крейзер И. Стилистический анализ архитектуры Харькова 20-30-х гг. ХХ ст. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ, 2000. – Вип. №2-3/1. – С. 163-164.

  Крейзер И., Ремизова Е. Французское Ар Деко. Архитектура компромисса. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ, 2000. – Вип. №4-5. – С. 44-49.

  Крейзер И. Возникновение и становление термина Ар Деко. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ, 2000-2001. – Вип. № 6-1. – С. 10-13.

  Крейзер И. Архитектура Ар Деко. Временные и территориальные границы. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ, 2001-2002. – Вип. №2-3. – С. 191-195.

  Крейзер И.И. К вопросу о влиянии проектных подходов в развитии планировочной структуры городов США и СССР в первой половине ХХ столетия на морфологию стиля Ар Деко. // Науковий вісник будівництва. Міністерство освіти і науки України, Академія будівництва України. – Харків: ХДТУБА, - 2002. - Вип. №19. – С. 13-17.

  Крейзер И.И. Проектные подходы в развитии планировочной структуры городов США и СССР в 50-е гг. ХХ ст. // Вісник харківського університету. № 456. Серія: „Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. Частина I. – Х., 2000. – С. 353-356.

  Крейзер И.И. Стиль Ар Деко в отечественной архитектуре. // Інформаційний листок. – Х.: ЦНТЕІ. – 2002. № 50.